Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 17 – 26 april 2024
  
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief een terugblik op Welkom rondom tafels. Zowel de concept jaarrekening van de diaconie en de ZWO en als die van het college van kerkrentmeesters liggen ter inzage. De dames van het bloemenfonds vragen u om een gift. We herhalen het bericht over de voorgenomen benoeming van drie nieuwe diakenen.
 
 
Zondag 28 april – vijfde van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
 Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
 
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst is op 19 mei onder leiding van Anne van Wilgenburg.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Herman van den Berg, tel. 06 54600057.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor Kerk in Actie/ZWO en BRIES. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in Actie/ZWO, BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
qr code 27 april
welkom rond de tafelsTerugblik op Welkom rondom tafels
(door Eunice van Zomeren)
 
Wat was het een succes afgelopen vrijdag!!
 
Echt, het suist nog na in mijn oren en ik krijg de beelden niet van mijn netvlies. Van een Eritrese moeder die zingt met Edwin en haar zoon. Van de ontroering in de ogen bij die ene vrouw met wie ik een vertrouwelijk gesprek had. De warme handen die mij wel drie keer opnieuw vastpakten bij het weggaan. De openheid en vrijheid van de kinderen. De ongelooflijke gastvrijheid en kookkunst van zoveel Eshofleden. Ellie die een profetie uitsprak die ter plekke uit kwam. De jongeren uit de Eshof, die supergezellig meededen en hielpen.
 
Wát een feest!
Bedankt, dat jullie deze droom hebben waargemaakt. Bedankt, niet omdat het mijn droom was, maar omdat het zoveel mensen iets gebracht heeft. Liefde, verbinding, vreugde. Zegen!
 
Bloemenfonds
Lieve mensen,
bloemenfonds En weer is er een jaar voorbij, met vreugde en verdriet en soms gewoon een beetje aandacht of een felicitatie. Hoe fijn is het om dit van een bloemetje vergezeld te laten gaan en hoe feestelijk is het om daarmee de   kerkdienst   op te fleuren. Maar… dit gaat helaas niet voor niets en daarom vragen we weer uw bijdrage voor het bloemenfonds. We vragen u uw gulle gift over te maken op 
 NL 66 RABO 0302 21380 13 t.n.v. PG De Eshof inzake bloemenfonds of gebruik de QR code. Bedankt namens alle ontvangers, misschien bent u dat zelf ook wel een keer.
 
 Lieve bloemengroet van Lies en Joke 
 
 
 
Concept jaarrekening college van kerkrentmeesters
Zoals de regels voorschrijven kunt u gedurende twee weken kennis nemen van de concept jaarrekening 2023. Als bijlage treft u een verkort overzicht aan van de resultatenrekening 2023 en de balans per 31 december 2023 en een toelichting hierop. Voor meer informatie kunt u tot en met 10 mei a.s. contact opnemen met mij als penningmeester. Bij voorkeur via mijn mailadres whospes@planet.nl
Namens het College van Kerkrentmeesters, Wim Hospes, Penningmeester, tel 06-10870224
 
diaconieConcept jaarrekening 2023 Diaconie en ZWOzwo
Beste leden van de Protestantse Gemeente de Eshof,
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de concept jaarrekening Diaconie en ZWO over het jaar 2023 aan te bieden, bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de exploitatierekening over 2023. Daarnaast een tekstuele toelichting op de jaarcijfers. 
 
De voornoemde stukken worden besproken in de kerkenraad van 23 mei 2024. De balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd, de uitgebreide of gesplitste versie (diaconie en ZWO) kunt u opvragen bij de penningmeester, Jan Willem van Bree en bij de administrateur, Jan Beitler. 
 
Bezwaren met het oog op de jaarrekening kun u vóór 23 mei 2023 indienen via de scriba, Harmen Lanser.
 
Namens het college van diakenen,
Jan Willem van Bree, penningmeester en Jan Beitler, administrateur
 
Voorgenomen benoeming drie nieuwe diakenen
(door Harmen Lanser, scriba)
 
In september aanstaande nemen we afscheid van drie diaconaal rentmeesters: Lien Vogel en Jan en Wilma van de Kuilen. 
Gelukkig hebben we drie personen bereid gevonden om diaken te worden: Jan Vogel en Herman en Trudy Julsing.
Wij zijn hier heel blij mee. De kleine kerkenraad heeft tijdens de vergadering van 29 februari besloten om hen voor te dragen voor benoeming. De volgende stap is de inspraak van de gemeente. Daarvoor is vanaf de datum van het verzenden van deze Nieuwsbrief nog één week de tijd. 
Mocht u rechtmatige bezwaren hebben, dan kunt u dat uiterlijk vrijdag 3 mei kenbaar maken via: scriba.eshof@gmail.com of 06-51457782 of via voorzitter.eshof@gmail.com of 06-45273050.
Mochten er geen bezwaren zijn, dan zullen Jan, Herman en Trudy in de dienst van zondag 8 september worden bevestigd.
 
Agenda
di. 30 april: Inleverdatum voor de kopij van Rondom de Eshof
wo. 1 mei, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 3 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week, een feestelijke Koningsdag en voor sommigen misschien wel een mooie meivakantie toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacqueline Berends
033 2987586