Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Activiteiten en groepen op alphabet
activiteitenIn onderstaand overzicht vindt u een opsomming van de taakgroepen en activiteiten in alfabetische volgorde met, voor zover van toepassing, de vermelding van contactpersonen/coördinatoren.
(met de muis of de vinger de namen aanraken, of op email(klikken) geeft meer informatie) 
 

A t/m C

 
Activiteitengroep
Twee keer per maand op woensdag zijn (oudere) gemeenteleden welkom om in de Eshof een gezellige middag met elkaar te beleven. Er is ruimte voor stil zijn met een kop koffie of thee, er kunnen spelletjes worden gedaan of er kan worden gehandwerkt.
Coordinatie:  


Archief
Ten behoeve van het vastleggen van de historie bevindt zich in het gebouw een archief.
Beheerder a.i. :  

 
BAK
Gedurende een lange reeks van jaren brengt het Bouw Aktie Kommitee geld bijeen voor 'de Eshof', aanvankelijk voor de bouw, thans ten behoeve van het fonds 'groot onderhoud'. Van de opbrengst wordt jaarlijks 10 procent aan een goed doel geschonken. Het comité houdt zich bezig met het inzamelen van oud papier. Daartoe staat elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een container op de parkeerplaats achter de bibliotheek aan de Meerveldlaan.
Coordinatie:  

 
Basiscatechese
De basiscatechese heeft als doel kinderen de basisbeginselen bij te brengen van de Bijbel, het verhaal van God en mensen; de liturgie; en het kerk-zijn in deze wereld. Voor deze informatie blijkt de leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar geschikt vanwege de openheid en leergierigheid die kinderen in die fase kenmerkt.

De catechese wordt gegeven door gemeenteleden. Ze worden daartoe toegerust door de   predikant. Uitgegaan wordt van de methode 'Basics' die ontwikkeld is door het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Excursies maken deel uit van het lesprogramma 'ten minste twee per cursusjaar.
Aan het eind van de twee jaar is er een afsluitende kerkdienst, waarin de kinderen een getuigschrift ontvangen
Coordinatie:  

 
Beheer kerkgebouw
Adres kerkgebouw: De Veenslag 16, tel: 2534790
Reserveren van zaalruimten voor kerkelijke activiteiten en verhuur aan derden vinden plaats via de beheerder.
Beheerder:  

 
Beeld en Geluid
De bediening van de beeld- en geluidsinstallatie wordt gecoördineerd door
 
Bloemendienst
In elke kerkdienst staan bloemen op de liturgische tafel. Deze bloemen zijn bestemd voor gemeenteleden die vanwege ziekte of anderszins in aanmerking komen voor een bloemengroet. De bestemming van de bloemen wordt tijdens de kerkdienst of via de zondagse nieuwsbrief bekend gemaakt.
-Bankrekening: NL66 RABO 0302 2138 13 t.n.v. PG 'de Eshof' inzake bloemenfonds
 
BRIES (bezinning, rust, inspiratie, educatie, samen)
De commissie BRIES bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Zij biedt jaarlijks een programma aan van
gespreksgroepen en thema-avonden, films en kleine concerten.
Coordinatie:  

 
Cantorij
De Eshofcantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Voorzitter:  
Cantrix:  

 
Collectemunten en QR-codes
Met groene_kerk.pnghet oog op duurzaacollectenmunten.jpgmheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Alles over (bestellen en gebruik van) collectemunten en qr-codes vind je hier 
 
Contactpersonen
Contactpersonen behartigen mede het pastoraat. Dit vindt plaats in de vorm van het overbrengen van een bloemengroet, het bezorgen van Rondom en het afleggen van bezoeken en het signaleren van problemen waarvoor de inzet van een ouderling, pastoraal medewerker of predikant is vereist.
 
 

D t/m J

 
Diaconie
Uit de Bijbel leren we dat barmhartigheid en gerechtigheid wezenlijke plichten voor ons zijn. De Bijbel staat er vol van. Zonder het diaconaat aan een Bijbeltekst te willen ophangen, willen wij verwijzen naar Mattheus 25: 31-46, waar wel heel duidelijk blijkt dat de dienst aan God ook altijd dienst aan de mens is. Kerk zijn zonder diaconaat kan dus niet.
 
De taak van de diakenen is er voor te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld (via de ZWO), in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.
 
Met het oog daarop zullen zij de leden van de gemeente opwekken en zo toerusten, dat ook zij in woord en daad voor hen die geen helper hebben zullen opkomen.
 
Zij zullen er voor zorg dragen dat de door de gemeente tot dat doel ter beschikking te stellen stoffelijke bijdragen worden ingezameld en zorgvuldig beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend.
 
Duurzaamheid
‘de Eshof’ is een groene kerk. Er is de laatste jaren geïnvesteerd in HR++ glas, LED-verlichting, zonnepanelen en dakisolatie. De commissie ‘Duurzaamheid’ heeft als taak te adviseren t.a.v. van duurzame projecten. Eén van die projecten is een Eshof tuin die door gemeenteleden wordt onderhouden en waar op biologische wijze bloemen en voedsel verbouwd wordt t.b.v. gemeenteleden en dorpsbewoners.
Coordinatie:  

 
Eshoftuin
De Eshoftuin is een tuin die door gemeenteleden wordt onderhouden en waar op biologische wijze bloemen en voedsel verbouwd wordt t.b.v. gemeenteleden en dorpsbewoners.
Coordinatie:  

 
Financiële administratie
De begroting, de administratie en de rapportages worden verzorgd door de penningmeester en de administrateur.
Penningmeester:  
Administrateur:  

Gospelkoor Free
Het Gospelkoor Free is een zelfstandige vereniging die elke dinsdagavond om 20.00 uur repeteert in de Eshof.
Informatie: Michiel van Meurs. Website: www.gospelkoorfree.nl 
 
Internet
Kerkdiensten kunnen rechtstreeks of later worden beluisterd via de website van de Protestante Gemeente 'De Eshof' of via: www.kerkdienstgemist.nl
 
Jeugdwerk
De jeugdouderling coördineert het jeugdwerk.

K

Kaart
Wekelijks worden vanuit de gemeente na de kerkdienst één of meer kaarten verzonden naar gemeenteleden die om wat voor reden dan ook aandacht verdienen. Iedereen krijgt de gelegenheid om de kaart te ondertekenen.
Kerkblad 'Rondom de Eshof'
Het kerkblad Rondom 'de Eshof' verschijnt 10 maal per jaar. Alle leden van 'de Eshof' en een aantal niet leden ontvangen het blad. Aan alle ontvangers wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten.
-Rekeningnummer: NL03 RABO 0373 7353 75 t.n.v. PG 'de Eshof' inzake Rondom
Eindredactie:  
Redactieadres:  

Kerkdiensten
Elke zondag is er in de Eshof een kerkdienst die om 10.00 uur begint. In de Adventstijd worden oecumenische vespers gehouden die om 17.00 uur beginnen. In de 'stille week' voorafgaande aan Pasen worden van zondag t/m woensdag oecumenische vespers gehouden die om 19.00 uur beginnen. Oecumenische diensten vinden afwisselend plaats in het Pauluscentrum en in de Eshof.
Het uitnodigen van gastpredikanten is in handen van:
Uitnodigen:  
Informeren:  

Van de kerkdiensten wordt mededeling gedaan in de Stad Nijkerk. De orde van de dienst wordt elke week door de predikant opgesteld. Aan de liturgie wordt de 'zondagsbrief' toegevoegd waarin mededelingen staan over de dienst en de activiteiten voor de komende week. De liturgie wordt op de website van 'de Eshof' gepubliceerd.
 
Kinderdienst
Er zijn regelmatig kinderdiensten voor de kinderen in de onder- en bovenbouw van de basisschool.
In de "Rondom", de "Nieuwsbrief" en de agenda wordt aangegeven wanneer er kinderdienst is.
 
Koffie drinken
Na elke ochtenddienst is er koffie en limonade. Een aantal gemeenteleden heeft bij toerbeurt dienst.
Coordinatie:  

Kosterdienst
Kosterdienst wordt bij toerbeurt door een aantal gemeenteleden verzorgd.
Hoofdkoster:  

L t/m N

Ledenadministratie
Alle mutaties in de ledenadministratie (nieuwe leden, verhuizingen, geboortes, overlijden) worden verzorgd door het kerkelijk bureau. De uitvoering namens het college van kerkrentmeesters wordt verzorgd door
Beheerder:  

Ledenbestand
De PG 'de Eshof' heeft ongeveer 1000 leden, verdeeld over zo'n 550 pastorale eenheden. De leden zijn afkomstig uit Hoevelaken en wijde omgeving.
 
Liturgische vormgroep
Een groepje gemeenteleden geeft de lezingen en/of de liederen van de hoogtijdagen symbolisch gestalte in materialen uit de natuur.
Coordinatie:  

Liturgisch werkoverleg
Het liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebeid van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'
Coordinatie:  

Maaltijd van de Heer
Op daartoe geëigende zon- en feestdagen in het liturgisch jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Deze vieringen vinden onder andere plaats in de Adventstijd, in de week van gebed voor de Eenheid, halverwege de Veertigdagentijd, in de Paasnacht, halverwege Pasen en Pinksteren, tijdens de Vredeszondag en rond Allerheiligen.
Voor wie niet in staat is de kerkdienst bij te wonen bestaat de mogelijkheid de Maaltijd van de Heer thuis te vieren. Voor de Maaltijd van de Heer worden alle kerkgangers, dus ook de kinderen uitgenodigd.
Naast alcoholhoudende wijn wordt druivensap geschonken. In de Paasnacht worden matses in plaats van brood gebroken .
 
Musical
Vanaf 2009 wordt elke twee jaar een gemeentebrede musical uitgevoerd. De intentie is om hiervan een traditie te maken teneinde het 'open' karakter van 'de Eshof' daadwerkelijk gestalte te geven.

O t/m U

Oecumene
'De Eshof' streeft naar oecumenische samenwerking met andere christenen in Hoevelaken, zowel met de Hervormde Dorpskerk als, meer concreet, met de St Paulusgeloofsgemeenschap als onderdeel van de St. Lukasparochie, vanuit de overtuiging dat de protestantse gemeente zich één voelt met de kerk van alle eeuwen en alle tijden, en vanuit de Schriften, waarin bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 10:17 gesteld wordt: 'Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood' en in 1 Korintiërs 12:12-26 het beeld gebruikt wordt van één lichaam met vele leden. We worden daardoor opgeroepen tot eenheid in verscheidenheid, zoals nog explicieter in Efeziërs 4:1-16, waar Paulus stelt dat ieder verschillende gaven heeft, maar oproept de eenheid in de Geest te bewaren.
 
Team Oecumene
Ten behoeve van de contacten met de St Paulusgeloofsgemeenschap is een coördinatiegroep ingesteld, waarvan twee leden de Paulusgeloofsgemeenschap vertegenwoordigen en drie leden afkomstig zijn uit 'de Eshof'.
Voorzitter:  

Oppasdienst
Voor de allerkleinsten is er, indien nodig, oppas tijdens de morgendienst. Tijdens de slotzang komen de kinderen en hun oppassers in de kerkzaal voor de zegen.
Coordinatie:  

Organisten
Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten.
Coordinatie:  

Ringleiding
In de 'de Eshof' is ten behoeve van gebruikers van een hoorapparaat een ringleiding aangebracht. Deze bevindt zich in het verdiepte gedeelte van de kerkzaal.
 
Rommelmarkt
Jaarlijks wordt in de maand mei in en om de Eshof een rommelmarkt gehouden. De bestemming van de opbrengst wordt jaarlijks vastgesteld en wordt verdeeld in een kerkelijk doel en andere goede doelen waar gemeenteleden bij betrokken zijn.
Vanwege het ontbreken van een coördinator staat deze activiteit voorlopig stil.

Startzondag
Jaarlijks wordt in september samen met de St. Paulusgeloofsgemeenschap een startzondag georganiseerd. Na een kerkdienst in beide kerken worden de activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Deze activiteiten hebben betrekking op een thema of staan in het licht van het programma voor het komend seizoen. De startzondag wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

V t/m Z

Vervoer
Voor gemeenteleden die om wat voor reden ook niet meer zelf naar de kerk kunnen, is een autodienst beschikbaar.
Coordinatie:  

Website
De website van 'de Eshof' (www.pgdeeshof.nl) is interactieve site waar alles te vinden is over de historie en het heden van 'de Eshof'. Tevens is actuele informatie opgenomen over activiteiten en kerkdiensten.
Webmaster:  

Welkom commissie
Leden van de commissie heten kerkgangers welkom en reiken een liturgie uit. Zij verstrekken desgewenst informatie aan nieuwe kerkgangers.
Coordinatie:  

Zegenviering
Paren kunnen temidden van de Gemeente een zegen vragen over hun samenleven. Dit kunnen huwelijkse en niet huwelijkse relaties zijn. Zegenvieringen kunnen zowel tijdens een zondagse dienst als tijdens een dienst op een doordeweekse dag gehouden worden. Voorafgaande aan elke zegenviering vinden gesprekken plaats met de predikant.