Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
De Kerkenraad en moderamen
 
kerkenraad1De kerkenraad van ’de Eshof’ wordt gevormd door een Grote en een Kleine kerkenraad. De Kleine kerkenraad wordt gevormd door de predikant, voorzitter, scriba, een ouderling kerkrentmeester, twee diakenen, twee jeugdouderlingen en een ouderling voor het pastoraat.
 
De Grote kerkenraad bestaat uit de leden van de kleine kerkenraad en alle overige ambtsdragers alsmede diaconale rentmeesters en kerkrentmeesters, niet zijnde ambtsdragers. Deze komt 2-3 keer per jaar bij elkaar. In de vergadering van de Grote kerkenraad worden o.a. de begroting en jaarcijfers goedgekeurd.
 
De Kleine kerkenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de voortgang van lopende zaken. De leden van de Kleine kerkenraad hebben mandaat om hun werk zelfstandig uit te voeren en de Kleine kerkenraad fungeert daarmee met name als samenbindend, adviserend en beleidsvormend orgaan.
 
Het moderamen bestaat uit de predikant, de voorzitter en de scriba.
Zij houden samen het overzicht en bereiden de agenda voor de kerkenraad voor.
 
‘de Eshof’ kent daarnaast wijkteams met ieder eigen coördinatoren, maar geen wijkouderlingen of wijkdiakenen. Ouderlingen en diakenen zijn niet aan een wijk gebonden, maar aan een specifieke taak (eredienst, pastoraat, rentmeesterschap of jeugd).
 
(met de muis of de vinger de namen aanraken, of op naam (klikken) geeft meer informatie) 
 
De kleine kerkenraad bestaat uit:
Predikant:  
Voorzitter:  
Scriba:  
Pastoraat:  
Jeugdwerk:  
 
Kerkentmeester:  
 
Diaconaat:  
 

   
De grote kerkenraad bestaat uit bovenstaande leden aangevuld met: