Diensten

zondag 04 juni 10:00 uur
Dr. Jean Jacques Suurmond, Amersfoort

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en BRIES

zondag 11 juni 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Eigen Diaconie en Eredienst

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 20 – 20 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Er kan weer gezamenlijk worden gedauwtrapt op Hemelvaartsdag, waarna er een dienst is in het Pauluscentrum. Verder vindt u nieuws over een gezamenlijk initiatief voor opvang van Oekraïners en brengen we nogmaals de avond over een gasvrij Hoevelaken onder de aandacht. En de Eshoftuingroep laat weer van zich horen. En tot slot een laatste oproep tot deelname aan de musical Kaïn.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
22 mei, zesde zondag van Pasen
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst zal zijn op zondag 5 juni (Pinksteren). De leiding is in handen van Richard van de Kamp samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033 2534988.
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Alex Hollestelle. Hij verzorgde lange tijd de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’. We danken hem daarvoor hartelijk. 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie/Vakantietassen en voor onderhoud van het gebouw. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
vakantietassen
In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Ook krijgen kinderen te maken met ernstige ziektes. Van zichzelf of in hun gezin. Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze kinderen dit jaar verrassen met een vakantietas, die wij gaan vullen met leuke cadeautjes. Laten we samen een aantal  kinderen in Hoevelaken blij maken!
 
Bij de tweede collecte: Onderhoud gebouw
eshofgebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten worden flink in de hand gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we nog veel jaren een mooi en veilig Godshuis hebben waar we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als “Groene kerk” voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Eigen diaconie/Vakantietassen, Onderhoud van het gebouw of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Hemelvaartsdag – donderdag 26 mei
hemelvaart 
muurschildering van de hemelvaart van Jezus door Giotto 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om op Hemelvaartsdag mee te gaan met het dauwtrappen. Om 8.15 uur vertrekken we vanaf het Pauluscentrum. 
Thema van deze ochtend zal zijn: ‘op weg’. Op weg uit de tijd van de coronabeperkingen. Op weg naar iets nieuws. Op weg naar andere keuzes – stappen we weer in het vliegtuig nu we weer mogen reizen, of toch maar niet? Hoe gaat jouw persoonlijke weg door het leven? Dag Hammarskjöld, in 1953 benoemd tot secretaris-generaal van de Verenigde Naties, schreef in zijn dagboek: ‘Niet jij kiest de weg, maar de weg kiest jou.’
De wandeling zal onder andere lopen door het nieuwe Woonpark Hoevelaken
en langs het ‘gastenhuis’: een nieuwe weg voor wie daar is komen wonen.                    
Na de wandeling worden we gastvrij ontvangen in het Pauluscentrum met koffie en iets lekkers. Om 10 uur begint de viering. Ook wie niet gaat dauwtrappen, is van harte bij die viering uitgenodigd. En omgekeerd: ook wie niet naar de viering wil, is van harte bij het dauwtrappen en de koffie uitgenodigd.
 
Hoevelaken voor Oekraïne
Zoals misschien bekend wordt er binnen de gemeente Nijkerk een groep Oekraïners opgevangen. Op dit moment verblijft deze groep in Nijkerk maar enkelen daarvan zullen in Hoevelaken opgevangen worden. De gemeente heeft twee woningen op De Hilt 6 en 8 toegewezen aan een groep van ca. 10 personen. Zij zullen hier rond 1 juni gaan wonen.
Naar aanleiding hiervan is een werkgroep opgericht van leden van kerken in Hoevelaken, te weten De Eshof, De Dorpskerk, de Hersteld Hervormde Gemeente en de Paulusgemeenschap. Deze werkgroep ondersteunt de gemeente Nijkerk in de opvang.
Afgelopen week zijn sleutels van de woningen overgedragen aan de werkgroep. Op dit moment zijn de woningen nog leeg maar zullen er spullen ingezameld worden om de woningen te meubileren en te voorzien van alle inventaris die nodig is om deze woningen bewoonbaar te maken.
Hiervoor kunnen wij jullie hulp goed gebruiken. Om hiervoor snel te kunnen communiceren is er onder andere een Facebook pagina opgesteld: https://www.facebook.com/groups/546567300386494 
Hier zullen diverse berichten op geplaatst worden waaronder hulpvragen die er gaan komen. U moet hierbij denken aan het inzamelen van meubelen e.d. maar ook aanvraag van diensten of oproepen voor vrijwilligers. We roepen jullie op om je voor deze pagina aan te melden en deze goed in de gaten te houden.
 
Een hartelijke groet namens de contactpersonen van
De Eshof: Nico van Rootselaar
De Dorpskerk: Gert van Hoorn
Hersteld Hervormde Gemeente: Martinus Ranoe
Paulusgemeenschap: Lies Traa 
Nijkerks Diaconaal Beraad: Tineke van der Gugten
 
Gasvrij Hoevelaken?
Gaan we ook in Hoevelaken ‘van het gas af’? En hoe dan en wanneer?
Wat kan ik zelf nu al doen? Helpt een ‘groen dak’ ook mee?
Allemaal vragen die velen van ons bezighouden.
Op donderdagavond 2 juni komt Sjoerd Bleijerveld (van de gemeente Nijkerk) ons vertellen wat de plannen van de gemeente zijn. Dit is een avond in het kader van Vorming en Toerusting.
Tjalling Siersma vertelt over het nut van groene daken en het afkoppelen van water en samen met Lieske Duim geeft hij tips over energiebesparing.
Neem gerust uw buren of vrienden mee.
Wanneer: Donderdag 2 juni om 20:00 uur
Waar: De Eshof, Veenslag 16, Hoevelaken
Opgeven bij Liesbeth van het Ende via mail hvhende@lijbrandt.nl 
 
De Eshoftuin: voorjaar 2022
eshoftuin voorjaar6 eshoftuin voorjaar 5 eshoftuin voorjaar8
Voor het 3e jaar werken we in de Eshoftuin aan de Veenwal.  We leren er weer wat nieuws bij: de tunnelkas. Voorzaaien in de kas en de meer ‘exotische’ planten verbouwen (rode peper, tomaten, aubergine). Het is samen ontdekken. Dat het droog is, weten we . De pas ingezaaide bedden begieten we bijna dagelijks. Het wieden vraagt veel aandacht en tijd van ons; de Eshoftuin ligt er weer netjes bij. Door wekelijks te wieden, blijft dat ook zo. We hebben heel veel grond en dus heel veel beweging.  We verbazen ons hoe snel alles groeit en bloeit! Het ‘feest in de moestuin’ is begonnen. De eerste producten worden geoogst.
 
Elke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
Meedoen aan de musical Kaïn kan nog!!
Kain doe mee met
Als je van zingen houdt en je bent een tenor of een alt ben je van harte welkom om nog in te stromen in het koor van de musical ‘Kaïn, zwerver in de oerverhalen’. Inmiddels zijn we lekker bezig met repeteren. We hebben voldoende spelers om het stuk uit te kunnen voeren, maar…. een paar tenoren en alten zouden de zang nog versterken. Kijk op www.musicalhoevelaken.nl 
 
Agenda week 21
zo. 22 mei, Afsluiting Basiscatechese, excursie Oriëntalis 
ma. 23 mei, Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 25 mei 13.30 uur, Vorming en Toerusting, Lindenhof 18
wo. 25 mei, 20.00 uur, College van kerkrentmeesters, de Eshof
do. 26 mei, 8.15 uur, dauwtrappen vanaf het Pauluscentrum
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 27 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 26 mei 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748