Diensten

zondag 03 maart 10:00 uur
ds. Ruud ter Beek, Leusden/40-III

Collecten: Kerk in Actie/ZWO en Onderhoud gebouw

zondag 10 maart 10:00 uur
ds. Ellie Boot/40-IV/cnt/HA/Kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Cantorij

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom van maart is dinsdag 27 februari.
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 4 – 28 januari 2022
 
Beste mensen,
 
Langzaam maar zeker gaat de samenleving weer open gelukkig. Als Eshof gemeenschap gaan we daar ook in mee door meer kerkgangers uit te nodigen. U leest er meer over in deze brief. Ook andere activiteiten worden weer opgestart. De Liturgische Vormgroep schrijft over ‘kunst in de kerk’ en uw aandacht wordt nogmaals gevraagd voor VluchtelingenWerk Nijkerk. Ook leest u over de tijdelijke afwezigheid van Ellie en ten slotte schrijft Alex een mooi verhaal over Feije Duim.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
30 januari: Vierde zondag na Epifanie – Verhaal uit de zaal
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
 
voorbedenVoorbeden
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdiensten
Op 30 januari en ook op 6 februari zal er kinderdienst zijn. Wilt u daarvoor worden uitgenodigd met uw kinderen, stuur dan een mail naar uitnodigingeshof@gmail.com.
 
Verruiming coronaregels
(door Ellie Boot en Frits Harmsen, het corona-team)
Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag werd versoepeling van de coronaregels aangekondigd ondanks de enorme toename van het aantal besmettingen. Ook voor ‘de Eshof’ betekent dat een verruiming, zonder dat we daarbij de veiligheid uit het oog verliezen.
Het aantal kerkgangers breiden we uit naar maximaal 50, exclusief ‘personeel’. Dat betekent dat inclusief medewerkers maximaal 65 personen aanwezig mogen zijn. Dat is de maximale capaciteit van de kerkzaal waarbij de onderlinge afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan blijven. Het uitnodigingsbeleid verandert niet. Heeft u zich tot nu toe niet laten uitnodigen maar wilt u dat nu wel, stuur dan een mailtje naar uitnodigingeshof@gmail.com Achter dit neutrale adres gaan Lieske Duim (06-44296945) en Marijke Hildering (06-20069898) schuil. U mag hen ook altijd bellen.
De collectes blijven voorlopig digitaal plaatsvinden. Voor kerkgangers bevinden zich bij beide uitgangen een collectezak waar u ook uw bijdrage in kunt deponeren.
Ook is het koffie en thee drinken na de dienst weer mogelijk. Er worden twee uitdeelpunten ingericht. Eén in de hal en één in de ontmoetingsruimte. Als u koffie of thee heeft afgehaald, blijf dan niet voor het uitgiftepunt staan maar verspreid u door de hele kerk.
Tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Ernst Kuipers is nog eens heel expliciet een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. Het verruimen van de regels is alleen mogelijk als iedereen zich strikt aan de basisregels houdt. En dat geldt ook voor ons in de Eshof.
Dat betekent: het ontsmetten van de handen bij binnenkomst, het advies een mond- neusmasker te dragen tijdens het rondlopen, het hoesten en niesen in de elleboog en het bewaren van de 1,5 meter afstand. Deze laatste regel is uitermate essentieel, vooral tijdens het koffiedrinken. We weten dat het lastig is maar laten we elkaar corrigeren als de afstand te klein wordt. De kerkzaal zal voor aanvang van de dienst worden geventileerd.
We hopen zeer dat deze verruiming het begin zal zijn van de situatie zoals die ooit was. Dat duurt waarschijnlijk nog wel even, maar laten we vertrouwen houden.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in januari kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse tel. 033-2535288.
 
Kaarten
Er zijn deze week geen kaarten getekend.
 
Collectes
De collectes zijn voor de Voedselbank en voor het Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 
Bij de eerste collecte: Voedselbank
voedselbanknijkerk
Armoede. Het is niet alleen iets van ver weg. Ook in Nijkerk wordt al vanaf 2006 voedsel en kleding ter beschikking gesteld aan degenen die dit het hardst nodig hebben. Circa 30 vrijwilligers staan elke woensdag klaar om zo’n 100 pakketten samen te stellen en uit te delen aan mensen in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken. Daarnaast wordt er kleding gesorteerd en weggegeven en is er op maandag en donderdag voor alleenstaanden een mogelijkheid om voor een zeer gering bedrag gezamenlijk te eten. De organisatie van de voedselbank (stichting Ezer) is volledig afhankelijk van giften. Die hebben zij nodig om de huur, gas/water/elektra, verzekeringen, onderhoud/brandstof voor de bestelbus en koeling voor bederfelijke waar te kunnen betalen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom. Alvast hartelijk dank  !
 
Bij de tweede collecte: Pastoraat
pastoraleraad
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Voedselbank, Pastoraat of Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Verhaal uit de zaal: zondag 30 januari 2022
matin vaez tehrani
A.s. zondag 30 januari zal Matin Vaez Tehrani het ‘verhaal uit de zaal’ doen.
Matin woont nu een paar jaar in Hoevelaken en komt vanaf september regelmatig in de Eshof. Zes jaar geleden is ze vanuit Iran naar Nederland gekomen. Ze is nu statushouder. Ze hoopt dat haar echtgenoot Mohammad toestemming van de IND zal krijgen om zich bij haar te voegen.
Ze is in afwachting van een overplaatsing naar de gemeente Berg en Dal, waar haar een huis zal worden toegewezen. Tot dat moment woont ze in Hoevelaken. En ze is bereid met ons te delen wat voor haar van wezenlijk belang is in het leven. Haar verhaal zal ze insteken bij Matteüs 7,7-11.
 
‘Zonnewende’
(door Bea de Rijke, namens de Liturgische Vormgroep)
zonnewende
Sinds januari straalt elke zondag de gouden zon in de Eshof ons tegemoet. In de loop van deze maand bleek deze zon een krachtige, hoopvolle warmtebron. Dwars door het beeldscherm heen en in de dienst werd de zon een teken van licht en hoop op betere tijden. In aanvang dacht de Vormgroep met haar ontwerp in deze uitvoering een mooi en betekenisvol beeld gemaakt te hebben voor de Stiltedag. Inmiddels is het uitgegroeid tot een aansprekend symbool voor velen.
De Vormgroep kreeg dan ook veel reacties en verzoeken binnen om de zon te laten blijven. Vandaar ons besluit om een wending ‘zonnewende’ te nemen. De zon blijft voorlopig de muur van het liturgiecentrum verwarmen.
Aanstaande zondag schijnt zij zelfs dubbelop. De foto en het gedicht dat Jantine Dijkstra speciaal voor de ‘Stiltedag’ maakte, krijgen een passende plaats naast de zon.
Een mooie aanloop naar de februarimaand, waarin de Vormgroep speciaal de andere deelnemers van de Stiltedag onder de aandacht brengt. Hun werk ligt al twee jaar bij hen thuis op ons te wachten. Elke zondag zijn er verschillende werken van hen te zien onder het hoge raam en op de verhoging (links). Voor de bezoeker en de kijker thuis zal het goed te zien zijn. De namen van de deelnemers en woorden die bij het werk horen, leest u elke zondag op de liturgie. Februari, een maand om naar uit te kijken!
In de kerkdienst van zondag 30 januari zullen we het gedicht van Jantine Dijkstra horen. En we zien de foto die ze daarbij koos en daarvoor bewerkte.
‘Luisteren naar wat ons nog kent’, staat in de foto.
 
luisteren wat ons kent jantene dijkstra

Het gedicht roept op tot stilte. Tot stilstaan. En tot luisteren naar wat ons kent, zelfs al lopen wij eraan voorbij. Het is te vinden in de liturgie van zondag 30 januari.
 
‘De vreemdeling die in uw steden woont’
(door Wim Kraaikamp/VluchtelingenWerk Nijkerk)
De Eshofgemeente heeft al enige tijd 'Vluchtelingen' als aandachtspunt op de agenda staan. In ons dorp wonen tientallen vluchtelingen met een status, met wie incidenteel contacten zijn. Bij wat intensievere ontmoetingen zou ook het inburgeren beter kunnen gaan. Zo kan de dorpsgemeenschap wellicht ook problemen helpen verlichten, zoals eenzaamheid, moeite om bij loketten te komen, schulden, verborgen verdriet of aandacht voor kinderen, zodat ze kunnen meedoen in de samenleving.
De culturele- en taalkloof is soms de oorzaak van schroom tot toenadering van beide kanten. Echter, een kleinigheid, een groet, een beetje tijd en aandacht kan al helpen: delen wat je bent, wat je kunt, wat je hebt.
Op de lectuurtafel in de Eshof ligt een lijst met contact-mogelijkheden.
Ook op www.pgdeeshof.nl staat dit overzicht. Algemene informatie: www.vluchtelingenwerk.nl
 
Roosters en activiteiten
Nu alles langzamerhand weer opstart wordt het ook belangrijker dat alle roosters en activiteiten, zoals wijkteamvergaderingen, inloopmiddagen, repetities, enzovoort weer goed op de website en in de nieuwsbrief komen te staan. Ik verzoek iedereen die hiermee van doen heeft mij (Nel) daarvan op de hoogte te stellen, zodat dit op de correcte manier verwerkt kan worden op de site en in de nieuwsbrief. Dus graag nieuwe activiteiten, maar ook wijzigingen mailen naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl.
 
Verbonden blijven met elkaar
(door Alex Hollestelle)
Feije Duim en kunst
Je bent nooit te oud om iets te leren. Als je 66 bent en je schrijft je in voor een studie aan de kunstacademie Minerva in Groningen is dat best opmerkelijk te noemen. Toch maakte Feije deze sprong: een opleiding Autonome Beeldende Kunst Fine Arts. ‘Een weg gaan van het pensioen naar een nieuwe toekomst,’ zoals hij dat zelf verwoordt.
Ooit werd hij afgewezen voor een opleiding aan de Rietveldacademie en koos hij voor de opleiding antropologie. Na zijn pensionering mag hij dan eindelijk kunst scheppen. Hij tekent, boetseert, maakt handmatig drukwerk, fotografeert, beeldhouwt, ontwerpt prints en maakt performatieve installaties met eigen werk en objecten, waarin hij zelf aanwezig is en ook dingen doet als performance, zoals een tekst voordragen. Feije zegt: ‘Ik voel me gedreven, ik wil kunst scheppen, ik wil deelnemen aan allerlei vormen van ideeën. Kunst draagt iets bij aan de samenleving. Mijn opleiding omschrijf ik als een zandbak, waarin de toekomstig kunstenaar vrij kan spelen. Ik kan in de kunst echt mijn ei kwijt en soms is het zelfs therapeutisch.’
 
fije en de kijk op kust
 
Visie op geloof
Naast kunst speelt ook religie een rol in het leven van Feije. Eén van zijn opmerkelijke uitspraken is dat God een baarmoeder heeft. ‘God is barmhartig en dit komt van het Arabische woord dat vaak vertaald wordt met schoot. En dat betekent eigenlijk baarmoeder. Onze Vader heeft dus een baarmoeder. Dat vind ik mooi, ja God is groter dan wij kunnen bevatten. Veel te groot voor ons menselijk denken. Ik ben er vast van overtuigd dat God van iedereen houdt, welke godsdienst een mens ook belijdt.’
Feije is iemand die vragen stelt, waarbij hij niet per se een antwoord verwacht. Hij stelt vragen om mensen tot denken aan te sporen. ‘Overigens word je niet gedwongen kunst te ervaren vanuit een dominant westers perspectief. Het perspectief wordt benoemd en er is ruimte voor meerdere interpretaties.’
 
Gedachten verbeelden
Op de Academie gaat beeldende kunst om de inhoud. ‘Wat wil je als toekomstig kunstenaar? Dat vraagt veel oefening. Je bent voortdurend bezig met je gedachten te verbeelden. De studenten leren veel technieken en nemen deel aan workshops. Er zijn dus veel vaardigheden, waaraan we kunnen ruiken. Het schilderen van frames is een onderdeel van performance. Docenten bevragen je voortdurend. Kijk hier eens naar! Het is een wereld aan gedachten en het vergroot je inzicht. Het draait altijd om de inhoud. Docenten zijn jonger dan ik, maar ik accepteer hun autoriteit. Het is zonder meer goed om je te laten coachen. Als wij een tentoonstelling maken, onze kunst vertonen, dan hopen we dat bezoekers onder de indruk komen. Als kunstenaar ben je voortdurend bezig met creaties, met woorden, met geluid, met lichteffecten. Bezoekers laten zien wat het idee achter de expositie is. Dat werkt erg stimulerend.’
 
gedachten_en_voorbeelden.jpg
 
Kunst en leven verweven
Natuurlijk konden belangstellenden kennismaken met de vele kunstwerken tijdens de Kunstroutes Hoevelaken. Ook in de tuin van Feije Duim konden de bezoekers zijn kunst bewonderen. ‘Ik probeer reacties te ontlokken bij de toeschouwers: dat is het middel om kunst en leven te laten samenkomen.’
 
Afwezigheid Ellie
Op 9, 10 en 11 februari ben ik (Ellie) te gast bij de dominicanen in Huissen voor drie studiedagen, die nog in het kader staan van mijn opleiding Geestelijke Begeleiding. En van 18 tot en met 23 maart ben ik afwezig vanwege vakantie. Nel zal in deze dagen contactpersoon zijn voor situaties waarin er een predikant nodig is. Zij kan Mieke Groen vragen om in geval van nood in te springen. In voorkomende gevallen kunt u mailen naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl of bel 06 25316748.
 
Agenda week 5
ma. 31 januari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
di.   1 februari, 9.30 uur: Pastorale medewerkers, Julianalaan 55
wo  2 februari, 15.30 uur: Liturgische Vormgroep
do.  3 februari, 20.00 uur: Liturgische Vormgroep (brainstorm liturgisch centrum), de Eshof
do.  3 februari, 10.00 uur: Wijkteam 5, Oosterdorpsstraat 10
zo.  6 februari, 11.00 uur: overleg vespers, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 4 februari. Kopij hiervoor graag voor donderdag 3 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent , 06 25316748