Diensten

zondag 21 april 10:00 uur
ds. Dick van Arkel, Leusden

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en het Pastoraat

zondag 28 april 10:00 uur
ds. Yolanda Voorhaar, Ede

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 32 – 12 augustus 2022
 
Beste mensen, 
 
Een officiële hittegolf is aanstaande en daarmee luiden we de laatste week van de schoolvakanties in. 
Vorige week las u al dat er een nieuwe cantor is gevonden: Arjan Verrips. In deze nieuwsbrief stelt hij zich uitgebreid aan u voor.  
 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
14 augustus: negende zondag van de zomer – Viering Heilig Avondmaal
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
Tijdens de vakantieperiode is er geen kinderdienst. De eerstvolgende is op 21 augustus. Alle kinderen van harte welkom! We hopen jullie te zien op deze laatste zondag van de zomervakantie.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor Onderhoud van het gebouw.  De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
eigen diaconie Bij de eerste collecte: Eigen Diaconie
 Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; voor mensen dichtbij,                       
 die het (financieel) moeilijk hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst 
 en soms zelfs hard nodig. 
 
Bij de tweede collecte:  Onderhoud gebouweshofgebouw
De Eshof is een prachtig gebouw en dat willen we samen graag zo houden. De kosten worden flink in de hand gehouden door veel vrijwilligerswerk. (Groot) onderhoud wordt tijdig uitgevoerd zodat we ook de komende jaren een mooi en veilig Godshuis hebben waar
we elkaar kunnen ontmoeten. Uiteraard kiezen we als  ‘Groene kerk’ voor duurzame oplossingen. Fijn dat u de collecte steunt!
 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Eigen diaconie, Onderhoud gebouw of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
De nieuwe cantor stelt zich voorarjan verrips
Ik vind het een eer en een feest om uw nieuwe cantor te mogen worden!
Wat ik gelezen en later ook ervaren heb van de gemeente de Eshof, heeft mij nog meer overtuigd van de juiste keuze om bij u te komen om bezig te zijn met muziek.
Graag wil ik u kort iets over mezelf vertellen.
 
Mijn naam is Arjan Verrips, 60 jaar, getrouwd met Rina, twee uit- en samenwonende jongens (Arnhem, Nijmegen), woonachtig in Leusden, nog net even werkzaam in het basisonderwijs.
Muziek is mijn grote passie, mijn tijdverslindende en vriendelijk veeleisende hobby, maar ook mijn wind in de zeilen, mijn ademhaling, mijn reddingsvlot, mijn thuiskomen.
En als muziek verbonden wordt met taal en liturgie, dan klopt mijn wereld helemaal!
 
Koormuziek is van alle tijden en plaatsen. Zingen in een kerkkoor is letterlijk "op adem komen", maar tevens een doeltreffende manier om je geloof vorm te geven, te genieten van sociaal contact, waarbij je samen een muzikale reis maakt en ook nog een bijdrage levert aan de vieringen. En het is nog supergezond ook!
In die zin begrijp ik er werkelijk niets van, dat koren, welk koor dan ook, niet "overbevolkt" zijn! Als er één plek is, waar je mag zijn wie je bent, waar je gezamenlijk optrekt, waar verschillen tussen mensen wegvallen (en waar vind je dat nog?!), dan is dat een groep zingende mensen! Maar goed... het ging nu eigenlijk om een kennismakingsartikel...!
 
Vanaf mijn 9e jaar heb ik orgelles gehad van meester Kooij van de vierde klas en twee jaar later mocht ik in de gereformeerde kerk van mijn geboortedorp Vinkeveen voor het eerst de gemeente en het jongerenkoor begeleiden.
Vanaf die tijd heb ik van alles gedaan en gespeeld; een muzikale "alleseter", te veel om op te noemen. Vooral begeleid: kerkelijke vieringen, allerlei koren, solisten, kinderen, senioren... Ik houd ook van composities maken. Van fluitpartijen tot musicals voor leerlingen, van nieuwe liederen tot het drie- of vierstemmig bewerken van een melodie voor gemengd koor.
In 1992 heb ik het conservatoriumdiploma behaald met als hoofdvak beiaard.
Als dirigent heb ik minder ervaring (in mijn studententijd in Utrecht "stond" ik voor het studentenkoor Cantecleer en op dit moment ben ik soms repetitor van Camera Nova, een kamerkoor uit Leusden, waar ik vaste begeleider ben), maar ik ben ervan overtuigd, dat dit goed komt!
 
Graag ga ik met de Eshofcantorij, in samenwerking met voorganger en organisten, op ontdekkingstocht om in dienst van de gemeente en, jazeker, tot eer van God ("soli Deo gloria", schreef Bach al boven zijn geestelijke composities - iets wat ik graag in zijn grote schaduw wil onderschrijven) mijn muzikale bijdrage te leveren.
 
Muzikale groet!
Arjan Verrips
 
Agenda
wo. 17 augustus, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 17 augustus, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 19 augustus. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 18 augustus 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748
 
zon en paraplu
 
 
   zonsondergang