Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 

Nieuwsbrief nr. 2 – 13 januari 2023

Beste mensen,

Afgelopen zondag mocht ik de bloemen uit de kerk in ontvangst nemen. Daar was ik heel blij mee. Dank!

In deze nieuwsbrief helaas een overlijdensbericht vanuit de Paulus geloofsgemeenschap.

De Stichting Grace Care deelt met ons de opbrengst van de oliebollenactie en Frits Harmsen wijst ons nogmaals op de Actie Kerkbalans. En tot slot is er aandacht voor de bevestiging van ambtsdragers, voor ‘Wat zingen we’ en de musical Kaïn.

15 januari: tweede zondag na Epifanie

De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.

voorbedenVoorbeden

Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.

Autodienst

Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038. 

Kinderdienst

A.s. zondag is er kinderdienst. De leiding zal dan in handen zijn van Anja en Lisa Bouw.

Collectes

De collectes zijn voor Stichting Moederzorg en de Cantorij. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. Zie voor uitgebreide informatie over dit nieuwe doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari. De uitgebreide informatie over de eerste en tweede collectebestemming vindt u in de Rondom.

We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Stichting Moederzorg, Cantorij of voor het Grace Home Jongensverblijf.

collectemunten Collectemuntengroene kerk kl

Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten

 à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.

Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.

 

leger de heilsKerkbalans 2023; Geef vandaag voor de kerk van morgen

(Frits Harmsen namens het college van kerkrentmeesters)eshofgebouw

De actie ‘Kerkbalans’ is gestart.  Vanaf aanstaande maandag zal de envelop overhandigd worden of vindt u deze in de brievenbus.

U kunt uw wijkcontactpersoon zeer helpen door de envelop met hopelijk uw ingevulde toezegging op de afgesproken datum klaar te hebben liggen.

We zijn blij met elke toezegging, groot of klein. 'De Eshof' is het waard .....................

oliebollen Oliebollenactie Stichting Grace Care Nederland 2022

 De netto opbrengst van de oliebollenactie die Grace Care Nederland gehouden heeft is € 2554.-; dit is inclusief extra giften   die we door deze actie mochten ontvangen.

 Hierbij willen we als stichting iedereen hartelijk bedanken die aan deze actie bijgedragen heeft.

 De opbrengst gaat naar de  aanschaf van een ‘silent generator’. Dit is een verplichting voor Grace Home. Een reguliere   dieselgenerator is niet meer toegestaan. Met de oliebollenactie willen we bijdragen aan een nieuwe generator, zo laten we de kinderen in Grace Home niet in de kou zitten.   

Bevestiging ambtsdrager

(Dora den Hartog-van Dijken, scriba)

De kerkenraad van PG 'de Eshof' is voornemens om Rudi Coppoolse  als ouderling kerkrentmeester en Laura Schep en Wilma Wensveen als jeugdouderling te benoemen.
Wettige bezwaren hiertegen kunnen tot eind januari a.s. schriftelijk worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.
Indien geen wettige bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van Rudi, Laura en Wilma en van Jan Beitler die al eerder als diaken is benoemd, plaatsvinden in de dienst van 19 februari 2023.

musical kain team Musical Kaïn

 Het team van de musical Kaïn nodigt u uit om naar een van onze voorstellingen te komen. Mis het niet!

 De voorstellingen zijn op

 11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op

 12 februari om 14.00 uur in de Eshof.

 Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets

 of na de kerkdienst in de Eshof op zondag 29 januari, waar het musicalkoor enkele liederen zal zingen.

Over de musical

(Ellie Boot)

In de komende nieuwsbrieven zal er telkens een inhoudelijk stukje over de musical worden geplaatst. Ik maak hiervoor dankbaar gebruik van de teksten die Kirstin Siteur op de FB-site van musicalgroephoevelaken zet.

De musical Kaïn zit ingenieus in elkaar. De oerverhalen, legendes die vertellen ‘hoe alles geworden is zoals het geworden is’, wisselen elkaar af. We gaan van de torenbouw van Babel naar Adam en Eva in het paradijs, van daar naar de schepping van de wereld en vervolgens naar Noach die een ark gaat bouwen, en zo voort. Alles hangt met alles samen. Door alle verhalen heen beweegt zich Kaïn die zijn weg door het leven zoekt met een loodzware last: de moord op zijn broer.

Kaïn is ieder van ons. Ook wij zoeken een weg door het leven met de last van ons verleden op onze schouders. Tegelijk kunnen we onszelf vast ook herkennen in andere personages. In de verontwaardiging van mensen op de markt, die Kaïn en mensen zoals hij niet ‘moeten’. In Noach, die de mensheid wil redden. In Eva die zoekt naar kennis, want kennis geeft je een gevoel van houvast en macht; ja, kennis maakt je een beetje gelijk aan God. Misschien herkennen we ons zelfs wel in de officier van justitie, die Noach en God aanklaagt voor het beramen van moord.

De musical begint op het moment dat het plan ‘om een toren te bouwen die tot in de hemel reikt’ in duigen valt. Een greep naar de macht. De bouw wordt niet alleen gestaakt, maar de toren stort echt in. De verbinding met de hemel is verbroken.

Kaïn ziet het, vanaf een afstandje. Is het zijn eigen wereld die instort? Zijn het zijn eigen puinhopen? Kaïn ziet niets positiefs in het bouwen van de bouwers. Ze zijn alleen maar bezig met hun eigen belang. Maar is hij zelf een haar beter…?

musieknoten Wat zingen we?

 U bent van harte uitgenodigd na de oecumenische kerkdienst van 22 januari om mee te doen met een zanguurtje. We zingen   liederen die in de komende maanden in de Eshof en/of het Pauluscentrum gezongen zullen worden. Ook als u niet (goed) kunt  zingen, kom toch: wanneer de muziek vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen de woorden meer betekenis! Leiding: Annahes   Odink en Rudi Coppoolse.

Agenda

ma. 16 januari, 20.00 uur: repetitie musical Kaïn, de Eshof

di. 17 januari, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof

di. 17 januari, 14.00 uur: Wijkteam 9, Weidelaan 10

di. 17 januari, 20.00 uur: Wijkteam 6, Tabaksland 12

wo. 18 januari, 10.00 uur: Bloeidaalgroep, Barneveld

wo. 18 januari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof

wo. 18 januari, 14.00 uur: Liturgisch Werkoverleg, Boekweitveld 60

wo. 18 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof

do. 19 januari, 19.30 uur: Repetitie ‘Broeder Franciscus’, de Eshof

za. 21 januari, 9.30 – 16.00 uur: Oefenzaterdag musical Kaïn, de Eshof

zo. 22 januari, 11.00 uur: Wat zingen we, de Eshof

 

Volgende nieuwsbrief  

De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 20 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 19 januari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl

Ik wens u allen een fijne week toe.

Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen

predikantsassistent,

06 25316748