Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 23 – 10 juni 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief de aankondiging voor de eerste Jeugd-Doe-Dienst op 26 juni. Het waren en zijn misschien nog  spannende dagen voor de examen kandidaten. We horen graag wie er zijn geslaagd. De cantorij is op zoek naar een cantor m/v.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
12 juni, Trinitatis
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Overlijden Sjoerd Peters
Op zondag 5 juni is Sjoerd Peters overleden, 53 jaar oud. Hij wist dat hij niet meer zou kunnen genezen, maar dat het einde zo snel zou komen was voor iedereen onverwacht. Op zaterdag 11 juni zal de dankdienst voor zijn leven plaatsvinden in de ontvangstruimte bij de natuurbegraafplaats in Eext. Komende zondag zal hij in de kerkdienst in de Eshof worden herdacht. Verderop in deze nieuwsbrief krijgt u de mogelijkheid een kaart te tekenen. 
 
Jeugd-Doe-Dienst
(door Gerwin Duine)
Op 26 juni is er de eerste Jeugd-Doe-Dienst in de Eshof om 10.00 uur. Deze dienst is voor kinderen en jongeren van 0-16 jaar. Samen met ouders of grootouders kunnen kinderen/jongeren deelnemen aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst is volledig voorbereid en toegesneden op kinderen/jongeren van 4 tot 16 jaar en het is leuk als (groot)ouders ook meedoen. Er is een gevarieerd jeugdprogramma voor alle leeftijden en staat in het teken van ‘spoorzoeken’. We gaan verkennen, vieren en eten rondom dit onderwerp. 
 
God laat overal zijn sporen achter... 
Hoe kunnen wij in Zijn sporen treden? 
En welke sporen laat jij achter in deze wereld?
 
Zodra je de deur binnenstapt, begint het programma! We gaan op onderzoek uit aan de hand van opdrachten met het thema ‘Spoorzoeken’. We hebben zeven opdrachten klaarliggen voor jullie waar je mee aan de slag kunt. Je mag zelf kiezen waar je aan mee wil doen en meerdere opdrachten mag ook. 
Na de verkenning met de opdrachten gaan we samen vieren dat we samen zijn om iets van elkaar en God te leren. We gaan iets meer vertellen over het thema en wie het leuk vind mag het resultaat van zijn/haar opdrachten met de groep delen. We sluiten af door zelf een ‘spoor’ achter te laten!
Als afsluiter hebben we nog wat lekkers klaarstaan, we hebben een ‘high-tea’ voorbereid, waar iedereen van mee kan genieten. 
We nodigen jullie uit om te gaan spoorzoeken. Als je durft…………
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de het Nijkerks Diaconaal Beraad  en voor Vorming & Toerusting. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad
nijkers diaconaal beraad
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren dankbaar in kunnen zetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking te behouden, is uw bijdrage zeer welkom!
 
Bij de tweede collecte: Vorming & Toerusting
vorming en toerusting 1
De commissie Vorming en Toerusting bestaat uit leden van 
De Eshof en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Nijkerks Diaconaal Beraad, Vorming & Toerusting of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Gezocht: cantor M/V
(door Evert Veldhuizen)
Omdat onze cantrix Annahes Odink na veel jaren heeft besloten te stoppen met haar activiteiten zijn we op zoek naar een vervanger. Een uitgebreide omschrijving van taken en gewenste eigenschappen kan je opvragen bij Evert Veldhuizen, de voorzitter van de cantorij (e.veldhuizen100@gmail.com). Hieronder volgt een samenvatting. Heb je interesse: neem dan contact op met Evert, bij hem kan je ook terecht voor beantwoording van vragen. En mocht je iemand kennen die mogelijk interesse heeft, geef deze informatie dan aan hem of haar door!
 
de kerkmuzikale praktijk van de Eshof
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aansprekende liturgie. Dat betekent onder andere een liturgie waarin sprake is van interactie tussen voorganger, organist, cantorij en gemeente. We zoeken naar eigentijdse vormen en putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels en dienstboeken. Organist en cantor hebben een belangrijke inbreng in het voorbereiden en de vormgeving van vieringen.
 
Cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen, daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Enkele diensten zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Pauluskoor. 
 
rol / taken cantor
• voorbereiding en leiding van de repetities
• begeleiding van de cantorij op de piano tijdens de repetities
• directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt
• deelname aan het liturgisch werkoverleg
• overleg met de predikant en musici over de te zingen liederen
• inzet tot verhoging van het zangniveau van de cantorij te allen tijde 
 
gewenste eigenschappen van de cantor
• ervaring in koordirectie in de breedte van de kerkmuziek
• het vermogen om de cantorij en de gemeente met enthousiasme en plezier te activeren
• plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici
• openstaan voor de liturgie die in de Eshof wordt gebruikt
 
vergoeding
De cantor wordt gezien als een professionele vrijwilliger die zijn / haar specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stelt van de Eshof; hij / zij kan een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.
 
Scriba
Dora den Hartog heeft zich gemeld voor de vacature van scriba en is bereid om deze functie op zich te nemen. 
De gemeente heeft na het verschijnen van de Rondom van juni 14 dagen de tijd om eventuele gegronde bezwaren in te dienen. 
Mochten er geen belemmeringen zijn, dan zal Dora de komende tijd worden ingewerkt en in september worden bevestigd in het ambt van ouderling. 
 
Geslaagd?
We willen graag de geslaagde middelbare scholieren een kaart sturen. Namen kunnen voor donderdag 16 juni 20.00 uur worden doorgegeven. We ontvangen graag een mail via nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl met naam, adres en behaald diploma. 
 
Meedoen aan de musical Kaïn, laatste kans!!
kain musical
Als je van zingen houdt en je bent een tenor of een alt ben je van harte welkom om nog in te stromen in het koor van de musical ‘Kaïn, zwerver in de oerverhalen’. Inmiddels zijn we lekker bezig met repeteren. We hebben voldoende spelers om het stuk uit te kunnen voeren, maar…. een paar tenoren en alten zouden de zang nog versterken. Kijk op www.musicalhoevelaken.nl of kom op maandagavond kijken en misschien wel even meezingen. We repeteren elke week met een enthousiaste groep aan de totstandkoming van de musical. Het uitvoeringsweekend is op 11 en 12 februari 2023 en om daar aan mee te doen, is echt een belevenis om nooit meer te vergeten. 
 
Agenda week 24
ma. 13 juni, 9.30 uur: Wijkteam 2, Akkermaalshout 11
ma. 13 juni, 20.00 uur: Wijkteam 4, Ibislaan 18
ma. 13 juni, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 15 juni, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 15 juni, 19.30 uur: Fotoavond voor reizigers van de reis naar Toscane, de Eshof
do. 16 juni, 19.30 uur: Diaconie, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 17 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 16 juni 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586