Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 24 – 17 juni 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief nogmaals de aankondiging voor de eerste Jeugd-Doe-Dienst op 26 juni. Er kan nog gereageerd worden op de aanstaande aanstelling van een nieuwe scriba. En lees alles over de vacature van cantor/cantrix. 
Verder vragen we uw aandacht voor het zomerconcert van FREE! En ook de Eshoftuingroep laat van zich horen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
19 juni, eerste zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
Als gastpredikant zou ds. Marjan van der Burg-Los uit Baarn voorgaan, maar helaas heeft zij zich wegens ziekte moeten afmelden. Onze zoektocht naar een vervangende predikant heeft geen resultaat opgeleverd. Op basis van de liturgie die al klaar was en ook de overdenking die geheel uitgeschreven was door Marjan van den Burg, zal Eunice van Zomeren, in haar rol als eerste ouderling, de dienst verzorgen.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
 
Jeugd-Doe-Dienst
(door Gerwin Duine)
 
Op 26 juni is er de eerste Jeugd-Doe-Dienst in de Eshof om 10.00 uur. Deze dienst is voor kinderen en jongeren van 0-16 jaar. Samen met ouders of grootouders kunnen kinderen/jongeren deelnemen aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst is volledig voorbereid en toegesneden op kinderen/jongeren van 4 tot 16 jaar en het is leuk als (groot)ouders ook meedoen. Er is een gevarieerd jeugdprogramma voor alle leeftijden en het staat in het teken van ‘spoorzoeken’. We gaan verkennen, vieren en eten rondom dit onderwerp. 
 
God laat overal zijn sporen achter... 
Hoe kunnen wij in Zijn sporen treden? 
En welke sporen laat jij achter in deze wereld?
 
Zodra je de deur binnenstapt, begint het programma! We gaan op onderzoek uit aan de hand van opdrachten met het thema ‘Spoorzoeken’. We hebben zeven opdrachten klaarliggen voor jullie waar je mee aan de slag kunt. Je mag zelf kiezen waar je aan mee wilt doen en meerdere opdrachten mag ook. 
Na de verkenning met de opdrachten gaan we samen vieren dat we samen zijn om iets van elkaar en God te leren. We gaan iets meer vertellen over het thema en wie het leuk vind mag het resultaat van zijn/haar opdrachten met de groep delen. We sluiten af door zelf een ‘spoor’ achter te laten!
Als afsluiter hebben we nog wat lekkers klaarstaan, we hebben een ‘high-tea’ voorbereid, waar iedereen van mee kan genieten. 
We nodigen jullie uit om te gaan spoorzoeken. Als je durft…………
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juni kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.
 
 
Collectes 
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en voor het Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
hospice
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale functie, maar ook mensen van “buiten” zijn welkom. De doelgroep bestaat uit mensen vanaf 18 jaar bij wie door de arts of specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale fase met een levensverwachting van korter dan drie maanden. Onze bijdrage is zeer welkom.
 
Bij de tweede collecte: Pastoraat
pastoraat 2
Het Pastorale Team bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult  men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Hospice Nijkerk, Pastoraat of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
 
Scriba 
Dora den Hartog heeft zich gemeld voor de vacature van scriba en is bereid om deze functie op zich te nemen. De gemeente heeft na het verschijnen van de Rondom van juni 14 dagen de tijd om eventuele gegronde bezwaren in te dienen. Mochten er geen belemmeringen zijn, dan zal Dora de komende tijd worden ingewerkt en in september worden bevestigd in het ambt van ouderling.
 
 
Gezocht: cantor M/V
(door Evert Veldhuizen)
 
Omdat onze cantrix Annahes Odink na veel jaren heeft besloten te stoppen met haar activiteiten zijn we op zoek naar een vervanger. Een uitgebreide omschrijving van taken en gewenste eigenschappen kan je opvragen bij Evert Veldhuizen, de voorzitter van de cantorij (e.veldhuizen100@gmail.com). Hieronder volgt een samenvatting. Heb je interesse: neem dan contact op met Evert, bij hem kan je ook terecht voor beantwoording van vragen. En mocht je iemand kennen die mogelijk interesse heeft, geef deze informatie dan aan hem of haar door!
 
de kerkmuzikale praktijk van de Eshof
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aansprekende liturgie. Dat betekent onder andere een liturgie waarin sprake is van interactie tussen voorganger, organist, cantorij en gemeente. We zoeken naar eigentijdse vormen en putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels en dienstboeken. Organist en cantor hebben een belangrijke inbreng in het voorbereiden en de vormgeving van vieringen.
 
Cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen, daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Enkele diensten zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Pauluskoor. 
 
rol / taken cantor
• voorbereiding en leiding van de repetities
• begeleiding van de cantorij op de piano tijdens de repetities
• directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt
• deelname aan het liturgisch werkoverleg
• overleg met de predikant en musici over de te zingen liederen
• inzet tot verhoging van het zangniveau van de cantorij te allen tijde 
 
gewenste eigenschappen van de cantor
• ervaring in koordirectie in de breedte van de kerkmuziek
• het vermogen om de cantorij en de gemeente met enthousiasme en plezier te activeren
• plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici
• openstaan voor de liturgie die in de Eshof wordt gebruikt
 
vergoeding
De cantor wordt gezien als een professionele vrijwilliger die zijn/haar specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stelt van de Eshof; hij/zij kan een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.
 

 Zomerconcert Free! zondag 3 juli 2022, 13:30 uur
 
 free concert
 
De Eshoftuin: oogsten!
 
Het oogsten is begonnen. De zomer begint over een paar dagen, de voorjaarsgroenten zijn er al. Het lijkt wel volop zomer aan de Veenwal. Verschillende groene kleuren, hier en daar een kleurige bloem, de eerste mensen komen rond 11.00 uur wat halen… kortom: het is genieten in en rond de Eshoftuin. Kom gerust langs op woensdag- en zaterdagochtend. Er zijn dan altijd mensen aan het werk: wieden, plukken, verpoten, zaaien enz. Tijd voor een praatje is er altijd, zeker na 11 uur. 
 
….. Elke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
 eshoftuin oogste eshoftuin oogsten 1 eshoftuin oogsten2
 
 
Agenda week 24
ma. 20 juni, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
do. 23 juni, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 25 juni. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 24 juni 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748