Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 5 – 4 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
Tijdens de dienst van aanstaande zondag mogen de kinderen bij 2 liederen met muziekinstrumenten helpen met begeleiden. Deze maand is er elke zondag kunst van de Stiltedag te zien in de kerkzaal. Het college van kerkrentmeesters en de ZWO zijn dankbaar voor de toegezegde bedragen voor de actie kerkbalans en de ZWO. 
De commissie Vorming & Toerusting informeert u over nieuwe activiteiten. Deze week neemt Henk Boswijk ons mee in zijn passie voor treinen. De Eshoftuin ontwaakt uit winterslaap en de groep vraagt hulp voor het spitten van de grond.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
6 februari: vijfde zondag na Epifanie 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.  
De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.  
 
In gedachtenis: Berendina Roelofje Verhagen-Wissink
Op donderdag 3 februari overleed Bea Verhagen. Ze is 82 jaar oud geworden. We zullen haar in de kerkdienst van 6 februari gedenken. Het afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 11 februari om 12.30 uur in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort.
 
Kinderdienst
Op 6 februari is er een kinderdienst. Wilt u daarvoor nog worden uitgenodigd met uw kinderen, stuur dan een mail naar uitnodigingeshof@gmail.com. Misschien zijn er nog plekken beschikbaar.
 
Meespelen op muziekinstrumenten
Tijdens deze kerkdienst mogen de kinderen, die dat willen, tweemaal met een muziekinstrument Erik helpen bij de begeleiding van een lied. Dat mag bij het gloria en bij het slotlied. Erik zal zorgen dat er instrumenten zijn.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de  dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl. 
 
De dienst in de Eshof bijwonen?
We mogen weer meer mensen uitnodigen om ‘s zondags ín de kerkzaal de dienst mee te vieren! Veel mensen hebben hier erg naar uitgekeken. Met het uitnodigen willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Dus wilt u graag voor een bepaalde zondag uitgenodigd worden, vertel het ons. Dit kan met een mail naar uitnodigingeshof@gmail.com of een telefoontje naar:
-Marijke Hildering (06-20069898) of
-Lieske Duim (06-44296945). 
We nodigen u graag uit!
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Jan Willem van Bree, tel. 06 15200499.
 
 
 
Collectes
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor het de Eredienst. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
eigen diakonieBij de eerste collecte: Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!
 
 
bijbels genoorschap afbeelding Bij de tweede collecte: Eredienst
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Eigen diaconie, Eredienst of Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Kunst van de Stiltedag
Op de zondagen in februari zal de kunst van de Stiltedag in ons midden zijn. Kunst die de laatste dagen van 2021 de kerkzaal van de Eshof van aanzien had veranderd, ware het niet dat de aangescherpte coronamaatregelen dat onmogelijk maakte. Deze zondag is er werk te zien van Nel van Rietschoten en Cathy Vincent.
 
Cathy Vincent
Stil leven
 stil leven
Drie jaar geleden, zijn we op vakantie geweest naar Japan. Ik heb altijd al eens de Kersenbloesem bomen in bloei willen zien.
Het was een prachtige vakantie, we waren er precies op het juiste moment om de bloemen op hun mooiste te zien. We hebben  veel tijd slenterend in parken en tuinen doorgebracht – stuk voor stuk prachtig.
Op een dag, terwijl we door één van deze tuinen liepen, omringd door toeristen en de lokale bevolking, allemaal genietend van de natuur, kletsend en samen een picknick delend, liepen we over een heel klein overwoekerd paadje en bevonden ons ineens in een kleine, traditionele rotstuin. Er waren geen planten, alleen rotsen en piepkleine kiezelsteentjes, in traditionele patronen geharkt.
Ik heb er heel lang gezeten, alleen maar kijkend naar het compleet stille, serene beeld voor me.
Na een tijdje (minuten, uren...wie zal het zeggen) drong het ineens tot mij door: we waren slechts enkele stappen verwijderd van het rumoer en de drukte van de rest van het park, en toch was het hier volledig stil. Het was zó rustgevend.
Al lijkt het soms nog zo hectisch, er is altijd stilte en rust. Je hoeft er alleen maar naar te zoeken.
 
Nel van Rietschoten
 
stil even Stil (l) even
 
Op een plaats van uitwendige stilte
naar binnen luisteren
Dat vraagt aandacht,
stil vallen,
de gedachtestroom een halt toeroepen
weg van de hectiek van alledag
Zomaar even stil zijn
Genieten…om het zijn
  
Kerkbalans 2022 
(door Frits Harmsen).
De afgelopen weken heeft de jaarlijkse actie Kerkbalans plaatsgevonden.  Ook dit jaar heeft u ruimhartig bijgedragen aan de instandhouding van ‘de Eshof’. U heeft laten zien dat ‘de Eshof’ ertoe doet. Met grote dankbaarheid kunnen we melden dat u €117.500 heeft toegezegd. Dit is een voorlopig resultaat. De ervaring leert dat door nagekomen toezeggingen dit bedrag zeker nog zal  toenemen. 
We zijn u uitermate erkentelijk voor uw toezegging. U maakt het ook voor dit jaar mogelijk dat we aan alle verplichtingen kunnen voldoen en voluit kerk kunnen zijn met hopelijk minder beperkende maatregelen dan de afgelopen jaren.
 
Bijdragen voor de ZWO 2022
(door Gerwin Duine)
De ZWO is heel blij met alle toezeggingen van de Vrijwillige Bijdrage voor de ZWO. Alle gemeenteleden samen hebben € 18.900,- toegezegd. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en zullen steun bieden waar dit gevraagd wordt. We houden jullie op de hoogte!
 
Afwezigheid Ellie
Op 9, 10 en 11 februari ben ik (Ellie) te gast bij de dominicanen in Huissen voor drie studiedagen, die nog in het kader staan van mijn opleiding Geestelijke Begeleiding. En van 18 tot en met 23 maart ben ik afwezig vanwege vakantie. Nel zal in deze dagen contactpersoon zijn voor situaties waarin er een predikant nodig is. Zij kan Mieke Groen vragen om in geval van nood in te springen. In voorkomende gevallen kunt u mailen naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl of bel 06 25316748.
 
De Eshoftuin
eshoftuin Samen spitten!! Je bent van harte welkom.
Het is nu februari, de mest is verspreid over de 3 afzonderlijke stukken grond. Zaterdagochtend 5 februari kan het spitten beginnen. Een hele klus. Hulp is van harte welkom.
Heb je tijd, wil je een ochtend fysiek bezig zijn en samen met anderen spitten? Trek zaterdag je laarzen of klompen aan, pak de spitvork of de spa uit je schuur (op de tuin is ook gereedschap) en kom naar de Eshoftuin.
De koffie/thee staat klaar en natuurlijk is er dan ook tijd voor een gesprek. 
Wij starten om 09.30 uur en stoppen om 12.00 uur. Wil je aan ons doorgeven wanneer je komt? Dit i.v.m. de catering. Mail naar: h.dammingh@chello.nl.
De komende zaterdagen hebben we hulp nodig. Kun je deze zaterdag niet, dan ben je de volgende zaterdag ook welkom.
 
Vorming & Toerusting 
(door Ben Piepers
 landscape
 Judith Har Even, Landscape 1991, oil on canvas, 81 x 100 cm.
 
Verhalen in de woestijn
cursus over boek Numeri en moderne kunst
voorjaar 2022
 
Na de Uittocht (Exodus) maakt het volk Israël een lange tocht door de woestijn. De weg voert door kaal en schraal gebied; het is een tocht van afzien en onderweg jezelf tegenkomen. Als metafoor roept woestijn ook geestelijke woestenij en leegte op. Verhalen in de woestijn vertellen over een moeizaam proces van kiezen tussen goed en kwaad, tussen echt en onecht, een proces ook van conflicten, leiderschap en de moed erin houden.
We lezen enkele markante verhalen uit het boek Numeri over een volkstelling; ontbering, onvrede en trammelant onderweg; op wie rust de geest? Wie heeft het voor het zeggen? Hoe omgaan met een besmettelijke zieke in het kamp? Verkenning van het nieuwe land en verdeelde reacties daarop… verhalen vol weerbarstigheid, hoop en leven.
We beginnen met kijken naar hedendaagse kunst, die eigen zeggingskracht heeft. De kunst is associatief gekozen bij de verhalen. Vanuit je eigen raamwerk kijk je naar een verbeelding, die je verleden en heden, verre en nabije wereld anders laat zien. Als kijker, lezer, leerling gaat het altijd ook over jezelf. De oude verhalen zijn hoogst actueel. De werkwijze is zowel informatief als interactief.
Praktische zaken:
Vanwege corona is het aantal deelnemers beperkt, zodat we voldoende afstand kunnen houden tijdens de bijeenkomsten. Er zijn twee series van elk vijf bijeenkomsten. U kunt zich aanmelden bij de serie die uw voorkeur heeft. 
 
serie 1 Hoevelaken: 
maandagochtend 10.00 – 12.00 uur op 14 en 21 februari,  7 en 21 maart, 4 april
locatie: De Eshof, De Veenslag 16, Hoevelaken (maximaal 12 deelnemers)
Aanmelden voor 8 februari 2022 bij Anny Smink: j.a.smink78@kpnplanet.nl
 
serie 2 Leusden:
maandagmiddag 14.00 – 16.00 uur op 14 en 21 februari,  7 en 21 maart, 4 april
locatie: De Kom, Hamersveldseweg 51, Leusden (maximaal 12 deelnemers)
Aanmelden voor 8 februari 2022 bij Dina Mol: molleusden@planet.nl
 
kosten € 30,00 p.p. voor de hele serie
 
leiding: Ben Piepers
contactpersoon voor Hoevelaken: Anny Smink 
contactpersoon voor Leusden: Dina Mol
 
Agenda week 6
ma. 7 februari, 9.30 uur: Wijkteam 2, Ridderspoor 12
ma. 7 februari, 15.00 uur: Vorming & Toerusting, Lindenhof 18
ma. 7 februari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
ma. 7 februari, 19.30 uur: Audities musical Kaïn, de Eshof
ma. 7 februari, 20.00 uur: Wijkteam 8, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 11 februari. Kopij hiervoor graag voor donderdag 10 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
Jacqueline Berends, 033 2987586