Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 28 – 15 juli 2022
 
Beste mensen,  
 
Het is stilletjes in het dorp. En het wordt tropisch warm. Alles bij elkaar lijkt dit op vakantie. Voor sommigen zeer welkom, voor anderen een periode waarin ze meer alleen zijn, eenzaam misschien wel. (Klein)kinderen op vakantie. Soms weer ver weg. Kortom, laten we naar elkaar blijven omzien, ook in deze vakantieperiode. Een positief bericht is dat de inloopmiddagen geen zomerstop kennen, dus op 27 juli, 10 en 24 augustus kunt u om 13.30 uur terecht in de Eshof. Verder leest u in deze brief  een bedankje van Coralien en Thijmen Toom en nogmaals het bericht over de afwezigheid van Ellie.
 
17 juli: vijfde zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
In verband met de afwezigheid van Ellie nodig ik u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Nel Stoffelsen. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Kinderdienst
Tijdens de vakantieperiode is er geen kinderdienst tijdens de kerkdienst. De eerstvolgende zal zijn op 21 augustus.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in juli kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels op tel. 033 2534775.
 
Collectes 
De collectes zijn voor Stichting Hulpdienst Hoevelaken en voor het Jeugd- en Jongerenwerk. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
 stichting hulpdienst hoevelaken    Bij de eerste collecte: Stichting Hulpdienst Hoevelaken 
De Stichting Hulpdienst Hoevelaken is een vrijwilligersorganisatie die in 1985 is ontstaan uit een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke instanties. Zij biedt hulp en zorg aan de inwoners van Hoevelaken. Kunt u door ziekte, een handicap, leeftijd of andere omstandigheden geen beroep doen op bestaande hulpinstanties, dan staan de vrijwilligers van de hulpdienst voor u klaar. 
De hulp is bedoeld voor iedereen die om wat voor reden ook, een helpende hand of een steuntje in de rug nodig heeft. Deze fantastische vrijwilligers helpen vooral ook de mantelzorgers, die het vaak zwaar hebben. Onze steun wordt enorm gewaardeerd.
 
Bij de tweede collecte: Jeugd- en Jongerenwerk
jeugd en jongerenwerk 1
 
Met uw bijdrage kan de leiding van de kinderdienst zorg dragen voor de zondagse kinderdiensten met leuke materialen die dit ondersteunen. Ook de basiscatechese wordt uit het jeugd- en jongerenwerk bekostigd; materiaal en excursies. De coördinatie van het verdere jeugdwerk vindt plaats op projectbasis.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Jeugd- en Jongerenwerk of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
 
Afwezigheid Ellie Boot
Van 16 juli tot en met 7 augustus heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen.
Nel is te bereiken via e-mail (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon (06 25316748). Haar gegevens staan ook achterin de Rondom.
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 22 juli. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 21 juli 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748