Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van april is dinsdag 30 april 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 18 – 3 mei 2024
  
Beste mensen,  
 
We vragen in deze nieuwsbrief nog eenmaal aandacht voor de financiële stukken. Reageren kan nog tot 10 mei. En Rudi meldt een mooie eindstand van de actie zonnepanelen. Tot slot schrijft Ellie iets over de Hemelvaartsdienst.
 
 
 
Zondag 5 mei – zesde van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. De namen van de medewerkers aan de dienst kunt u lezen op de bijgaande liturgie, die ook via de beamer geprojecteerd zal worden. 
 
kaarsen in de hand Voorbeden 
 Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
 
Kinderdienst 
De volgende kinderdienst is op 19 mei onder leiding van Anne van Wilgenburg.
Komende zondag is er dus geen kinderdienst. Mocht u echter wel graag willen komen met uw kinderen of kleinkinderen, geef dit door aan Ellie Boot: ze zal dan proberen met behulp van invallers toch een kinderdienst te organiseren. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl of via WhatsApp naar 06 33832849.
 
Autodienst 
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Nico van Rootselaar, tel. 033-2534038.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Eigen diaconie en voor de Cantorij.  Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Day Care Centrum in Aghaiani.
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Day Care Centrum in Aghaiani de Nieuwsbrief van 14 juli 2023.
 
collectenmunten Collectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. 
 
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Kerk in Actie/ZWO, BRIES of het Day Care Centrum in Aghaiani? U kunt ook de QR codes gebruiken. 
Klik voor meer informatie over collectemunten of QR codes op: 
 
qr code 3 mei
Actie zonnepanelen
(door Rudi Coppoolse) 
 
De oplettende bezoeker kan zien dat er op het bord in de hal van de kerk nog een extra zonnepaneel is toegevoegd. We waren eind vorige week blij verrast met nog een gift van 500 EUR voor onze actie. Dank aan de gulle gevers. De eindstand nu is bijna 11.000 EUR! Fantastisch! 
 
Concept jaarrekening college van kerkrentmeesters
Zoals de regels voorschrijven kunt u gedurende twee weken kennisnemen van de concept jaarrekening 2023. Als bijlage treft u een verkort overzicht aan van de resultatenrekening 2023 en de balans per 31 december 2023 en een toelichting hierop. Voor meer informatie kunt u tot en met 10 mei a.s. contact opnemen met mij als penningmeester. Bij voorkeur via mijn mailadres whospes@planet.nl
Namens het College van Kerkrentmeesters, Wim Hospes, Penningmeester, tel 06-10870224
 
diaconieConcept jaarrekening 2023 Diaconie en ZWOzwo
Beste leden van de Protestantse Gemeente de Eshof,
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de concept jaarrekening Diaconie en ZWO over het jaar 2023 aan te bieden, bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de exploitatierekening over 2023. Daarnaast een tekstuele toelichting op de jaarcijfers. 
 
De voornoemde stukken worden besproken in de kerkenraad van 23 mei 2024. De balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm als bijlage bij deze nieuwsbrief gevoegd, de uitgebreide of gesplitste versie (diaconie en ZWO) kunt u opvragen bij de penningmeester, Jan Willem van Bree en bij de administrateur, Jan Beitler. 
Bezwaren met het oog op de jaarrekening kun u vóór 23 mei 2023 indienen via de scriba, Harmen Lanser.
Namens het college van diakenen, Jan Willem van Bree, penningmeester en Jan Beitler, administrateur
 
eshof hemelvaart Hemelvaartsdag – donderdag 9 mei
 Wie gaat er mee dauwtrappen op Hemelvaartsdag?
 Om 8.15 uur verzamelen we ons bij het Pauluscentrum en vertrekken van daar voor een wandeling. Jan Vogel zal ook dit jaar voor een mooie route zorgen.
 Rond 9.30 uur zijn we terug bij het Pauluscentrum. Daar staan koffie en lekkere dingen voor ons klaar, waar Willemien Schuurman Hess voor zal zorgen. Ook wie niet wil of kan dauwtrappen is van harte bij de koffie uitgenodigd. 
 Om 10 uur nemen we plaats in de kerkzaal voor een morgengebed. We lezen dan het verhaal uit Handelingen 1 over de hemelvaart van Jezus.
 
eshof wandelingIn (onder andere) het boek van de Handelingen van de Apostelen belooft Jezus dat hij in ons voort zal leven door de heilige Geest. Dat roept de vraag op: hoe doet hij dat? Of: waarin leeft hij in jou voort, wat is voor jou het meest inspirerende van Jezus?
Je zou daar een vraag aan toe kunnen voegen: hoe zou jíj herinnerd willen worden?
Wie wil, kan van tevoren of tijdens de wandeling over deze vragen nadenken. In de viering zal het hierover gaan. 
 
 
Agenda
ma. 6 mei, 18.30 uur: Bloeidaalgroep, Weth. Schimmellaan 24, Barneveld
ma. 6 mei, 19.30 uur: Wijkteam 4, Ridderspoor 12
di. 7 mei, 10.00 uur: overleg 50 jaar Eshof, de Eshof
di. 7 mei, 14.00 uur: commissie BRIES, Lindenhof 18
di. 7 mei, 20.00 uur: Wijkteam 7
wo. 8 mei, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 8 mei, 20.00 uur: Repetitie cantorij, deEshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 10 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen goede 4 en 5 mei vieringen toe en aansluitend een mooie week.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748