Diensten

zondag 02 april 10:00 uur
ds. Rob Visser, Rhenen/Palmzondag

Collecten: Stichting Moederzorg en Paas- en doopkaarsen

19:00 uur
vesperteam

Collecte: Hospice Nijkerk

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
N I E U W S B R I E F nr.  7 – 18 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
De samenleving gaat weer open, de meeste coronamaatregelen vervallen! in de bijdrage hieronder van Frits Harmsen en Ellie Boot leest u wat er vanaf 27 februari weer allemaal mogelijk is in de Eshof en hoe de kerkdiensten er uit gaan zien. De kunst in de kerk is deze week van Truus de Haan en Ineke van den Berg. We blijven verbonden met Jolanda van de Kleut.
 
Live en achteraf audio
en video 
  
 
Loslaten coronaregels
(door Ellie Boot en Frits Harmsen, het coronateam)
 
We hadden niet durven hopen dat we deze ‘kop’ nog eens zouden kunnen gebruiken. De persconferentie van 15 februari biedt gelukkig de mogelijkheid om met ingang van ZONDAG 27 FEBRUARI weer bijna terug te keren naar het oude normaal. Wat hebben we hier naar uitgekeken!
  
In dit bericht zullen we de belangrijkste punten weergeven die van belang zijn voor kerkdiensten. We laten het beperken van het aantal kerkgangers los. Dat betekent dat u ook niet meer uitgenodigd zal worden om de dienst bij te wonen. Als u de kerkdienst in de kerk wilt meevieren, dan bent u welkom. De 1,5 meter afstandsregel vervalt en ook het dragen van een mondkapje is niet meer nodig. De kerkzaal zal er weer als vanouds uitzien.
N.B. Het dragen van een mondkapje en de 1,5 regel zijn al vanaf aanstaande zondag niet meer nodig.
 
Uiteraard blijven de kerkdiensten uitgezonden worden via ‘kerkdienst gemist’, dus voelt het voor u nog niet veilig, blijf dan thuis om de dienst online mee te vieren. 
De zangers zullen in ieder geval tot eind maart minder bekende liederen voorzingen en de mogelijkheid bieden voor wisselzang. Zij vervullen een essentiële rol in de eredienst en geven de voorganger meer ruimte in de liederenkeus.
 
In de kerk gaan de collectezakken weer rond, maar u houdt de mogelijkheid online aan de collecten bij te dragen.
De kaarten kunnen online getekend blijven worden, maar ze zullen ook weer op de tafel in de ontmoetingsruimte worden neergelegd. 
Koffie drinken na de dienst was alweer in ere hersteld en we houden de twee uitdeelpunten (in de hal en in de ontmoetingsruimte) in stand. 
Wat ook in stand blijft is de wekelijkse, digitale nieuwsbrief die u op vrijdag samen met de liturgie van de zondag ontvangt. We kunnen er meer in kwijt dan in een zondagsbrief en het scheelt papier. Voor kerkgangers zullen in de Eshof exemplaren van de orde van dienst aanwezig zijn. De leden van de welkomstgroep zullen kerkgangers weer welkom heten en liturgieën uitdelen.
 
Bijna alles is weer als vanouds met in stand houding van een aantal verworvenheden vanuit de corona periode. Natuurlijk kan het zijn dat u zich (nog) niet comfortabel voelt bij deze versoepelingen. Een ieder maakt hierin zijn of haar eigen afwegingen.
 
Laten we hopen dat dit de laatste keer is dat corona onderwerp is in de nieuwsbrief!
 
20 februari: zevende zondag na Epifanie 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.  De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
 
De dienst in de Eshof bijwonen?
Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over het einde van de uitnodigingen.  Hier alleen een mededeling voor komende zondag 20 februari.
Voor deze zondag hebbe we nog wel mensen uitgenodigd, en er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Dus wilt u er graag bij zijn neem dan contact op met Lieske en zij kan zeggen of u er nog bij kan.
Meteen een goede gelegenheid om iedereen die reageerden op onze uitnodigingen te bedanken. Zo was het best een leuke klus ;-)
Hartelijke groet
Marijke Hildering
Lieske Duim (06-44296945). 
 
Heilig Avondmaal
Aankomende zondag, 20 februari, gaan we weer de Maaltijd van de Heer met elkaar vieren. Eindelijk, na twee jaar, kan dit weer! 
Vanwege het coronavirus hebben wij voor het laatst op 23 februari 2020 het heilig Avondmaal tijdens een eredienst gevierd. Nu steeds meer mensen volledig gevaccineerd zijn en diverse maatregelen tegen het coronavirus verdwijnen en/of versoepeld worden zien wij nu mogelijkheid om het heilig Avondmaal weer te gaan vieren, weliswaar met een aantal hygiënische aanpassingen, zodat we uiteraard de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan. Om deze reden zal het aantal kerkgangers op deze zondag nog beperkt worden gehouden en laten we pas vanaf zondag 27 februari echt alle beperkingen los.
Welke aanpassingen zijn doorgevoerd:
1. Het brood wordt niet meer gebroken tijdens de dienst, maar is vooraf al gebroken. Het vooraf breken wordt op hygiënische wijze gedaan door diakenen, na het goed en uitgebreid wassen van de handen.
2. Voordat het brood en de wijn worden uitgedeeld wassen de ambtsdragers de handen met water en zeep. Dit wordt een onderdeel van de viering en heeft ook een symbolische waarde, want bij het Avondmaal werden ook de handen gewassen.
3. We drinken geen wijn of druivensap meer uit één beker maar de wijn en het druivensap worden in cupjes geschonken. Op deze manier krijgt iedereen die meedoet zijn eigen bekertje.
 
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de  dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl. 
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in februari kunt u hiervoor contact opnemen met Jan Willem van Bree, tel. 06 15200499.
 
Collectes
De collectes zijn voor Naar school in Haïti en voor Vorming & Toerusting. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
 
Bij de eerste collecte: Naar school in Haïti
Haïti is één van de armste landen van de wereld. Een land waar meer dan 80% van de mensen analfabeet en werkloos is. Een land dat regelmatig wordt geteisterd door natuurgeweld. Maar ook een land waar kinderen die gesteund worden door Stichting Naar School in Haïti een kans krijgen op een beter bestaan. Voor de financiering van haar werk in Haïti is de stichting geheel afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven, scholen, kerken, instellingen en dergelijke. Uw hulp is dus hard nodig! Wilt u meehelpen om het werk van onze stichting voort te zetten en daarmee ons doel, onderwijs voor kinderen in Haïti, te verwezenlijken?
 
Bij de tweede collecte: Vorming & Toerusting
vorming en toerusting
De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofs-gemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Naar school in Haïti, Vorming & Toerusting of Vluchtelingenkinderen in Griekenland.
 
Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Kunst van de Stiltedag
Op de zondagen in februari zal de kunst van de Stiltedag in ons midden zijn. Kunst die de laatste dagen van 2021 de kerkzaal van de Eshof van aanzien had veranderd, ware het niet dat de aangescherpte coronamaatregelen dat onmogelijk maakten. Deze zondag zijn er kunstwerken te zien van Truus de Haan en Ineke van den Berg.
 
Een gat in de wolk van Truus de Haan
 
Hoeveel is er om van te houden:
 
kust van de stilte dag  kunst van de stilte dag 2
Een aai van de wind
Een prik van de zon
Een gat in de wolk
Een glans op beton
Zoveel is er om van te houden
 
Auteur van het gedicht: Els Lucker
 
De harpiste van Ineke van den Berg
 
      harpiste ineke van de berg
 
Bedankt!
Na de dienst op 30 januari kreeg ik zoveel mooie, bemoedigende en hartverwarmende woorden en feedback van jullie en zelfs van de mensen die de dienst online volgden! Dit betekent veel voor mij. Daarom wil ik jullie allemaal bedanken voor het medeleven en de aardige woorden. Het leven wordt soms inderdaad wrang, onaardig en doet je erg pijn maar het is aan ons om deze hardheid te verminderen en de wereld een betere plek te maken voor elkaar. Zo kan iedereen met meer geluk, meer vreugde en meer hoop leven. Het kernwoord van de Bijbel, “liefde”, kan op deze manier in praktijk gebracht worden en zijn zin krijgen (to get meaning in real life, in action). Dit hebben jullie heel fantastisch en bijzonder voor mij gedaan en daar ben ik enorm dankbaar voor.
God zegene jullie allemaal.
Matin Vaez Tehrani
 
Agenda week 8
 
Zo.  20 februari, 10.00  uur:  Basiscatechisanten lopen stage, de Eshof
ma. 21 februari, 19.00  uur:  Basiscatechese, de Eshof
ma. 21 februari,  20.00 uur:  Wijkteam 9, de Eshof
wo. 23 februari,  20.00 uur:  college van kerkrentmeesters, de Eshof
do.  24 februari, 19.30 uur:  Diaconie, de Eshof
vr.   25 februari  10.00 uur:  Liturgische Vormgroep, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 25 februari. Kopij hiervoor graag voor donderdag 24 februari 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends
033 2987586