Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 22– 3 juni 2022                                              

Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief heeft de voorzitter van de kerkenraad een verheugende mededeling over de post van scriba. En ik plaats nog eenmaal de oproep voor zangers voor de musical Kaïn.   

Live en achteraf audio
en video 
 

5 juni,  Pinksteren                                            

Bij de Liturgische vormgeving

(Tekst: Bea de Rijke)


‘Luister hoe de wind
harten vult
en woorden ademt
die vrede verstaan’.

De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.                                                                                                                                        

Voorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Kinderdienst

A.s. zondag 5 juni is er kinderdienst. De leiding is in handen van Richard van de Kamp samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom. Op 26 juni zal er een jeugd-doe-dienst zijn.

 

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kun u hiervoor contact opnemen met  Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.

Collectes

De collectes zijn voor de Eigen diaconie/vakantietassen  en voor de Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.

Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken

vakantietassen

In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Ook krijgen kinderen soms te maken met ernstige ziektes. Van zichzelf of in hun gezin. Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze kinderen dit jaar verrassen met een vakantietas, die wij gaan vullen met leuke cadeautjes. Laten we samen een aantal  kinderen in Hoevelaken blij maken!

Bij de tweede collecte: Eredienst

eredienst zon

De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd; op 26 juni zijn we te gast in het Pauluscentrum.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Vakantietassen, Eredienst of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.

collectemuntenCollectemunten

U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020

Scriba

Dora den Hartog heeft zich gemeld voor de vacature van scriba en is bereid om deze functie op zich te nemen.

De gemeente heeft na het verschijnen van de Rondom van juni 14 dagen de tijd om eventuele gegronde bezwaren in te dienen.

Mochten er geen belemmeringen zijn, dan zal Dora de komende tijd worden ingewerkt en in september worden bevestigd in het ambt van ouderling.

 

Meedoen aan de musical Kaïn kan nog!!

Kain doe mee met

Als je van zingen houdt en je bent een tenor of een alt ben je van harte welkom om nog in te stromen in het koor van de musical ‘Kaïn, zwerver in de oerverhalen’. Inmiddels zijn we lekker bezig met repeteren. We hebben voldoende spelers om het stuk uit te kunnen voeren, maar…. een paar tenoren en alten zouden de zang nog versterken. Kijk op www.musicalhoevelaken.nl

Agenda week 23

wo. 8 juni, 9.30 uur: Pastoraal Team, Ridderspoor 12

wo. 8 juni, 20.00 uur: gezamenlijke moderamenvergadering met de Dorpskerk, Rehoboth.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 9 juni 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

 

Ik wens u allen een fijn en zonnig pinksterweekend toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen

predikantsassistent

06 235316748