Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 7 - 17 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
De rust is weergekeerd in de Eshof. De eerste collecte is deze week bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De Eshoftuingroep ontwaakt uit winterslaap en vraagt hulp voor het spitten van de grond. 
 
 
19 februari: zevende zondag na Epifanie
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
22 februari: Aswoensdag
Om 19.00 uur is er een avondgebed in het Pauluscentrum vanwege het begin van de veertigdagentijd. Lieske Duim en Linda de Wals zullen deze dienst voorgaan. Deze dienst kan niet online worden gevolgd. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 26 februari. De leiding zal dan in handen zijn van Anne van Wilgenburg.
 
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl
 
Collectes 
De collectes zijn voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië (via Kerk in Actie)
en BRIES. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. Hieronder leest u meer informatie over de bestemming van de eerste collecte. De informatie over de tweede collectebestemming vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië,  BRIES of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
kerk in actieHulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië
Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen; Syrië overkomt ramp op ramp. Duizenden mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal loopt nog steeds op. Er zijn ontelbaar veel gewonden. De schade aan gebouwen is enorm.
 
Kerk in Actie heeft een noodhulpprogramma in Syrië dat al jarenlang actief is. Door de gezamenlijke hulporganisaties worden zoveel mogelijk dakloze mensen in Syrië en Turkije opgevangen en voorzien van noodhulp in de vorm van maaltijden, medicijnen, tenten en dekens.scan syrie en turkije
 
Onze collecte van zondag de 19e is bestemd voor Kerk in actie, ook partner in de actie giro 555. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: 
NL93 RABO 0302 2149 76 onder vermelding van “slachtofferhulp Syrië en Turkije” of gebruik de QR code.
 
Hartelijk dank voor uw gift.
 
Diaconie en ZWO de Eshof
 
collectemunten Collectemunten
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen tegroene kerk vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
De Eshoftuin 
eshoftuin winter 00 (door Janny Dammingh)eshoftuin winter 00
 
 We starten met spitten en voorbereiden.
 
 De winter is nog niet ten einde, toch zijn de voorbereidingen al in volle gang. De zaden zijn besteld en aangekomen.
 De plannen waar de groenten en bloemen komen te staan zijn gemaakt en ook de inrichting van de kas staat op papier. Afgelopen   zaterdag is het spitten gestart, het is een heel karwei. Hulp is zeker nodig! 18 februari is de tweede spitdag. Als u mee wilt doen, bent   u  van harte welkom. Wij beginnen om 09.30 uur en stoppen om  12.00 uur. Uiteraard is er koffie met wat lekkers voor de harde   werkers.
 Wij hebben er weer zin in en hopen op een mooi, vruchtbaar en goed tuinjaar.
 
 
Elke zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
Agenda
ma. 20 februari, 9.30 uur: wijkteam 2, Akkermaalshout 11
di. 21 februari, 10.00 uur: liturgische vormgroep, de Eshof
wo. 22 februari, 20.00 uur: repetitie cantorij, de Eshof
wo. 22 februari, 20.00 uur: college van kerkrentmeesters, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 24 februari. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 23 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586