Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2023
 
Beste mensen, 
 
Een mooie kaartbestemming deze week voor onze ‘buren’ van de Paulusgeloofsgemeenschap, die het komende weekend een jubileum mogen vieren. We delen nog een keer de uitnodiging voor de sing-in van vanavond in de Dorpskerk, waarvoor u allen hartelijk wordt uitgenodigd. En ook de vacature voor een scriba brengen we nogmaals onder uw aandacht. En tot slot is er een bericht van Wim Hospes, onze penningmeester, over de jaarrekening 2022.
 
 
16 april – tweede zondag van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 033 2534775.
 
Kinderdienst
De eerstvolgende kinderdienst is op 23 april. De leiding zal dan in handen zijn van Richard van de Kamp.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Collectes 
De collectes zijn voor het Straatpastoraat Amersfoort en voor het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Grace Home Jongensverblijf.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Straatpastoraat Amersfoort, Pastoraat of het Grace Home Jongensverblijf.
 
 
collectemunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
samen zingenSamen zingen
 
Vandaag is het 14 april, dus kom vanavond naar de Sing-in in de Dorpskerk van Hoevelaken!  
We hebben een afwisselend programma samengesteld met veel samenzang en mooie muziek! 
We leven in de tijd op weg naar Hemelvaart en Pinksteren en we zullen daar met elkaar over gaan zingen. 
De kinderen van het kinderkoor De Jonge Lofstem hebben hard geoefend! We zingen mooie liederen. Zoals: “aan het einde van de dag kniel ik aan Uw voeten neer, alles wat ik deed en dacht is bij U bekend o Heer.” Ook zingen we “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad”. En natuurlijk mag het Onze Vader van Gerard van Midden en Gerard van Amstel niet ontbreken.
 
Het kinderkoor kijkt ernaar uit om samen met De Grote Lofstem en Salvation mooie liederen met u en jou zingen!
We beginnen om 19:00 uur, de kerk is vanaf 18:30 uur geopend. 
Rond 20:15 uur sluiten we de avond af. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Van harte welkom!! 
 
Hartelijke groetjes, namens het kinderkoor de Jonge Lofstem, de Grote Lofstem en Salvation.
Linda Braal, Mieke van de Hoorn en Anne van Wilgenburg  
 
 
 
 
 
 Jaarrekening 2022
Zoals de regels voorschrijven kunt u gedurende 2 weken kennis nemen van de concept jaarrekening 2022. Als apart te downloaden documenten treft u de verkorte versie van de balans per 31 december 2022 en de resultatenrekening over 2022, alsmede een algemene toelichting aan. 
Voor meer informatie of inzage in de uitgebreide versie van de cijfers kunt u tot 29 april a.s. contact opnemen met mij als penningmeester. Bij voorkeur via mijn mailadres whospes@planet.nl.
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Wim Hospes
Penningmeester
06-10870224
 
60 jaar Paulusgeloofsgemeenschap en Pauluskoor
Op 16 april wordt in het Pauluscentrum feestelijk stilgestaan bij het 60-jarig jubileum van de Paulusgeloofsgemeenschap en het Pauluszangkoor.
Begin maart 1963 werd de eerste eucharistieviering gehouden in wat toen heette ‘de Pauluskapel’ in het voormalige Fraanje-kerkje met voorganger pastoor Golbach van de parochie Hooglanderveen. 
In augustus 1974 werd gestart met de bouw van het ‘Pauluscentrum’ aan de Veenslag. De Paulusgemeenschap telde toen 1400 leden. Bij ons is de naam van Adri Maat het meest bekend als (hulp-)pastoor van de Paulusparochie. Hij trad aan op 1 januari 1983. Hij was een warm voorstander van de oecumene en hield de banden met de Eshof levendig. Hij was, samen met Ellie Boot, één van de initiatiefnemers van de oecumenische groepsreizen. In de jaren 1980 tot 2000 beleefde de Paulusgeloofsgemeenschap een bloeiperiode. Helaas is de groei tot stilstand gekomen en treedt er zowel in de geloofsgemeenschap als bij het Pauluskoor vergrijzing op. Gelukkig is er nog steeds een actieve pastoraatsgroep en een groep actieve lectoren en parochianen, die kunnen voorgaan in gebedsvieringen en oecumenische vieringen.
We feliciteren de leden van ‘de Paulus’ en wensen hun een fijne jubileumviering toe a.s. zondag. 
 
Wisseling ambtsdragers
(door Eunice van Zomeren)
 
Dora den Hartog zal de functie van scriba neerleggen en benoemd worden als voorzitter van de diaconie. Deze rol is sinds vorig jaar vacant en wordt nu tijdelijk ingevuld door Nico van Rootselaar. Nico heeft echter aangegeven dat hij dit voorzitterschap graag wil overdragen. Het is een rol die beter bij Dora past dan het scribaat, dus een wisseling waar zowel de diaconie als de kerkenraad blij mee is!
 
Vacature scriba
Dat betekent wel, dat er opnieuw een vacature is voor een scriba. We zoeken iemand die ervaring heeft in bestuurlijke zaken, handig is met Excel en Word en snel kan schakelen. Het voordeel van dit type werk is dat het gedaan kan worden op een tijdstip dat voor iemand zelf goed uitkomt. Er zijn relatief weinig vergaderingen, het meeste wordt afgestemd via de mail of whatsapp. Het belangrijkste is: Je draagt bij aan de voortgang van onze gemeente, de sfeer is goed, we zijn een fijn en gezellig team. Interesse? App of bel me! Eunice van Zomeren, tel.
06 - 4527 3050.
 
Agenda
wo. 19 april, 19.30 uur: ‘de smaak van stilte’, tweede groep, Havikshorst 20
wo. 19 april, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof
do. 20 april, 20.00 uur: Diaconie, de Eshof
do. 20 april, 14.00 uur: Wijkteam 9, Julianalaan 15
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 21 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
Ik wens u allen een mooie week toe.
Met vriendelijke groet,

Nel Stoffelsen
predikantsassistents
06 25316748