Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesterHet College van Kerkrentmeesters zorgt voor de materiële instandhouding van het gebouw, het financieel beheer de administratie van de geldstromen. Tevens is het college verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief.
 
 
 
Kerkrentmeesters
Voorzitter:  
Secretaris:  
Penningmeester:  
Exploitatie kerkcentrum:  

 
Kerkelijk Bureau
Collectebeheer:  
Administrateur :  
Ledenadministratie:  

 
 
Verslag van 2022
 
Het jaar 2022 kenmerkt zich door positieve ontwikkelingen maar er valt ook een grote schaduw over de wereld. De inval van Rusland in Oekraïne heeft gevolgen voor de hele wereld. Door de sancties tegen Rusland ontstaat er een energiecrisis die ook ‘de Eshof’ raakt.
De positieve ontwikkelingen hebben betrekking op de volle breedte van onze kerkelijke gemeenschap. Begin van het jaar konden we een positief resultaat over 2021 melden van bijna €4.000 op een begroot tekort van ongeveer €7.000.
Ook de actie Kerkbalans was een succes. De toezeggingen waren hoger dan in 2021.
 
De coronamaatregelen werden opgeheven. We konden weer op de normale wijze kerkdiensten houden. De plaatsing van CO2 meters is teruggedraaid. De discipline om te ventileren voor een dienst was onvoldoende aanwezig waardoor aan het einde van een (volle) dienst de meters op rood sprongen. Opvolging tijdens de kerkdienst is niet mogelijk waardoor de signalering niet als zinvol werd ervaren.
 
We moeten er rekening mee houden dat de kosten voor een cantor die voldoet aan het kwaliteitsniveau dat ‘de Eshof’ vraagt, niet beperkt kunnen blijven tot een vrijwilligersvergoeding. Het college heeft een financiële opzet goedgekeurd die uitgaat van een uurvergoeding van €50.
 
Ook werd dit jaar gevierd dat ons van Vulpen orgel 25 jaar in de Eshof staat. Dit jubileum werd luister bijgezet met een feestelijke muzikale kerkdienst, een concert en een overzichtstentoonstelling van de aanschaf en de installatie van het orgel.
 
De nieuwe beeld- en geluidsapparatuur werd verder geoptimaliseerd. Zowel in de kerk als thuis is de weergave van kwalitatief hoog niveau. De bediening is in handen van een gemotiveerde groep gemeenteleden. Aan het einde van dit jaar ontvingen we een toezegging van een gemeentelid om een nieuwe beamer te sponsoren. In voorkomende gevallen kunnen we dan op professionele wijze bijeenkomsten, indien gewenst, met beelden ondersteunen. Voor het gebruik tijdens kerkdiensten zal breed overleg gevoerd moeten worden.
 
Het college wordt versterkt met de komst van Rudi Coppoolse als ouderling-kerkrentmeester. José van Dasselaar treedt af als ambtsdrager maar blijft actief als collectebeheerder. Het team van kerkrentmeesters blijft verder in tact zodat we kunnen spreken van een ingewerkt en gemotiveerd team dat op collegiale wijze samenwerkt.
 
De verhuur van zaalruimtes verloopt goed en bevindt zich weer op het niveau van voor corona. Ondanks een huurverhoging van 10 procent zijn onze verhuurtarieven meer dan concurrerend. Wegloop van huurders heeft niet plaatsgevonden.
 
De gezondheidssituatie van onze huidige beheerder is kwetsbaar. Het college gaat op zoek naar een beheerder of beheerders(echt)paar die t.z.t. het stokje kan overnemen.
 
Ten behoeve van de vrijwillige bijdragen voor Rondom is de QR code geïntroduceerd. Deze werkt prima en wordt door gemeenteleden gebruikt. Het gebruik van QR codes zal ook worden ingezet bij collecte aankondigingen in de nieuwsbrief en bij andere geldinzamelacties.
Zoals hiervoor vermeld heeft de energiecrisis wereldwijd toegeslagen. De tarieven voor gas en stroom zijn met een factor 4 gestegen. Dit heeft grote invloed op de begroting voor 2023. Deze begroting sluit met een tekort van ruim €30.000.
 
Het college heeft maatregelen genomen om energie te besparen. Deze maatregelen zullen op korte termijn al effect sorteren. Het comfort zal niet of nauwelijks worden aangetast. Het college zal in 2023 voorstellen doen om ons energieverbruik structureel terug te dringen en te streven naar een energie neutrale omgeving. Hiervoor zal professionele ondersteuning ingeroepen worden. De investeringen zullen naar verwachting niet uit eigen middelen opgebracht kunnen worden.
 
Het college van kerkrentmeesters is met groot vertrouwen begonnen aan het nieuwe jaar. Open communicatie en transparantie zullen bijdragen aan een breed draagvlak in de gemeente in het vertrouwen hiermee een bescheiden bijdrage te leveren aan Gods koninkrijk op aarde.
 
 
 
 • Verslag van 2020
   
  In 2020 is veel aandacht gegaan naar Corona en hoe we als kerk daarmee omgegaan zijn. Dit heeft ook geleid tot verdere verkenning van onze diensten en bereikbaarheid van gemeente leden.
   
  Veel gebruik van 'de Eshof' is er niet geweest, weinig activiteiten zijn doorgegaan vanwege Corona. Er zijn wel diverse onderzoeken uitgevoerd naar online kerkdiensten en mogelijkheden tot kerkdiensten in de Eshof met een beperkt aantal mensen. Dit is dankzij een aantal deskundige gemeenteleden goed gelukt.
   
  De opbrengsten vanuit collectes en vrijwillige bijdragen zijn gelukkig op niveau gebleven en zelfs wat hoger uitgekomen dan begroot. Daar zijn we als college zeer dankbaar voor. Zo kunnen we 'de Eshof' verder ontwikkelen en vormgeven.
   
  We hopen dat 2021 in het teken kan staan van vernieuwing en verbinding waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten in en rondom 'de Eshof'.  
 • Verslag van 2019

  In 2019 werd afscheid genomen van de voorzitter en administrateur. Beide mensen hebben een lange periode in het college hun werk gedaan waarvoor wij hun zeer dankbaar zijn.

  De plaatselijke regeling en aanscherping van werkwijze is doorgevoerd. De PKN heeft dit proces gestart, als gemeente hebben wij dit besproken, keuzes gemaakt en uitgewerkt.

  We zijn ook bezig geweest met het plaatsen van Zonnepanelen. In het kader van ´Groene Kerk´ proberen we klimaat neutraal te werken. De zonnepanelen liggen er, met dank aan de bijdrage van de gemeenteleden!

  Kortom, ook 2019 was een jaar waarin het College van kerkrentmeesters haar uiterste best heeft gedaan om de voortgang van de Eredienst te continueren en te werken aan verbeteringen.

  De regelgeving rond Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor de Eshof tot een werkbaar beleid geresulteerd.

   
 • Verslag van 2018

  In 2018 werd afscheid genomen van de collectebonnen. Deze zijn vervangen door plastic, en daardoor herbruikbare, collectemunten.

  De regelgeving rond Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor de Eshof tot een werkbaar beleid geresulteerd.

  Project 'kijken in elkaars keuken', waarbij vergaderingen van de diverse taakgroepen onderling werden bezocht, werden als erg positief ervaren.

  De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, waaronder het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning, de verenigingsgebouw(en) en overig onroerend goed, zoals landerijen en woningen.
  In deze opsomming geld voor de Eshof 'slechts' het beheer over het kerkgebouw.

  Ook geen geringe opgave, immers zaken als onderhoud, financieel beheer (waaronder geldwerving), exploitatie en verhuur van kerkgebouw vergen de nodige aandacht.

  Voeg daaraan toe een correcte administratie van leden en collectebeheer.

  Kortom, ook 2018 was een jaar waarin het College van kerkrentmeesters haar uiterste best heeft gedaan om de voortgang van de Eredienst niet te stagneren. 
 • Verslag van 2017
  Na 28 jaar werd er afscheid genomen van hoofdorganist, de heer Rudi Coppoolse. Het is gelukt om ontstane vacature op te vullen met een team van vier organisten: te weten mevr. Dinie Jager en de heren van Skip van Rooij, Erik van Veelen en Simon Drost.
  Voor de tiende keer heeft het koster-team deelgenomen aan BHV-training (reanimatie en AED). Dit onder leiding van de heer Loek Verwindt.
  In de zomermaanden is er aandacht gegeven aan het 12,5 jarig jubileum van onze cantrix, mevr. Annahes Boezeman.
  Het beleidsplan 2017-2021 is goedgekeurd.
  In de vergaderzalen zijn de ramen allemaal vervangen door HR++ glas.
  De regelingen voor vloerverwarming heeft veel aandacht gevraagd.
  Het archief is opgeschoond.
   
 • Verslag van 2016
  In 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters veel werk verzet met betrekking tot
  -het terugdringen energiekosten
  -de reparatiewerkzaamheden in de keuken
  -het schilderwerk aan buitenzijde kerkgebouw
  -verbeteren geluidskwaliteit (o.a. bij internet-gebruikers)
   
  Tevens het hoofd gebogen over praktische zaken aangaande de organisatie van musical Anatevka
  (in 2017).
  Er zijn vele vergaderuren besteed aan actualiseren beleidsplan 2017-2021, de meerjarenbegroting en het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP).
   
  Aan het 40-jarig jubileum van de beheerster kerkcentrum, mevrouw Annie Schuurman, ik de nodige aandacht geschonken.