Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
N I E U W S B R I E F nr. 6 – 11 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief met de aankondiging van een overlijden. Ook vragen we nogmaals aandacht voor de Eshoftuin, waar uw hulp op prijs wordt gesteld en voor het project ‘Kunst in de kerk’. Verder vertelt Petra Floor over haar werk dat tevens haar passie is.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
Overlijden Bianca Beitler
Bianca Beitler woonde sinds november vorig jaar weer in Hoevelaken, samen met haar partner Joop Jansen. Ze was ziek en de laatste 2,5 week van haar leven verbleef ze in het hospice in Ermelo waar ze op 7 februari overleed. Het afscheid is dinsdag 15 februari om 11.00 uur in de Lichtzaal van crematorium Amersfoort. Er is gelegenheid om een kaart te tekenen voor Joop. We denken ook aan de kinderen Romy en Julia, hun partners en de vier kleinkinderen van Bianca en aan haar moeder Ariënne Beitler.
 
13 februari: zesde zondag na Epifanie 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.  De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
Ook is er kinderdienst op 13 februari, dus mocht u willen komen met uw kinderen, laat het weten aan Marijke of Lieske.
 
voorbeden Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de  dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl. 
 
De dienst in de Eshof bijwonen?
We mogen weer meer mensen uitnodigen om ‘s zondags ín de kerkzaal de dienst mee te vieren! Veel mensen hebben hier erg naar uitgekeken. Met het uitnodigen willen we zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. Dus wilt u graag voor een bepaalde zondag uitgenodigd worden, vertel het ons. Dit kan met een mail naar uitnodigingeshof@gmail.com of een telefoontje naar:
 
-Marijke Hildering (06-20069898) of
-Lieske Duim (06-44296945). 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Jan Willem van Bree, tel. 06 15200499.
 
Correctie
In de Rondom van februari staat vermeld dat er op woensdag 2 maart een Aswoensdag-dienst zal zijn in het Pauluscentrum om 19.00 uur. Dit is niet correct en moet zijn:
2 maart, 9.30 uur: Eucharistieviering/Aswoensdag-dienst met als voorgangers pastor Johan Rutgers en diaken Rini Bouwman; in deze dienst wordt het askruisje gegeven.
 
Collectes
De collectes zijn voor het Leger des Heils en voor Muziek en Liturgie. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
leger des heilsBij de eerste collecte: Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt hulp aan mensen zonder huis in de breedste zin van de betekenis. Hulp door eten te verstrekken aan mensen die op straat leven, hulp in de vorm van dag- en nacht opvangvoorzieningen, maar ook hulp in de vorm van crisisopvang voor mensen die ineens geen dak meer boven hun hoofd hebben. Juist met deze donkere dagen is uw bijdrage van harte welkom!
 
muziek en liturgie 2Bij de tweede collecte: Muziek en Liturgie
Een belangrijk onderdeel van ons kerkzijn. Voor de begeleiding van de gemeentezang maakt de gemeente gebruik van de inzet van organisten/pianisten. Het liturgisch werkoverleg houdt de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige liturgie in stand. Het overleg is gericht op de korte termijn i.v.m. de voorbereiding van diensten, maar richt zich ook op het volgen van ontwikkelingen op het gebied van kerkmuziek en liturgie en de toepasbaarheid daarvan in 'de Eshof'. Uw gift is zeer welkom om dit mooie werk te laten voortgaan.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Leger des Heils, Muziek en Liturgie of Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Afwezigheid Ellie
Van 18 tot en met 23 maart ben ik (Ellie) afwezig vanwege vakantie. Nel zal in deze dagen contactpersoon zijn voor situaties waarin er een predikant nodig is. Zij kan Mieke Groen vragen om in geval van nood in te springen. In voorkomende gevallen kunt u mailen naar nel.stoffelsen@kpnmail.nl of bel 06 25316748.
 
De Eshoftuin
  
Eshof winter 1eshoftuin winter 2Het is 10 februari en we zijn begonnen met spitten. Een hele klus. Gelukkig was er extra hulp afgelopen zaterdag; ook komende zaterdag ben je van harte welkom om samen te spitten!
Heb je tijd, wil je een ochtend fysiek bezig zijn, trek dan op zaterdag je laarzen of klompen aan, pak de spitvork of de spa uit je schuur (op de tuin is ook gereedschap) en kom naar de Eshoftuin.
De koffie/thee staat klaar en natuurlijk is er dan ook tijd voor een gesprek. 
Wij starten om 09.30 uur en stoppen om 12.00 uur. Wil je aan ons doorgeven wanneer je komt? Dit i.v.m. de catering. Mail naar: h.dammingh@chello.nl. De komende zaterdagen hebben we hulp nodig. Kun je deze zaterdag niet, dan ben je ook de volgende zaterdag van harte welkom.
 
 Kunst van de Stiltedag
Op de zondagen in februari zal de kunst van de Stiltedag in ons midden zijn. Kunst die de laatste dagen van 2021 de kerkzaal van de Eshof van aanzien had veranderd, ware het niet dat de aangescherpte coronamaatregelen dat onmogelijk maakte. Deze zondag is er een foto te zien van Ellie Boot met daarbij de tekst  van William Blake, een beeld gemakt door Trees de Rijk en een schilderij van Joke Vriend. 
 
 kunst en stilte dag 

To see a world in a grain of sand
And heaven in a wild flower
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour

      (William Blake)

 tress van heeswijk
 
Trees de Rijk
 
joke vriend
 

Ik zag aan 't einde van mijn pad

een kleine, ronde poort

als blauw saffier in goud gevat

en haastig, vol verlangen, trad

ik door die gangen voort.

ik sprak: ‘Als bij mijn thuiskomst wijd

de poorten openstaan

in welk een grote heerlijkheid

zal ik dan binnengaan?’

Schilderij: Joke Vriend
Titel: La porte d’entrée
Tekst: een strofe uit gedicht: Najaarslaan van Jacqueline van der Waals
 
 
 
Agenda week 7
 
ma. 14 februari, 19.00 uur: Basiscatechese, de Eshof
ma. 14 februari, 19.00 uur: Audities musical Kaïn, de Eshof
ma. 14 februari, 20.00 uur: Wijkteam 4, Ridderspoor 12
wo. 16 februari, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
vr.   18 februari  13.00 uur: Liturgische Vormgroep, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 18 februari. Kopij hiervoor graag voor donderdag 17 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748