Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 34 – 26 augustus 2022

Beste mensen,
De scholen zijn weer begonnen; de vakanties voorbij. Dit geldt voor diegenen die nog in het arbeidsproces zitten en/of schoolgaande kinderen hebben. Voor ouderen, de zogenaamde pensionado’s, ligt dat wellicht anders. Maar zelf ben ik (ook pensionado) toch ook blij dat er weer wat meer reuring is in het dorp en dat alle (kerkelijke) activiteiten weer zijn opgestart. In deze nieuwsbrief is er nog weinig kerkelijk nieuws te melden. Wel worden veel mensen genoemd die onze aandacht nodig hebben en voor wie we een kaart mogen tekenen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
28 augustus: elfde zondag van de zomer
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
A.s. zondag 28 augustus zal de volgende kinderdienst zijn. Dit is een extra ingelaste kinderdienst op verzoek van enkele ouders. De leiding is dan in handen van Ellen van der Linden.

Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in augustus kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse, tel. 033 2535288.
 
Collectes
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor Muziek en Liturgie. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
diakonieBij de eerste collecte: Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is om mensen de weg te wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulp te verlenen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!
 
muziek en liturgie 2Bij de tweede collecte: Muziek en Liturgiedooptafel
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Eigen diaconie, Muziek en Liturgie of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
Diaken
 
Graag willen wij via deze weg kenbaar maken dat Jan Willem van Bree deel wil uitmaken van het College van diakenen. Indien er vanuit de gemeente geen gegronde bezwaren volgen, wordt Jan Willem van Bree op zondag
11 september 2022 bevestigd in het ambt van diaken. Eventuele bezwaren kunt u tot uiterlijk vrijdag 2 september a.s. kenbaar maken bij de voorzitter van de kerkenraad, Eunice van Zomeren, evanzomeren@telfort.nl.
 
Agenda
ma. 29 augustus, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 31 augustus, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof
do. 1 september, 14.30: Wijkteam 8, Domstraat 2a, Nijkerkerveen
do. 1 september, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof
vr. 2 september, 16.45 uur: huwelijksviering van Celine van den Heuvel en Yoeri Vrijhoef, Dorpskerk Leusden
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 2 september. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 1 september 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
Met vriendelijke groet,
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748