Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 40 – 7 oktober 2022
 
Beste mensen, 
 
De winter staat voor de deur en velen van ons maken zich zorgen om de stijgende kosten voor levensonderhoud en energie. En terecht. Reden temeer om elkaar niet uit het oog te verliezen en hulp te bieden waar we kunnen.
In deze nieuwsbrief wijzen we u voor de laatste keer op de ‘Sing in’. Vanavond dus. Houdt u van zingen, zing dan mee. En door het college van kerkrentmeesters wordt uw aandacht gevraagd voor de vrijwillige bijdrage voor de Rondom.
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 
9 oktober: vierde zondag van de herfst, Israëlzondag
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
voorbedenVoorbeden 
In verband met de vakantie van Ellie Boot nodig ik u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan mij (Nel Stoffelsen). Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 
 
Kinderdienst
De volgende kinderdienst zal zijn op 16 oktober. De leiding is dan in handen van Vera Vizee  en Sara Vizee. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in oktober kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar op tel. 033 2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn voor het Straatpastoraat Amersfoort en voor Onderhoud van het orgel. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor de stichting ‘Naar school in Haïti’. 
 
straatpastoraatBij de eerste collecte:  Straatpastoraat Amersfoort
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom.
 
Bij de tweede collecte: Onderhoud orgel
orgel eshofIn 1997 is het orgel in de Eshof geplaatst, waar het zowel voor de begeleiding van de gemeentezang als voor de ondersteuning van de Eshof cantorij wordt gebruikt.
Dit prachtige instrument heeft 13 registers, waaronder twee fraaie tongwerken, verdeeld over 2 klavieren en pedaal. Het instrument bevat een variatie aan klankkleuren. Uiteraard dient het orgel met regelmaat te worden onderhouden en gestemd. Met uw bijdrage kunnen we blijven genieten van prachtig orgelspel verzorgd door een team van zeer toegewijde organisten.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Straatpastoraat Amersfoort, Onderhoud orgel of stichting ‘Naar school in Haïti’. 
 
Nieuw doel collectedoos ‘kinderen voor kinderen’
Sinds 18 september sparen de kinderen voor een nieuw doel met de doos ‘kinderen voor kinderen’: stichting ‘Naar school in Haïti’. Zie voor een uitgebreide beschrijving de nieuwsbrief van 16 september. 
 
collectemuntenCollectemunten
Met het oog op de duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnengroene kerk te vervangen voor collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
 
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
 
sing inUitnodiging Sing in
 
Hebben jullie zin om gezellig met elkaar te zingen? Dan ben jij, dan bent u van harte uitgenodigd op vrijdag 7 oktober.
 
Voor wie? Voor iedereen die van zingen houdt of wil luisteren naar mooie liederen en muziek! 
 
Waar? In de Dorpskerk in Hoevelaken
 
Wie werken er mee? Salvation (muziek en zang groep), 2 leuke koren, de Grote Lofstem en de Jonge Lofstem (voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8 van de basisschool) 
We hopen op een mooie en gezellige avond! 
Na de sing in is er gelegenheid voor een hapje en een drankje! 
 
 
 
 
 
 
Afwezigheid Ellie Boot
Van 19 september tot en met 9 oktober heeft Ellie vakantie. Nel is in deze periode bereid om, als dat noodzakelijk is, contact op te nemen met een van de predikanten in de regio. Naast Mieke Groen zijn Adriaan Plantinga, Atzo Nicolai, Jan Esveldt en Philip Spaa bereid om in noodsituaties in te springen. Nel is te bereiken via e-mail (nel.stoffelsen@kpnmail.nl) of telefoon 06 25316748.
 
Vrijwillige bijdrage voor Rondom
Ons blad ‘Rondom de Eshof’, meestal aangeduid als Rondom, vervult een belangrijke functie in de gemeente. We blijven op de hoogte van elkaars wel en wee, van komende kerkdiensten en gastpredikanten en van andere activiteiten die op het programma staan. Ook naam- en adresgegevens en rekeningnummers zijn in Rondom te vinden alsmede de nodige achtergrondinformatie uit ‘kerk en samenleving’. Het blad verschijnt 10 keer per jaar en een enthousiaste redactie probeert telkens weer een aantrekkelijke uitgave te produceren. 
Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid het blad digitaal te ontvangen. Velen maken van deze mogelijkheid gebruik.
 
Het produceren van het blad brengt uiteraard kosten met zich mee en zoals alle kosten, stijgen de kosten van Rondom ook, al was het alleen maar vanwege de sterk gestegen papierprijs.
 
Elk jaar vragen wij u om een vrijwillige bijdrage. Met deze bijdrage hopen wij het blad kostenneutraal te kunnen maken. 
 
Mocht u een bijdrage over hebben voor Rondom dan verzoeken wij u deze over te maken op rekeningnummer NL20RABO 0302206299 (let op: dit is een ander nummer dan in Rondom staat vermeld). Een richtbedrag voor de papieren Rondom bedraagt € 25 en voor de digitale versie vragen we € 7,50. Mocht u al een bijdrage hebben overgemaakt, hartelijk dank. Dit bericht kunt u dan negeren.
 
We hebben de mogelijkheid gecreëerd gebruik te maken van de QR code die bij dit artikel is afgedrukt. Dat is gemakkelijk, snel en veilig. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone met fotocamera of de app ‘QR Scanner’. Ook de RABO app werkt prima.  Scan de QR code die u hieronder ziet en de rest wijst zich vanzelf. Het bedrag is voor ingevuld met € 25 maar dat kunt u wijzigen in elk ander gewenst bedrag.
 qr scanner
We zijn u zeer erkentelijk voor uw bijdrage.   
Frits Harmsen, namens het college van kerkrentmeesters
 
 
Agenda
ma. 10 oktober, 20.00 uur: Repetitie Kaïn, de Eshof
wo. 12 oktober, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 12 oktober, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 13 oktober, 19.30 uur: Repetitie Tamar, de Eshof
vrij. 14 oktober, 9.45 uur: Overleg Liturgisch Centrum, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 14 oktober. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 13 oktober 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748