Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 8 - 24 februari 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief meldt de  diaconie het mooie bedrag dat is opgehaald voor de aardbeving in Turkije en Syrië.
Simon Drost vraagt aandacht voor Vluchtelingenwerk in Hoevelaken/Nijkerk en landelijk.
Er staan de komende tijd geen bloemen in de kerk vanwege de 40-dagentijd. In het liturgisch centrum zal een liturgische schikking te zien zijn. Zie de beschrijving hieronder. En tot slot leest u een uitnodiging om a.s. zondagochtend mee te denken over de inrichting van het liturgisch centrum en de kerkzaal.
 
 
26 februari: eerste zondag van de 40-dagen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
De Levensboom
(namens de Liturgische Vormgroep, Henny van Bree)
 

De boom van ons leven en onze aarde.

Hij lijkt dood te zijn, maar er komt leven in.

Elke zondag zullen er verbeeldingen op te zien zijn.

Hoop en liefde zullen niet ontbreken.

De boom is niet dood, maar komt tot bloei.

De dood heeft nooit het laatste woord.

Gedurende de Veertigdagentijd is er een boom te zien in het liturgisch centrum;  deze symboliseert onze Levensboom.
Levensboom, symbool voor bescherming, kracht en groei.
 
Laten wij zo samen op weg gaan naar het Licht van Pasen!
 
Bij de Veertigdagentijd
(Ellie Boot)
 
In de winter gaat de natuur in winterslaap. Bomen, planten en dieren hebben rust nodig. Zo herstellen ze hun krachten. De boom die voorin de kerkzaal staat, is dood – of toch niet? Is ook die in winterslaap? En wij: hoe is het met onze Levensboom? Ook wij hebben af en toe rust nodig om onze krachten te herstellen. Om te voorkomen dat we schade lijden aan lichaam en ziel.
De Veertigdagentijd is vanouds zo’n tijd van rust, van bezinning en van herstel van krachten. Een tijd van vasten. Ook vasten is rust: je geeft jezelf rust van het almaar meer en almaar groter. Rust van verslaving aan consumentisme, of waaraan dan ook.
In de viering van Aswoensdag hoorden we een verhaal van Henri Nouwen. Het vertelt hoe we onze Levensboom gezond kunnen houden:
 
“Stel jezelf een Middeleeuws kasteel voor, met een slotgracht. Je kunt alleen via de ophaalbrug het kasteel binnen. De kasteelheer moet kunnen beslissen wanneer de brug opgehaald en neergelaten moet worden. Als hij dat niet kan, wordt hij mogelijk het slachtoffer van vijanden, vreemde snoeshanen en zwervers. Hij blijft zich onveilig voelen in zijn eigen kasteel. 
Het is belangrijk voor je om je ophaalbrug onder controle te houden. Je moet van tijd tot tijd je brug ophalen en de gelegenheid hebben om alleen te zijn of alleen met mensen die je na staan. Laat het nooit zover komen dat je publiek domein wordt, waar iedereen naar believen in en uit kan lopen. Je denkt misschien dat je edelmoedig bent als je iedereen maar laat komen en gaan. Het kost je evenwel je ziel, dat zul je spoedig merken. 
Als je zelf de beschikking houdt over je ophaalbrug, zul je nieuwe vreugde en vrede in je hart vinden en in staat zijn die met anderen te delen.”
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra op tel. 033 2534988.
 
Kinderdienst
Er is deze zondag 26 februari kinderdienst. De leiding zal in handen zijn van Anne van Wilgenburg. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn van harte uitgenodigd.
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Stichting Voorkom en Onderhoud van het gebouw. 
De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf. 
 
De informatie over de collectebestemmingen  vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos de Nieuwsbrief van 6 januari.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Stichting Voorkom, Onderhoud gebouw  of voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50.
Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Diaconie
De speciale collecte t.b.v. de noodhulp Syrië/Turkije van afgelopen zondag heeft €  917,55 opgebracht.
Dit mooie bedrag is inmiddels overgemaakt naar Kerk in Actie.
 
40 dagen tijd om ruimte te maken
(door Simon Drost)
VluchtelingenwerkDe titel is bedoeld om de aandacht te vestigen op vluchtelingen.  
‘Ach, daar horen we al zoveel over, mag het een onsje minder?’ VluchtelingenWerk Nederland vindt van niet. Er zijn mensen nodig, die vrijwillig een beetje ruimte willen maken. Vluchtelingen met een status zullen deel blijven uitmaken van onze samenleving, maar soms leven ze wat geïsoleerd en ‘komen er niet tussen’. Kan dat ook veranderen?
De as van Aswoensdag staat voor dood, maar ook voor leven. As kan de grond weer vruchtbaar maken om iets nieuws te laten groeien. Wie goede voornemens had voor de  40 dagen naar Pasen, mag hierover eens nadenken: Wil ik het verschil maken in het leven van een vluchteling? Wil ik nieuwe ervaringen, nieuw leven opdoen in die ontmoetingen? Dat hoeft geen individuele zaak te zijn. Mensen kunnen de komende weken elkaar helpen herinneren aan hun goede voornemens: om ruimte te maken voor ongeziene mensen, ruimte in tijd, ruimte voor reflectie, ruimte in je buik, in je portemonnee. En ruimte voor Barmhartigheid, van God. 
 
Op veel locaties in Nederland worden diverse soorten vrijwilligers gezocht:
Juridische begeleiding; Maatschappelijke begeleiding; Taalcoaching, tolk; Het draaien van spreekuren; En nog veel meer zoals het uitvoeren van administratie, receptiediensten, kinderbegeleiding, voorlichting en verrichten van klussen.
 
Spreekt één van de bovenstaande rollen jou aan en wil jij ook jouw steentje bijdragen als vrijwilliger? Meld je dan nu aan! Kijk op:  https://actie.vluchtelingenwerk.nl/vrijwilligers-gezocht-vluchtelingen
Specifieke vacatures voor Nijkerk en omgeving vindt u hier.
Als je daar (nog) niet aan toe bent: je kunt ook zelf in je omgeving eens contact zoeken met een statushouder die hier in Hoevelaken om de hoek woont. Bel Simon Drost voor meer informatie, tel. 06 24804935.
 
Liturgisch centrum en kerkzaal
 
Welke wensen leven er
rondom de inrichting en het gebruik van onze kerkzaal?
Hoe kunnen we haar passender maken
bij wie we zijn als gemeente?
Waar verlangen wij naar?
 
 
Graag nodigen we u uit om hierover mee te denken.
Ook wie nog niet zolang betrokken is bij de Eshofgemeente,
is van harte welkom!
 
Datum: zondag 26 februari 2023
Tijd: aansluitend aan kerkdienst en koffie, rond 11.30 uur
 
Zie voor meer informatie over dit denkproces
het artikel op pagina 9 van het kerkblad van december-januari 2022.
 
Denkgroep ‘liturgisch centrum en kerkzaal’:
Dicky van der Veer, Ans Baas, Bea de Rijke, Rudi Coppoolse, Ellie Boot
 
 
Agenda
ma. 27 februari, 9.30 uur: BRIES, Lindenhof 18
ma. 27 februari, 20.00 uur: overleg moderamen-locatieraad, Pauluscentrum
di. 28 februari: kopijdatum Rondom maart
wo. 1 maart, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 1 maart, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 2 maart, 19.30 uur: Repetitie ‘Broeder Franciscus’, de Eshof
do. 2 maart, 20.00 uur: Kleine Kerkenraad, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief  
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 maart. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 2 maart 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
Predikantsassistent
06 25316748