Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 16 – 19 april 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief kunnen wij melding maken van de voorgenomen benoeming van diakenen, van een avond voor nabestaanden, georganiseerd door Wim van de Veen en een bijeenkomst over Transactionele Analyse. 
En tot slot krijgt u nog de eindstand te horen van de Zonnepanelenactie.
 
 
 
Zondag 21 april – vierde van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
 Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
 
 
Kinderdienst De volgende kinderdienst is op 19 mei onder leiding van Anne van Wilgenburg.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Herman van den Berg, tel. 06 54600057.
 
Bloemen
Er is nog geen bestemming voor de bloemen. Mocht u een goede bestemming weten, dan kunt u dat voorafgaande aan de dienst doorgeven aan een van de dienstdoende ambtsdragers.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor Het Nijkerks Diaconaal Beraad en voor het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Nijkerks Diaconaal Beraad, Pastoraat of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. Zie voor meer informatie over het gebruik van de QR codes de nieuwsbrief van 1 maart 2024
 
qr code 19 april
 
Voorgenomen benoeming drie nieuwe diakenen
(door Harmen Lanser, scriba)
 
In september aanstaande nemen we afscheid van drie diaconaal rentmeesters: Lien Vogel, Jan en Wilma van de Kuilen. 
Gelukkig hebben we drie personen bereid gevonden om diaken te worden: Jan Vogel en Herman en Trudy Julsing.
Wij zijn hier heel blij mee. De kleine kerkenraad heeft tijdens de vergadering van 29 februari besloten om hen voor te dragen voor benoeming. De volgende stap is de inspraak van de gemeente. Daarvoor is vanaf de datum van het verzenden van deze Nieuwsbrief 14 dagen tijd.
Mocht u rechtmatige bezwaren hebben, dan kunt u dat uiterlijk vrijdag 3 mei kenbaar maken via: scriba.eshof@gmail.com of 06-51457782 of via voorzitter.eshof@gmail.com of 06-45273050.
Mochten er geen bezwaren zijn, dan zullen Jan, Herman en Trudy in de dienst van zondag 8 september worden bevestigd.
 
overledenenHerdenkingsavond overledenen
Op dinsdag 23 april 2024 organiseert Wim van de Veen Uitvaartzorg een herdenkingsavond voor mensen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. 
De avond zal mede vormgegeven worden door Bea van de Hoef. Zij geeft met haar teksten woorden aan het thema van deze avond: “Wie je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt”. 
De muzikale omlijsting zal worden verzorgd door Esther Kruiter. Ook is er deze avond gelegenheid om elkaar nog eens te spreken en andere mensen te ontmoeten. 
U bent van harte uitgenodigd om samen met familie of vrienden aanwezig te zijn op deze avond. Locatie Dorpshuis de Stuw, de Brink 10 te Hoevelaken.
19.30 - 20.00 uur ontvangst met een kopje koffie/thee. 
20.00 - 21.00 uur Herdenkingsbijeenkomst “Wie je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt”. 
21.00 - 22.00 uur Informeel samenzijn met een hapje en een drankje. 
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij u om uiterlijk 22 april aan te melden, met vermelding van het aantal personen, via: info@wimvandeveenuitvaartzorg.nl  of via tel.nr: 06-1236741.
 
 
briesOp 25 april vindt er een avond van BRIES plaats onder de veelzeggende titel:
 
                                      Ik ben OK, jij bent OK, God is OK
 
Jantine Dijkstra schrijft er het volgende over:
‘Psychologie gaat over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen, over zingeving en over hun relaties. Geloof 
 
 
gaat ook over mensen, over hoe ze denken en wat ze voelen en ook over zingeving en relaties’. 
Jantine zegt: ‘Hoe langer ik als psychosociaal therapeut werk, hoe meer verbanden ik ontdek. Wij hebben vooral geleerd er eerst voor de ander te zijn; je kunt dat echter alleen goed als je er ook voor jezelf kunt zijn. Daar wringt het voor sommige mensen, terwijl het ook in de Bijbel zo klaar als een klontje is: heb uw naaste lief zoals je jezelf liefhebt. Dat laatste dus eerst! Wat een geweldige permissie vanuit God én vanuit het gedachtegoed waarmee ik werk in mijn praktijk: De Transactionele Analyse: Ik ben OK, jij bent OK.
Maar het is niet makkelijk als je een erge hekel aan een ander hebt. Hoe helpt deze theorie en waar zit verbinding of wrijving met het christelijk geloof?’
 
Jantine legt die avond graag uit wat Transactionele Analyse is en wat je daaraan hebt in je eigen leven. Er is veel ruimte voor vragen en discussie. 
Het belooft een boeiende avond te worden.
Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op bij Frits Harmsen, e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl of tel: 06-20162652. Mocht je je niet hebben opgegeven, dan ben je natuurlijk ook hartelijk welkom, maar we weten graag op hoeveel mensen we kunnen rekenen. 
 
Datum: 25 april 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: de Eshof
Leiding: Jantine Dijkstra
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
 
zonnepanelen Update actie zonnepanelen
 We zijn reuze blij met een eindstand van bijna 10.500 EUR, 21 panelen! Fantastisch dat zoveel mensen of groepen van mensen op deze manier ‘Energie hebben gestoken in de Eshof’.  Alle gulle gevers hartelijk dank!
 Intussen hebben deze extra zonnepanelen sinds 1 februari al ruim 1.600 kWh opgewekt… Zij zorgen deels ook voor de energie in de Eshof. In Rondom van mei komt een korte update over het effect van de warmtepomp die ook op   1  februari is begonnen en hoe wij denken met ons kerkgebouw bijna energieneutraal te worden.
 Met vriendelijke groet,  Rudi Coppoolse
 
 
Agenda
wo. 24 april, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 24 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 25 april, 20.00 uur: Avond Transactionele Analyse door Jantine Dijkstra, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748