Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 21 – 26 mei 2023
Beste mensen, 
 
Zondag is er weer een jeugd-doe-dienst. Binnenkort vertrekt een groepje verkenners naar Georgië om het nieuwe diaconaal project voor te bereiden. In Nijkerk wordt op 1 juni een concert georganiseerd voor het 75 jarig bestaan 
van Israël en op 2 en 3 juni wordt in Barneveld de musical Ruth opgevoerd. We herhalen nog een keer de oproep voor een cantor. De Eshoftuingroep laat van zich horen. De komende 3 weken is Ellie Boot op vakantie. 
 
28 mei – Pinksteren
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl . Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie . 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl .
 
Jeugd-doe-dienst 
 
Hallo allemaal, 
Aankomende zondag is er weer een jeugd-doe-dienst. We willen graag naar buiten en leuke en uitdagende activiteiten met jullie gaan doen. Vanaf 10.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 16 jaar van harte welkom in de Eshof.
Komen jullie ook?
We willen de activiteiten graag op het pleintje voor de ingang uitvoeren. Wilt u dit vrijhouden van fietsen?
Namens de leiding van de kinderdienst, Ilse en Richard
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor het Hospice Nijkerk en het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom .  Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij  de omschrijving
aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Hospice Nijkerk, Pastoraat of het  Gracehome Jongensverblijf.
 
collectemunten Collectemunten
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk,heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen
te vervangen door collectemunten. De  collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe
munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022 .​
 
Vakantie Ellie Boot
Van 29 mei t/m 18 juni heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is dan contactpersoon. Ze kan contact opnemen met de predikanten in de regio die bereid zijn achtervang te zijn. Ze is bereikbaar op mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl of tel: 
06 25316748. 
 
Verkennersreis naar Georgië
In de zomer van 2024 staat een diaconale jongerenreis gepland naar Georgië. Een team van ongeveer tien jongeren vanuit de Eshof zal naar Georgië gaan om daar mee te helpen met de organisatie en opbouw van een Day-Care-
Centre (DCC) in Aghaiani, ongeveer 40 km van de hoofdstad Tbilisi. In dit dorp zijn Beso en Darina vijf jaar geleden begonnen om een DCC op te zetten voor de kinderen in de buurt. Het DCC vangt de kinderen op voor een maaltijd, 
huiswerkbegeleiding en sport&spel, zodat ze niet door de straten zwerven. Het is ook belangrijk voor de sociale ontwikkeling van de kids. Het team zal de handen uit de mouwen steken met werkzaamheden in en rond het 
gebouw. Een leuk onderdeel is het organiseren van en deelnemen aan het ‘Summercamp’, een jaarlijks terugkerend evenement voor kinderen vanuit diverse dorpen met een DCC. Het kamp biedt hun de mogelijkheid 
om samen een week vakantie te vieren.
Om de situatie te verkennen en alle noodzakelijke dingen te regelen gaan van 10 tot 17 juni vijf mensen naar Georgië: Laura Schep, Gerwin Duine, Mieke en Wim van Vliet en Annika van Oosterom. In de Rondom van mei staat
hier meer over te lezen. Enkelen van hen zullen zondag in de viering aanwezig zijn. Als gemeente geven we hun onze zegen en vragen we voor hen om Gods zegen.
 
Cantor gezocht
(door Evert Veldhuizen, voorzitter Cantorij)
cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het 
zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen; daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Vier 
ochtenddiensten in het jaar zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Rooms-Katholieke Pauluskoor. 
 
rol/taken cantor
 
  • voorbereiden en leiden van de repetities,
  • begeleiden op de piano (zo mogelijk) van de cantorij tijdens de repetities,
  • directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt,
  •  in overleg: deelname aan het liturgisch werkoverleg; dit vindt plaats voor de diensten waaraan de cantorij medewerking verleent. In het liturgisch werkoverleg hebben de organist, de cantor, de predikant en twee cantorijleden zitting. Het doel van het overleg is om de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige en aansprekende liturgie in stand te houden. Uiteindelijk is de predikant verantwoordelijk voor de liturgie, 
  •  het zangniveau van de cantorij te allen tijde proberen te verhogen.
gewenste eigenschappen van de cantor
 
  •  ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek, indien nodig de bereidheid om zich verder te verdiepen en te bekwamen,  
  •  plezier in het enthousiasmeren van cantorij en gemeente,
  • plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici,
  • openstaan voor de liturgie die in ‘de Eshof’ wordt gebruikt.
vergoeding
 
Professionele vrijwilligers zijn (niet-)gemeenteleden die hun specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stellen van ‘de Eshof’. Onder deze categorie worden o.a. de kerkmusici (organisten en cantor) gerekend. De
professionele vrijwilligers hebben een specifieke opleiding voor hun taak of functie. Zij kunnen een passende vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.
 
inlichtingen en reacties
Voor verdere inlichtingen kunt u desgewenst contact opnemen met Evert Veldhuizen, voorzitter van het cantorijbestuur, 033 2536403, e-mail e.veldhuizen100@gmail.com . Aan hem kunt u ook uw interesse in de 
vacature kenbaar maken door uw brief en cv op te sturen. De reactietermijn sluit op 16 juni 2023.
 
 Groot concert in Nijkerk voor het 75-jarig bestaan van Israël!nieuw11.jpg 
 
 Israël is jarig! Het viert in 2023 zijn 75e verjaardag. Op donderdag 1 juni om 19.30 uur  wordt dit gevierd met een concert in de Fontein in Nijkerk. 
 
 Info en kaarten
 Het concert vindt plaats in de Fontijn, aan de Dominee Kuyperstraat 2 in Nijkerk. Het  begint om 19.30 uur en het duurt tot ongeveer 22.00 uur (inclusief pauze). De toegang is 
 € 5 p.p. (inclusief 1 consumptie). Reserveren kan via cvi.nl/mazzeltov of door te bellen  naar: 033 245 88 24. 
 
 
 
 
 
 
 Musical Ruth in Barneveld.emmaus
 
 
 Mocht u de musical Ruth nog een keer willen beleven, dan kunt u op 2 juni om 20.00 uur of 3 juni om 19.00 uur  terecht in de Emmaüskerk in Barneveld. Deze musical is in 2014 met veel succes in de Eshof op de planken
 gezet. Kaarten kosten €5 voor volwassenen en voor kinderen t/m 12 jaar betaalt u €3. Wilt u kaarten bestellen, stuur dan een mailtje of WhatsApp bericht naar Erik van Veelen; e-mail: greeterik@gmail.com
of tel. 06 16696680. 
 
 
 
 
 
 
 
De Eshoftuineshoftuin_voorjaar_11.jpg
 
eshoftuin voorjaar 22 Voorjaar 2023 
 
Lange tijd is het te nat en te koud geweest. Spitten en voorbereiden in een met sneeuw bedekte tuin. Gelukkig is  het weer nu beter, de zon schijnt en de temperatuur gaat omhoog. Alles begint   nu echt te groeien in de tuin, wel is  alles een stuk later dan voorgaande jaren. Het enthousiasme van de tuingroep is er niet minder om en we hopen  dan ook dat we over een paar weken de   eerste groenten kunnen oogsten. U bent dan weer van harte welkom om  groenten/bloemen te komen halen. Uiteraard bent u nu ook van harte welkom om een kijkje te nemen, een praatje
 te maken en te helpen met wieden. Het wieden kost veel tijd en dus ook menskracht, heeft u de gelegenheid om een ochtend mee te helpen met wieden, dan zien we u graag! We zijn er op   zaterdag – en woensdagochtend vanaf  09.30 uur tot 12.00 uur.  
 
 Elke zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur bent u van harte welkom. Als u wilt, kunt u een financiële bijdrage overmaken naar:
 Prot. Gemeente de Eshof, IBAN: NL20 RABO 0302 2062 99 o.v.v. donatie Eshoftuin. 
 
 
 
 
 
Agenda 
wo. 31 mei, 20.00 uur: College van kerkrentmeesters, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 2 juni . Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, ​
 
Jacqueline Berends
033 2987586