Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
College van Kerkrentmeesters
kerkrentmeesterHet College van Kerkrentmeesters zorgt voor de materiële instandhouding van het gebouw, het financieel beheer de administratie van de geldstromen. Tevens is het college verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief.
 
 
 
Kerkrentmeesters
Voorzitter a.i:  
Secretaris:  
Penningmeester:  

 
Kerkelijk Bureau
Collectebeheer:  
Administrateur :  
Exploitatie kerkcentrum:  
Ledenadministratie:  

 
 • Verslag van 2020
   
  In 2020 is veel aandacht gegaan naar Corona en hoe we als kerk daarmee omgegaan zijn. Dit heeft ook geleid tot verdere verkenning van onze diensten en bereikbaarheid van gemeente leden.
   
  Veel gebruik van 'de Eshof' is er niet geweest, weinig activiteiten zijn doorgegaan vanwege Corona. Er zijn wel diverse onderzoeken uitgevoerd naar online kerkdiensten en mogelijkheden tot kerkdiensten in de Eshof met een beperkt aantal mensen. Dit is dankzij een aantal deskundige gemeenteleden goed gelukt.
   
  De opbrengsten vanuit collectes en vrijwillige bijdragen zijn gelukkig op niveau gebleven en zelfs wat hoger uitgekomen dan begroot. Daar zijn we als college zeer dankbaar voor. Zo kunnen we 'de Eshof' verder ontwikkelen en vormgeven.
   
  We hopen dat 2021 in het teken kan staan van vernieuwing en verbinding waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten in en rondom 'de Eshof'.  
 • Verslag van 2019

  In 2019 werd afscheid genomen van de voorzitter en administrateur. Beide mensen hebben een lange periode in het college hun werk gedaan waarvoor wij hun zeer dankbaar zijn.

  De plaatselijke regeling en aanscherping van werkwijze is doorgevoerd. De PKN heeft dit proces gestart, als gemeente hebben wij dit besproken, keuzes gemaakt en uitgewerkt.

  We zijn ook bezig geweest met het plaatsen van Zonnepanelen. In het kader van ´Groene Kerk´ proberen we klimaat neutraal te werken. De zonnepanelen liggen er, met dank aan de bijdrage van de gemeenteleden!

  Kortom, ook 2019 was een jaar waarin het College van kerkrentmeesters haar uiterste best heeft gedaan om de voortgang van de Eredienst te continueren en te werken aan verbeteringen.

  De regelgeving rond Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor de Eshof tot een werkbaar beleid geresulteerd.

   
 • Verslag van 2018

  In 2018 werd afscheid genomen van de collectebonnen. Deze zijn vervangen door plastic, en daardoor herbruikbare, collectemunten.

  De regelgeving rond Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft ook voor de Eshof tot een werkbaar beleid geresulteerd.

  Project 'kijken in elkaars keuken', waarbij vergaderingen van de diverse taakgroepen onderling werden bezocht, werden als erg positief ervaren.

  De kerkrentmeesters hebben het beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente, waaronder het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning, de verenigingsgebouw(en) en overig onroerend goed, zoals landerijen en woningen.
  In deze opsomming geld voor de Eshof 'slechts' het beheer over het kerkgebouw.

  Ook geen geringe opgave, immers zaken als onderhoud, financieel beheer (waaronder geldwerving), exploitatie en verhuur van kerkgebouw vergen de nodige aandacht.

  Voeg daaraan toe een correcte administratie van leden en collectebeheer.

  Kortom, ook 2018 was een jaar waarin het College van kerkrentmeesters haar uiterste best heeft gedaan om de voortgang van de Eredienst niet te stagneren. 
 • Verslag van 2017
  Na 28 jaar werd er afscheid genomen van hoofdorganist, de heer Rudi Coppoolse. Het is gelukt om ontstane vacature op te vullen met een team van vier organisten: te weten mevr. Dinie Jager en de heren van Skip van Rooij, Erik van Veelen en Simon Drost.
  Voor de tiende keer heeft het koster-team deelgenomen aan BHV-training (reanimatie en AED). Dit onder leiding van de heer Loek Verwindt.
  In de zomermaanden is er aandacht gegeven aan het 12,5 jarig jubileum van onze cantrix, mevr. Annahes Boezeman.
  Het beleidsplan 2017-2021 is goedgekeurd.
  In de vergaderzalen zijn de ramen allemaal vervangen door HR++ glas.
  De regelingen voor vloerverwarming heeft veel aandacht gevraagd.
  Het archief is opgeschoond.
   
 • Verslag van 2016
  In 2016 heeft het College van Kerkrentmeesters veel werk verzet met betrekking tot
  -het terugdringen energiekosten
  -de reparatiewerkzaamheden in de keuken
  -het schilderwerk aan buitenzijde kerkgebouw
  -verbeteren geluidskwaliteit (o.a. bij internet-gebruikers)
   
  Tevens het hoofd gebogen over praktische zaken aangaande de organisatie van musical Anatevka
  (in 2017).
  Er zijn vele vergaderuren besteed aan actualiseren beleidsplan 2017-2021, de meerjarenbegroting en het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP).
   
  Aan het 40-jarig jubileum van de beheerster kerkcentrum, mevrouw Annie Schuurman, ik de nodige aandacht geschonken.