Diensten

zondag 18 april 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Naar school in Haiti en Jeugd- en Jongerenwerk
locatie:

Belangrijk (tik aan)

Predikant -->  Weblog
Kerkenraad
Beheer kerkgebouw
Kerkelijk bureau
 
AVG “Algemene Verordening Gegevensbescherming”
PKN AVG1
Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. 
De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn.
De kerk is er voor iedereen.
Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
 
Op 25 mei 2018 werd in de gehele Europese Unie een (vernieuwde) wet van kracht.
Er is veel aandacht geschonken aan deze wet, welke moet leiden tot een Privacyverklaring waarin informatie wordt gegeven over het gebruik van persoonsgegevens. Tevens worden de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk beschreven. Ook is het verplicht de rechten van betrokkenen te beschrijven; dit met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
 
Met het model van PKN als leidraad zijn vertegenwoordigers van Diaconie, website, kerkblad Rondom de Eshof, de ledenadministratie en het College van Kerkvoogden al enkele maanden in overleg om een dergelijke verklaring te beschrijven.

Hieronder vindt u de Privacyverklaring en het document Rechten van betrokkenen zoals die voor 'de Eshof' zijn opgesteld.

De Diaconie

Het diaconaat is één van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is: dienstbaar opstellen. Wat vrijer vertaald is het: hulp bieden gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld.

Uit de Bijbel leren we dat barmhartigheid en gerechtigheid wezenlijke plichten voor ons zijn. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. Door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hieruit blijkt dat de dienst aan God ook altijd dienst aan de mens is. Kerk zijn zonder diaconaat kan dus niet. Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

 

Hulp bieden aan mensen in financiële, lichamelijke of sociale nood 

Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Het is belangrijk om mensen, die steun vragen, ook hulp te geven in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke assistentie, begeleiding en verwijzing naar organisaties.

Beoordelen van hulpvragen en bepalen collecte bestemmingen 

Vrijwel alle inkomsten komen van de collectes tijdens de kerkdiensten. Een klein deel bestaat uit giften van gemeenteleden of organisaties. Het is onze taak om de collectegelden op verantwoorde en goede wijze te besteden voor diaconale doeleinden.

Organiseren en ontplooien van diverse activiteiten 

De Diaconie probeert d.m.v. diverse activiteiten haar diaconale taak onder de aandacht te brengen. Nog belangrijker is om de diaconale taak uit te voeren voor de mensen die het nodig hebben. Een aantal vaste onderdelen keren ieder jaar terug zoals het uitdelen van kerstattenties en kerstpakketten en het organiseren van een kerstmiddag.

Betrokkenheid met maatschappelijke organisaties in de directe omgeving

Waar de diaconie kan helpen met (tijdelijke) financiële en materiële hulp is het vooral belangrijk om mensen verder te begeleiden. Er zijn hiervoor een aantal organisaties waar wij goede contacten mee onderhouden zoals; Het Diaconaal Beraad gemeente Nijkerk, Sigma Nijkerk en Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

Contactpersonen

Heeft u een hulpvraag of kent u iemand die onze diaconale hulp goed kan gebruiken. Bel of mail ons. Ga naar het tabblad 'Dit zijn wij' en dan Organisaties.

 

 

 

In onderstaand overzicht vindt u een opsomming van de taakgroepen en activiteiten in alfabetische volgorde met, voor zover van toepassing, de vermelding van contactpersonen/coördinatoren.
(met de muis of de vinger de namen aanraken, of op email(klikken) geeft meer informatie) 
 

A t/m E

Archief
Ten behoeve van het vastleggen van de historie bevindt zich in het gebouw een archief.
De archiefbeheerder is Mart Geelhoed       e-mail (klik)
 
BAK
Gedurende een lange reeks van jaren brengt het Bouw Aktie Kommitee geld bijeen voor ‘de Eshof’, aanvankelijk voor de bouw, thans ten behoeve van het fonds ‘groot onderhoud’. Van de opbrengst wordt jaarlijks 10% aan een goed doel geschonken. Het comité houdt zich bezig met het inzamelen van oud papier. Daartoe staat elke zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een container op de parkeerplaats achter de bibliotheek aan de Meerveldlaan.
Coördinatie: Aalt van de Pol       e-mail (klik)
 
Basiscatechese
De basiscatechese heeft als doel kinderen de basisbeginselen bij te brengen van de Bijbel, het verhaal van God en mensen; de liturgie; en het kerk-zijn in deze wereld. Voor deze informatie blijkt de leeftijdsgroep 10 tot 12 jaar geschikt vanwege de openheid en leergierigheid die kinderen in die fase kenmerkt.

De catechese wordt gegeven door gemeenteleden. Ze worden daartoe toegerust door de   predikant. Uitgegaan wordt van de methode ‘Basics’ die ontwikkeld is door het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

Excursies maken deel uit van het lesprogramma – ten minste twee per cursusjaar.
Aan het eind van de twee jaar is er een afsluitende kerkdienst, waarin de kinderen een getuigschrift ontvangen
 
Coördinatie: Petra Floor      e-mail (klik)
 
Beheer kerkgebouw
Beheerder: Annie Schuurman  
Adres kerkgebouw: De Veenslag 16, tel: 2534790
Reserveren van zaalruimten voor kerkelijke activiteiten en verhuur aan derden vinden plaats via de beheerder.
 
Bloemendienst
In elke kerkdienst staan bloemen op de liturgische tafel. Deze bloemen zijn bestemd voor gemeenteleden die vanwege ziekte of anderszins in aanmerking komen voor een bloemengroet. De bestemming van de bloemen wordt tijdens de kerkdienst of via de zondagse nieuwsbrief bekend gemaakt.
Coördinatie:
-Nelly Clement      e-mail (klik),
-Lies Lekkerkerker,      e-mail (klik) en
-Joke van der Klok,      e-mail (klik)
-Bankrekening: NL66RABO 030 22 13 813
 
Cantorij
De Eshofcantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur.
-Cantrix: Annahes Boezeman-Odink       e-mail (klik)
-Begeleider: Rudi Coppoolse       e-mail (klik)
-Voorzitter bestuur: Evert Veldhuizen,       e-mail (klik)
 
Contactpersonen
Contactpersonen behartigen mede het pastoraat. Dit vindt plaats in de vorm van het overbrengen van een bloemengroet, het bezorgen van Rondom en het afleggen van bezoeken en het signaleren van problemen waarvoor de inzet van een ouderling, pastoraal medewerker of predikant is vereist.
 
Diaconie
Uit de Bijbel leren we dat barmhartigheid en gerechtigheid wezenlijke plichten voor ons zijn. De Bijbel staat er vol van. Zonder het diaconaat aan een Bijbeltekst te willen ophangen, willen wij verwijzen naar Mattheus 25: 31-46, waar wel heel duidelijk blijkt dat de dienst aan God ook altijd dienst aan de mens is. Kerk zijn zonder diaconaat kan dus niet.
 
De taak van de diakenen is er voor te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld (via de ZWO), in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.
 
Met het oog daarop zullen zij de leden van de gemeente opwekken en zo toerusten, dat ook zij in woord en daad voor hen die geen helper hebben zullen opkomen.
 
Zij zullen er voor zorg dragen dat de door de gemeente tot dat doel ter beschikking te stellen stoffelijke bijdragen worden ingezameld en zorgvuldig beheerd en dat daarnaast andere goede middelen worden gezocht en aangewend.
 
Voorzitter diaconie: Henry Westein;       e-mail (klik)

F t/m J

Financiële administratie
De begroting, de administratie en de rapportages worden verzorgd door de penningmeester en de administrateur.
De penningmeester is Frans Verhagen       e-mail (klik)
De administrateur is Frans Schimmel       e-mail (klik)
 
Geluidstechniek
De bediening van de geluidsinstallatie wordt gecoördineerd door
- Jan Vogel      e-mail (klik)
 
Gospelkoor Free
Het Gospelkoor Free is een zelfstandige vereniging die elke dinsdagavond om 20.00 uur repeteert in de Eshof.
Informatie: Michiel van Meurs. Website: www.gospelkoorfree.nl 
 
Internet
Kerkdiensten kunnen rechtstreeks of later worden beluisterd via de website van de Protestante Gemeente 'De Eshof' of via: www.kerkdienstgemist.nl
 
Jeugdraad
Door het ontbreken van jeugdouderlingen vindt de coördinatie van het jeugdwerk plaats op projectbasis.

K

Kaart
Wekelijks worden vanuit de gemeente na de kerkdienst één of meer kaarten verzonden naar gemeenteleden die om wat voor reden dan ook aandacht verdienen. Iedereen krijgt de gelegenheid om de kaart te ondertekenen. Dit wordt gecoördineerd vanuit de diaconie. -Coördinatier: Wilma van de Kuilen
 
Kerkblad ‘Rondom de Eshof’
Het kerkblad Rondom ‘de Eshof’ verschijnt 10 maal per jaar. Alle leden van ‘de Eshof’ en een aantal niet leden ontvangen het blad. Aan alle ontvangers wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd ter dekking van de kosten.
-Rekeningnummer: NL84FVLB0225376938 t.n.v. “Rondom de Eshof”.
Eindredactie: Fokke Kooistra       e-mail (klik)
Redactieadres: Inge Pie-de Jong,       e-mail (klik)
 
Kerkdiensten
Elke zondag is er in de Eshof een kerkdienst die om 10.00 uur begint. In de Adventstijd worden oecumenische vespers gehouden die om 17.00 uur beginnen. In de ‘stille week’ voorafgaande aan Pasen worden van zondag t/m woensdag oecumenische vespers gehouden die om 19.00 uur beginnen. Oecumenische diensten vinden afwisselend plaats in het Pauluscentrum en in de Eshof.
Het vragen van gastpredikanten is in handen van
- Vacature
De informatie voor de gastpredikanten wordt verzorgd door
- Hetty Veldhuizen       e-mail (klik)
Van de kerkdiensten wordt mededeling gedaan in de Stad Nijkerk. De orde van de dienst wordt elke week door de predikant opgesteld. Aan de liturgie wordt de ‘zondagsbrief’ toegevoegd waarin mededelingen staan over de dienst en de activiteiten voor de komende week. De liturgie wordt op de website van ‘de Eshof’ gepubliceerd.
 
Kinderdienst
Tijdens elke kerkdienst is er een kinderdienst in meestal twee leeftijdsgroepen (onder- en bovenbouw van de basisschool)
-Coördinatie: Petra Floor       e-mail (klik)
 
Koffie drinken
Na elke ochtenddienst is er koffie en limonade. Een aantal gemeenteleden heeft bij toerbeurt dienst.
-Coördinatie: Ans Baas       e-mail (klik)
 
Kosterdienst
Kosterdienst wordt bij toerbeurt door twaalf gemeenteleden verzorgd.
-Hoofdkoster: André Lekkerkerker,       e-mail (klik)

L t/m N

Ledenadministratie
Alle mutaties in de ledenadministratie (nieuwe leden, verhuizingen, geboortes, overlijden) worden verzorgd door het kerkelijk bureau. De uitvoering namens het college van kerkrentmeesters wordt verzorgd door
- Adri Zijlstra       e-mail (klik)
 
Ledenbestand
De PG ‘de Eshof’ heeft ongeveer 1200 leden, verdeeld over zo’n 600 pastorale eenheden. De leden zijn afkomstig uit Hoevelaken en wijde omgeving.
 
Liturgische schikgroep
Een groepje gemeenteleden geeft de lezingen en/of de liederen van de hoogtijdagen symbolisch gestalte in materialen uit de natuur.
-Contactpersoon: Bea de Rijke       e-mail (klik)
 
Liturgisch werkoverleg
Het liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebeid van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in ‘de Eshof’.
-Coördinatie: Rudi Coppoolse       e-mail (klik)
 
Maaltijd van de Heer
Op daartoe geëigende zon- en feestdagen in het liturgisch jaar wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Deze vieringen vinden onder andere plaats in de Adventstijd, in de week van gebed voor de Eenheid, halverwege de Veertigdagentijd, in de Paasnacht, halverwege Pasen en Pinksteren, tijdens de Vredeszondag en rond Allerheiligen.
Voor wie niet in staat is de kerkdienst bij te wonen bestaat de mogelijkheid de Maaltijd van de Heer thuis te vieren. Voor de Maaltijd van de Heer worden alle kerkgangers, dus ook de kinderen uitgenodigd.
Naast alcoholhoudende wijn wordt druivensap geschonken. In de Paasnacht worden matses in plaats van brood gebroken .
 
Musical
Vanaf 2009 wordt elke twee jaar een gemeentebrede musical uitgevoerd. De intentie is om hiervan een traditie te maken teneinde het ‘open’ karakter van ‘de Eshof’ daadwerkelijk gestalte te geven.
-Coördinatie: Nel Stoffelsen       e-mail (klik)

O t/m U

Oecumene
‘De Eshof’ streeft naar oecumenische samenwerking met andere christenen in Hoevelaken, zowel met de Hervormde Dorpskerk als, meer concreet, met de St Paulusgeloofsgemeenschap als onderdeel van de St. Lukasparochie, vanuit de overtuiging dat de protestantse gemeente zich één voelt met de kerk van alle eeuwen en alle tijden, en vanuit de Schriften, waarin bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 10:17 gesteld wordt: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood’ en in 1 Korintiërs 12:12-26 het beeld gebruikt wordt van één lichaam met vele leden. We worden daardoor opgeroepen tot eenheid in verscheidenheid, zoals nog explicieter in Efeziërs 4:1-16, waar Paulus stelt dat ieder verschillende gaven heeft, maar oproept de eenheid in de Geest te bewaren.
 
Oecumenische Coördinatie Groep
Ten behoeve van de contacten met de St Paulusgeloofsgemeenschap is een coördinatiegroep ingesteld, waarvan twee leden de Paulusgeloofsgemeenschap vertegenwoordigen en drie leden afkomstig zijn uit ‘de Eshof’.
-Voorzitter: Wim Schuijt       e-mail (klik)
 
Oppasdienst
Voor de allerkleinsten is er tijdens elke morgendienst oppas. Tijdens de slotzang komen de kinderen en hun oppassers in de kerkzaal voor de zegen.
-Coördinatie: Linda Borgdorff       e-mail (klik)
 
 
Organisten
Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten.
-Hoofdorganist is Rudi Coppoolse       e-mail (klik)
 
Ringleiding
In de ‘Eshof’ is ten behoeve van gebruikers van een hoorapparaat een ringleiding aangebracht. Deze bevindt zich in het verdiepte gedeelte van de kerkzaal.
 
Rommelmarkt
Jaarlijks wordt in de maand mei in en om de Eshof een rommelmarkt gehouden. De bestemming van de opbrengst wordt jaarlijks vastgesteld en wordt verdeeld in een kerkelijk doel en andere goede doelen waar gemeenteleden bij betrokken zijn.
-Coördinatie: Remco van der Burg       e-mail (klik)
 
Startzondag
Jaarlijks wordt in september samen met de St. Paulusgeloofsgemeenschap een startzondag georganiseerd. Na een kerkdienst in beide kerken worden de activiteiten gezamenlijk uitgevoerd. Deze activiteiten hebben betrekking op een thema of staan in het licht van het programma voor het komend seizoen. De startzondag wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

V t/m Z

Vervoer
Voor gemeenteleden die om wat voor reden ook niet meer zelf naar de kerk kunnen, is een autodienst beschikbaar.
-Coördinatie: Annie Hanse       e-mail (klik)
 
Vorming en Toerusting
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van ‘de Eshof’ en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Zij biedt jaarlijks een programma aan van gespreksgroepen en thema-avonden.
-Coördinatie: Ellie Boot       e-mail (klik)
 
Website
De website van ‘de Eshof’ (www.pgdeeshof.nl) is interactieve site waar alles te vinden is over de historie en het heden van ‘de Eshof’. Tevens is actuele informatie opgenomen over activiteiten en kerkdiensten.
-Webmaster is Inge Pie-de Jong,       e-mail (klik)
 
Welkom commissie
Leden van de commissie heten kerkgangers welkom en reiken een liturgie uit. Zij verstrekken desgewenst informatie aan nieuwe kerkgangers.
-Coördinatie: Joke van der Klok,       e-mail (klik)
 
Zegenviering
Paren kunnen temidden van de Gemeente een zegen vragen over hun samenleven. Dit kunnen huwelijkse en niet huwelijkse relaties zijn. Zegenvieringen kunnen zowel tijdens een zondagse dienst als tijdens een dienst op een doordeweekse dag gehouden worden. Voorafgaande aan elke zegenviering vinden gesprekken plaats met de predikant.
Organisatie van De Eshof
(met de muis of de vinger de namen aanraken, of op email(klikken) geeft meer informatie) 
 
De kerkenraad van ‘de Eshof’ bestaat uit:
  
Jac van Hoeijen
voorzitter/ouderling
  
Nico Peer
scriba, ouderling
  
Ellie Boot
predikant
  
Nel van Rietschoten
pastoraat, ouderling
  
Hannah Wicherink
pastoraat, ouderling
  
Lenie van der Laan
pastoraat, ouderling
  
Herman en Trudy Julsing-Uiterwijk Winkel
pastoraat, duo ouderling
  
Jan Vogel
oecumene, ouderling
  
Mart Geelgoed
voorzitter college van
 kerkrentmeesters, ouderling
  
José van Dasselaar
college van kerkrentmeesters, ouderling
  
Martie Doppenberg
college van kerkrentmeesters, ouderling
  
Quirina Schipper
diaken
  
Wilma van de Kuilen
diaken
 
  
Jan van de Kuilen
diaken
 
  
Ellen van der Linden
diaken
  
Lien Vogel
diaken
  
Henry Westein
voorzitter, diaken
  
Anja en William Bouw
duo diaken
  
Max de Vries
diaken
  
Jacqueline Berends
notuliste (geen ambtsdrager)
 
Moderamen en Kerkenraad
Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad,  de predikant, de scriba alsmede afgevaardigden van de pastorale raad, diaconie en het college van kerkrentmeesters.
Het moderamen behartigt de dagelijkse routinematige werkzaamheden en neemt besluiten over zaken die geen uitstel gedogen. Ook bereidt ze de vergaderingen van de kerkenraad voor. Het moderamen vergadert 10 keer per jaar; de kerkenraad 7 keer per jaar.
 
In de vergadering van de kerkenraad worden besluiten genomen, de begroting en jaarcijfers goedgekeurd en nieuwe ambtsdragers benoemd. Ook houdt de kerkenraad voeling met de diverse taakgroepen door ze uit te nodigen tijdens een vergadering aanwezig te zijn om met de kerkenraad te spreken over hun activiteiten en overige van belang zijnde zaken. Tijdens vergadering van de kerkenraad wordt regelmatig aandacht besteed aan bezinning.     
             
Actuele informatie over alle leden van de Kerkenraad en de contactpersonen  is vermeld op het achterblad van Rondom en op de website onder het hoofd ‘wijkindeling’.
 
Pastorale Raad
De pastorale raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en predikant. In samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult hij de pastorale zorg voor de gehele gemeente.
Voor de uitvoering van het pastorale werk is de kerkelijke gemeente verdeeld in 9 wijken. In elke wijk is een pastoraal team werkzaam o.l.v. een wijkouderling.
  
Voorzitter
Lenie van der Laan
    
Patoraal medewerkers
Janny Dammingh
    
  Yvonne de Gier
    
  Hannah Wicherink
 
Diaconie
De taak van de diaconie is om ervoor te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt.
  
Voorzitter
Henry Westein
 
Onder verantwoordelijkheid van de diaconie (en de kerkenraad) valt de werkgroep ZWO (werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
De ZWO-werkgroep voert een zelfstandig beleid.
  
Voorzitter:
Jan Baas
 
College van Kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de materiële instandhouding van het gebouw en de administratie van de geldstromen. Tevens is het college verantwoordelijk voor de ledenadministratie en het archief.
  
Voorzitter:
Mart Geelgoed
       
 
Collecte Bonnen
verkrijgbaar bij
José van Dasselaar
e-mail (klik)
       
 
Kerkelijk Bureau
Mutaties in de
ledenadministratie
(verhuizingen, nieuwe
leden enz.)
Adri Zijlstra
e-mail (klik)
 
 

Protestantse Gemeente de 'Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben er geen behoefte aan slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.

Lees meer...