Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 

De Diaconie

Het diaconaat is één van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is: dienstbaar opstellen. Wat vrijer vertaald is het: hulp bieden gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld.

Uit de Bijbel leren we dat barmhartigheid en gerechtigheid wezenlijke plichten voor ons zijn. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. Door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hieruit blijkt dat de dienst aan God ook altijd dienst aan de mens is. Kerk zijn zonder diaconaat kan dus niet. Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

Hulp bieden aan mensen in financiële, lichamelijke of sociale nood 

Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Het is belangrijk om mensen, die steun vragen, ook hulp te geven in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke assistentie, begeleiding en verwijzing naar organisaties.

Beoordelen van hulpvragen en bepalen collecte bestemmingen 

Vrijwel alle inkomsten komen van de collectes tijdens de kerkdiensten. Een klein deel bestaat uit giften van gemeenteleden of organisaties. Het is onze taak om de collectegelden op verantwoorde en goede wijze te besteden voor diaconale doeleinden.

Organiseren en ontplooien van diverse activiteiten 

De Diaconie probeert d.m.v. diverse activiteiten haar diaconale taak onder de aandacht te brengen. Nog belangrijker is om de diaconale taak uit te voeren voor de mensen die het nodig hebben. Een aantal vaste onderdelen keren ieder jaar terug zoals het uitdelen van kerstattenties en kerstpakketten en het organiseren van een kerstmiddag.

Betrokkenheid met maatschappelijke organisaties in de directe omgeving

Waar de diaconie kan helpen met (tijdelijke) financiële en materiële hulp is het vooral belangrijk om mensen verder te begeleiden. Er zijn hiervoor een aantal organisaties waar wij goede contacten mee onderhouden zoals; Het Diaconaal Beraad gemeente Nijkerk, Sigma Nijkerk en Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

Contactpersonen

Heeft u een hulpvraag of kent u iemand die onze diaconale hulp goed kan gebruiken. Bel of mail ons. Ga naar het tabblad 'Organisatie' en dan 'Diaconie'.

 


SAMEN EROP VOORUIT
 
Onlangs trof u in het bezorgde weekblad Stad Nijkerk (van 18 januari) een flyer aan. Met de titel ‘Samen erop Vooruit’.
 
‘Waar komt dat toch vandaan, en wat moet ik daarmee’ horen wij u mompelen. De herkomst is het resultaat van eerder gevoerd overleg tussen diverse maatschappelijk organisaties *) en de Diaconieën van de Dorpskerk en de Eshof. Ook het Nijkerks Diaconaal Beraad moet hier als stuwende kracht genoemd worden!
In navolging van de opgestarte actie (afgelopen najaar) in Nijkerk, haakt nu ook de kern Hoevelaken aan bij dit project.
 
Het probleem:
Zo’n 5 miljoen mensen in ons land hebben geldzorgen!
Dat geeft stress. Mensen schamen zich ervoor en daarom vragen ze niet om hulp. Zo lopen ze hulp én geld (lees toeslagen) mis. Dat willen wij veranderen.
 
De feiten:
Uit onderzoek blijkt dat 30% van de mensen in geldnood, geen gebruik maakt van de financiële hulp die voor hen bedoeld is.Het kan 5 tot 7 jaar duren voordat men voor hulp durft aan te kloppen. Zo’n 70% van de huishoudens met schuld- en betaalproblemen zijn niet in beeld bij officiële instanties.
 
Dit kunnen we doen:
Om voor mensen, verkerend in genoemde omstandigheden, zijn er overal in het land inlooppunten, waar mensen aanwezig zijn die kunnen helpen bij het vinden van regelingen, welke voor hen van toepassing kunnen zijn. Deze vrijwilligers met kennis van financiële zaken en bestaande toeslagen-regelingen kunnen betrokkenen de juiste weg wijzen naar de juiste hulp.
 
Heb je hulp nodig:
Dan kun je het inlooppunt in de kern Hoevelaken bezoeken en jouw geldzorgen al-dan-niet bespreekbaar maken. Het inlooppunt is ingericht bij DE GEZUSTERS. Het kantoor van Thuiszorgorganisatie de GeZusters is dagelijks geopend.Hier kunt in alle vertrouwelijkheid langs gaan. Zij zijn gevestigd op Westerdorpsstraat 38 (het voormalige pand van Sunreflex) – telefonisch bereikbaar op nummer 033 20 35 123

*) Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Buurtzorg, de GeZusters, Vrouwen van NU, RK Paulus Gemeenschap, Lions Hoevelaken en de Zonnebloem