Diensten

zondag 05 februari 10:00 uur
drs. Erik Idema, Hooglanderveen

Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

zondag 12 februari 10:00 uur
ds. Ellie Boot

Collecten: Hulpdienst en Muziek en Liturgie

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 3 – 20 januari 2023
 
Beste mensen, 
 
De komende weken besteedt Ellie in de nieuwbrief aandacht aan een paar hoofdpersonages in de musical. Ook zullen ze in de kerkdiensten langskomen. Deze week zijn het Adam en Eva. Het team Jeugdwerk informeert u over de activiteiten voor de jeugd het komende half jaar. Er zijn nog twee plekken vrij voor de leeskring rond het boek ‘de smaak van stilte’. Na de dienst van zondag kunt u meedoen met een zanguurtje. Er is in ieder geval tot de zomervakantie iemand gevonden die de cantorij wil leiden. De diaconie maakt plannen voor de wijze van de viering van de Maaltijd van de Heer na corona.
 
 
22 januari: derde zondag na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033 2534038.  
 
Kinderdienst
Komende zondag is er kinderdienst die geleid zal worden door Diana Kneppers-Doornekamp. Ze zal met de kinderen aan de slag gaan rond het verhaal van Adam en Eva en de slang in het paradijs, aansluitend bij de musical Kaïn.
De eerstvolgende kinderdienst hierna is op 29 januari. De leiding zal dan in handen zijn van Vera en Sara Vizee. 
 
voorbedenCollectes 
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en het Jeugd- en Jongerenwerk. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. Zie voor uitgebreide informatie over dit nieuwe doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari. De uitgebreide informatie over de eerste en tweede collectebestemming vindt u in de Rondom. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, het Hospice Nijkerk, het Jeugd- en Jongerenwerk of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemunten
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen tegroene kerk kl vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à   € 0,50, de gele munten
 à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Maaltijd van de Heer
(door Nico van Rootselaar)
 
Een stukje uit de overweging van Gert Landman van zondag 15 januari: 
 
“  -  je hebt mensen nodig die zorgen dat het ook kan, zoals kerkrentmeesters. En diakenen, die o.a. de taak hebben om de tafels te bedienen – de Maaltijd van de Heer. In de vroege kerk was dat tegelijk een vorm van armenzorg: echte maaltijden voor wie niets te eten hadden. Zoiets als de voedselbank in onze tijd. De diakenen in dit evangelieverhaal krijgen een opdracht van Jezus: hij wijst hen op de waterkruiken bij de ingang. Die staan er voor de mensen die binnenkomen, na hun reis over de stoffige wegen van toen – dat zij gereinigd de feestzaal binnen kunnen gaan. - “
 
Hoe mooi kan het zijn. Op de donderdag daarvoor ontmoetten wij als diakenen elkaar om juist over dit onderwerp van gedachten te wisselen; zoals overigens meerderen van u dat de laatste maanden deden. 
In de coronatijd hebben we de Maaltijd van de Heer meestal niet, en toen het weer kon in aangepaste vorm gevierd. De intro van ons bespreekvoorstel was: 
“Aanleiding om onze wijze van het vieren van de Maaltijd van de Heer te heroverwegen is dat het coronatijdperk ten einde is, of in ieder geval minder bedreigend is geworden. De wijze van vieren kan dus weer veranderen.”
Alle onderdelen die bij de viering van de Maaltijd van de Heer van belang zijn, zijn in onze bijeenkomst besproken zoals het reinigingsritueel, het brood en de wijn. 
Het zal niet worden zoals voor corona. Teveel mensen zijn inmiddels gewend geraakt aan het drinken uit cupjes in plaats van uit één beker.
Voor komende zondag geldt dat wij de Maaltijd van de Heer zullen vieren zoals we dat de laatste maanden hebben gedaan.
Voor zondag 19 februari zullen we veranderingen doorvoeren die recht doen aan de voorstellen die we uit de gemeente hebben ontvangen en ook aan wat we de afgelopen tijd hebben (bij)geleerd. In de Rondom van februari treft u een artikel aan dat hierop dieper en uitgebreider ingaat.
Voor wie de overweging van Gert Landman nog eens wil horen/lezen: hij staat op de website.
 
Cantorij
Tijdens de dienst van komende zondag ziet u een 'oude bekende' voor de cantorij staan. Annahes Odink zal de directie van de cantorij waarnemen, zij was zo vriendelijk een keer in te springen na het vertrek van Arjan Verrips. Voor de diensten daarna tot aan de zomervakantie hebben we hierover afspraken kunnen maken met Jean-Pierre Gendrault, een zeer ervaren koordirigent. In de Rondom zal hij zichzelf verder voorstellen. 
Verder zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe we de structurele invulling van de cantorfunctie op een goede manier kunnen regelen, we hebben er alle vertrouwen in dat we daar op een goede manier uitkomen. 
We zijn er blij om dat de cantorij ook in de toekomst haar rol zal kunnen blijven vervullen in de gemeente.
 
kinderdiest de eshofKinderdiensten en Jeugd-Doe-Diensten komend half jaar 
We willen iedereen graag op de hoogte brengen van het jeugdwerk tijdens de kerkdiensten in 2023. Op meerdere manieren zien we graag dat kinderen hun plek ‘invullen’ in de kerk binnen onze gemeente. Ook in het komend jaar zijn de kerkdiensten weer ingevuld met kinderdiensten, Jeugd-Doe-Diensten en is met enige regelmaat het ‘Zondagskind’ in de kerk aanwezig. 
In de nieuwsbrief staat aangegeven wanneer een volgende kinderdienst of Jeugd-Doe-Dienst zal zijn. De kinderdiensten zijn voor kids van 0 tot 12. In de Jeugd-Doe-Diensten willen we ook graag de tieners betrekken en ligt de leeftijd van 0-16 jaar. 
De kinderdiensten lopen als vanouds en zijn er ongeveer om de week. Afgelopen jaar zijn er reeds drie Jeugd-Doe-Diensten geweest en we willen dit graag doorzetten in het nieuwe jaar. De nieuwe momenten zijn goed om in de gezinsagenda op te nemen. Het gaat om 2 april Palmpasen, 28 mei en 2 juli. Voor de zomer geven we opnieuw een bericht over de invulling van het jeugdwerk rondom de kerkdiensten. 
We zien ouders en kids graag in de Eshof!
Groeten van team jeugdwerk
 
Leeskring rond het boek ‘de smaak van stilte – hoe ik bij mezelf ben gaan wonen’ – Bieke Vandekerckhove
In 2023 zal er een leeskring starten rond het bijzondere boek van Bieke Vandekerckhove, ‘de smaak van stilte’. Een boek dat aanzet tot bezinnen en nadenken. In de Rondom van november en december staat hier meer over te lezen.
Omdat er voor de kring veel belangstelling is, is er een tweede serie van drie avonden gepland. Er is ruimte voor nog twee mensen om aan deze tweede serie mee te doen. De avonden zullen zijn op woensdag 15 februari, 8 maart en 29 maart. Ze beginnen om 19.30 uur.
Je kunt je hiervoor tot uiterlijk 23 januari opgeven bij Ellie Boot via de mail ellie.boot@hccnet.nl.
 
Bevestiging ambtsdragers
(Dora den Hartog-van Dijken, scriba)
 
De kerkenraad van PG 'de Eshof' is voornemens om Rudi Coppoolse als ouderling kerkrentmeester en Laura Schep en Wilma Wensveen als jeugdouderling te benoemen.
Wettige bezwaren hiertegen kunnen tot eind januari a.s. schriftelijk worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad.
Indien geen wettige bezwaren worden ingediend zal de bevestiging van Rudi, Laura en Wilma en van Jan Beitler die al eerder als diaken is benoemd, plaatsvinden in de dienst van 19 februari 2023.
 
musical kain groeps foto Musical Kaïn 
 De voorstellingen zijn op 
 11 februari om 14.00 en 19.30 uur en op 
 12 februari om 14.00 uur in de Eshof. 
 
 Tickets voor de musical Kaïn zijn te bestellen via: www.musicalhoevelaken.nl/tickets of na de kerkdienst in de Eshof op zondag  29 januari, waar het musicalkoor enkele liederen zal zingen.
 
Over de musical
(Ellie Boot)
 
In de komende nieuwsbrieven zal er telkens een inhoudelijk stukje over de musical worden geplaatst. Ik maak hiervoor dankbaar gebruik van de teksten die Kirstin Siteur op de FB-site van musicalgroephoevelaken zet.
 
Komende zondag horen we in de oecumenische viering in de ‘Week van gebed voor de eenheid’ het verhaal over Adam, Eva en het paradijs – en over het einde van het paradijs. Ook in de musical spelen Adam en Eva en de slang een rol. In haar tekst die op de FB-site van de musical zal komen, schrijft Kirstin: “We zien Adam en Eva een paar keer voorbij komen in een flashback. Het leven is als een paradijs; het begint met een harmonieus plaatje van een stel dat in verwachting is, ‘van toen alles nog goed was’, maar al snel worden ook hier de puinhopen zichtbaar. De intrigant kan zich heerlijk uitleven op de kwetsbare, zwangere Eva. Zinspeelt ze al op een broeierig toekomstbeeld, van twee broers waarmee het faliekant mis zal gaan, zoals we later in de musical zullen zien? En wat doet Adam? Kan hij het anker zijn dat op zijn plaats blijft, wanneer iedereen gaat zwerven?”
 
musical kain adam eva Dat verhaal over die appel – het blijft fascineren. We zijn het ‘de zondeval’ gaan noemen. Waardoor liet Eva zich verleiden en   ging Adam erin mee? Was het het verlangen van de mens om zo groot en machtig als God te worden, net als in het verhaal   over de toren van Babel? Of moeten we het anders zien: als een stap naar volwassenheid? Dit is een beetje waar de slang, de   ‘intrigant’ in de musical, op zinspeelt. Net als Marianne Fredriksson in ‘het boek Eva’. Zo ideaal is dat paradijs niet, zeggen ze.   Om in dit paradijs te kunnen leven moet je je ogen sluiten en je oren dichtstoppen. Je moet dom en naïef willen leven. En je   moet je van de rest van de wereld niets willen aantrekken. In dit paradijs is het een en al Adam en Eva in de musical Kaïn
 verspilling zonder scrupules – zoals we zullen zingen in het
 lied ‘Verloren paradijs’. Tja… het houdt ons een spiegel voor.
 
 
Wat zingen we?
U bent van harte uitgenodigd na de oecumenische kerkdienst van 22 januari om mee te doen met een zanguurtje. We zingen liederen die in de komende maanden in de Eshof en/of het Pauluscentrum gezongen zullen worden. Ook als u niet (goed) kunt zingen, kom toch: wanneer de muziek vertrouwd is, zingt het lekkerder en krijgen de woorden meer betekenis! Leiding: Annahes Odink en Rudi Coppoolse.
 
Agenda
zo. 22 januari, 11.30 uur: Wat zingen we, de Eshof
ma. 23 januari, 20.00 uur: repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 25 januari, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 26 januari, 19.30 uur: Kleine kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 27 januari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 26 januari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586