Diensten

zondag 21 augustus 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Kerk in Actie: ZWO en kinderdienst

zondag 28 augustus 10:00 uur
ds. Jan de Vries, Eemnes
Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 26 – 1 juli 2022
 
Beste mensen,  
 
De vakantieperiode breekt aan, de Eshof agenda wordt steeds leger. Zondagmiddag zingt FREE! een uurtje hun nieuwste repertoire in de Eshof en de zangers beloven dat de Max Verstappen fans weer op tijd thuis zijn voor de race begint. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
 
3 juli derde zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Tijdens de vakantieperiode is er geen kinderdienst tijdens de kerkdienst. De eerstvolgende zal zijn op 21 augustus.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juli kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken en voor de Eredienst. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken
vakantietassen
In Nederland groeit een op de negen kinderen op in armoede. Ook krijgen kinderen te maken met ernstige ziektes, van zichzelf of in hun gezin. Wanneer dan hun klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan, blijven zij achter. Als diaconie willen wij deze kinderen ook dit jaar verrassen met een vakantietas. Deze tassen gaan wij vullen met leuke cadeautjes. Zo kunnen wij ook de kinderen in Hoevelaken verrassen met een vrolijke vakantietas. Laten we samen een aantal  kinderen blij maken!
 
Bij de tweede collecte: Eredienst
eredienst zon
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Vakantietassen voor kinderen in Hoevelaken, de Eredienst of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Afwezigheid Ellie Boot
Van 16 juli tot en met 7 augustus heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen.
Nel is te bereiken via e-mail (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon (06 25316748). Haar gegevens staan ook achterin de Rondom.
 
De Eshoftuin
(door Janny Dammingh)
eshoftuin oogsttijd 2 eshoftuis oogsttijd 1 eshoftuin oogsttijd
Het is volop oogsttijd.
Groenten, bloemen en kruiden: het is er weer volop in de tuin. Het groeizame weer, de passie van de tuingroep en de jarenlange ervaring zorgen voor een weldadige oogst.  Het is genieten aan de Veenwal.
De tunnelkas is goed in gebruik, tomaten en aubergines als experiment doen het goed. Kom gerust op woensdag- en zaterdagochtend kijken en neem wat aanwezige verse groenten, kruiden en bloemen mee. Wij zijn dan aan het wieden, plukken, verpoten, zaaien etc. Tijd voor een praatje is er altijd, zeker na 11 uur.          
  
Elke woensdag- en zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20RABO0302206299 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
Gezocht: cantor M/V
(door Evert Veldhuizen)
 
Omdat onze cantrix Annahes Odink na veel jaren heeft besloten te stoppen met haar activiteiten zijn we op zoek naar een vervanger. Een uitgebreide omschrijving van taken en gewenste eigenschappen kan je opvragen bij Evert Veldhuizen, de voorzitter van de cantorij (e.veldhuizen100@gmail.com), hieronder volgt een samenvatting. Heb je interesse: neem dan contact op met Evert, bij hem kan je ook terecht voor beantwoording van vragen. En mocht je iemand kennen die mogelijk interesse heeft, geef deze informatie dan aan hem of haar door!
 
de kerkmuzikale praktijk van ‘de Eshof’
De Eshofgemeente hecht aan een goed verzorgde, aansprekende liturgie. Dat betekent onder andere een liturgie waarin sprake is van interactie tussen voorganger, organist /pianist, cantorij en gemeente. We zoeken naar eigentijdse vormen en putten uit het nieuwe liedboek en diverse andere liedbundels en dienstboeken. Organist / pianist en cantor hebben een belangrijke inbreng in het voorbereiden en de vormgeving van vieringen.
cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen, daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Enkele diensten zijn oecumenisch en wordt er samen gezongen met het Pauluskoor. 
 
rol / taken cantor
• voorbereiding en leiding van de repetities
• begeleidt de cantorij tijdens de repetities op de piano
• directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt
• deelname aan het liturgisch werkoverleg
• overleg met de predikant en musici over de te zingen liederen
• probeert het zangniveau van de cantorij te allen tijde te verhogen
 
gewenste eigenschappen van de cantor
• ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek
• het vermogen om de cantorij en de gemeente met enthousiasme en plezier te activeren
• plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici
• openstaan voor de liturgie die in ‘de Eshof’ wordt gebruikt
 
vergoeding
De cantor wordt gezien als een professionele vrijwilliger die zijn / haar specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stelt van ‘de Eshof’; hij / zij kan een vergoeding ontvangen voor de werkzaamheden.
 
reacties
Vragen en reacties: tot en met 9 juli bij Evert Veldhuizen (e.veldhuizen100@gmail.com)
 
Concert FREE! – zondag 3 juli 2022 – 13.30 uur in de Eshof – Toegang gratis – Donatie welkom!
 
 free concert
 
 
 
 
week 27
ma. 4 juli 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
di. 5 juli 20.00 uur: Overleg wijkteamcoördinatoren, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 8 juli. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 7 juli 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586