Diensten

zondag 30 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot/dienst in PC vanwege verbouwing/kinderdienst

Collecten: Stichting Hulpdienst Hoevelaken en onderhoud van het gebouw

zondag 07 juli 10:00 uur
ds. Marianne Vonkeman, Amersfoort

Collecten: Eigen diaconie en Muziek en Liturgie

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  juli/augustus is dinsdag 25 juni 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
Nieuwsbrief nr. 14 – 8 april 2022
 
Beste mensen,  
 
A.s. zondag is het Palmzondag. Voor de kinderen de zondag waarop er een Palmpasenstok gemaakt kan worden. 
De zondag staat ook in het teken van de 6e weg van barmhartigheid, het bezoeken van gevangenen. Verder krijgt u een update namens de ZWO over de hulp aan Oekraïne. In de rubriek ‘Verbonden blijven met’ lezen we over het wel en wee van Jan en Wilma van de Kuilen.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
 
Zeven wegen van barmhartigheid
De paaskaars die dit jaar in de Eshof staat, is bewerkt door de kinderen van de basiscatechese. Zij hebben er symbolen op geplakt die verwijzen naar de zeven wegen van barmhartigheid. Zes ervan zijn te vinden in Matteüs 25,35-36: "Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."
Op elke zondag van de Veertigdagentijd staat één van deze wegen centraal. In de dagen rond Pasen komt de zevende van de wegen aan bod. Die is in 1207 door paus Innocentius III toegevoegd: de doden begraven.
 
                                                                                                       paaskaars
 
10 april: zesde zondag in de veertig dagen/Palmzondag: gevangenen bezoeken
Aanstaande zondag staat de zesde van de zeven wegen in het licht: ik zat gevangen en jullie hebben mij bezocht.
 
Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. De dienst is te volgen op kerkdienstgemist.nl.
Vespers in de Stille Week
Op zondag 10 april, maandag 11 april, dinsdag 12 april en woensdag 13 april zullen er om 19.00 uur oecumenische vespers zijn in de kerkzaal van de Eshof. Ze sluiten inhoudelijk aan bij de 'zeven wegen van barmhartigheid', die ons door de Veertigdagentijd heen leidden. Voorgangers in deze vespers zijn (respectievelijk) Linda de Wals, Marco Kruijsbergen, Simon Drost en Cees Otte. De musici zijn Simon Drost, Erik van Veelen, Edwin Schimscheimer en Dinie Jager. Wie één of meer vespers mee wil vieren is van harte uitgenodigd!
 
De rode draad 
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)
 
Op deze weg van Barmhartigheid ontmoeten we gevangenen.
Uitkijkend naar deuren die opengaan en lichtpunten die hun weg verlichten.

Het rode koord

Gevangen bestaan

Uitzichtloos bestaan

gekooid, gevangen

in opgesloten gedachten

een liefdevol toegeworpen

rood koord

opent deuren

en brengt licht

*op de website van de Eshof staan alle voorgaande verbeeldingen en teksten.
 
                                             rode koord 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de  dienst deze week door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk op zondagmorgen een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 033 2534775.
 
palmpasen Kinderdienst
Op zondag 10 april zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom en mogen een Palmpasenstok maken! 
De uitnodiging hiervoor is apart te downloaden.
 
 
Collectes 
De collectes zijn voor de Eigen diaconie en voor het Pastoraat. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar
nieuwsbrief 10 - 11 maart 2022.
 
diakonieBij de eerste collecte: Eigen diaconie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft ook de diaconie van de Eshof uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig het bieden van financiële hulp. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!
 
pastoraat 2Bij de tweede collecte: Pastoraat
De Pastorale Raad bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult  men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Eigen diaconie, Pastoraat of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
          Oekraïne
 
Update van de doos ‘kinderen voor kinderen’ en Stichting Oekraïne heeft hulp nodig
De aankomende twee weken staat de doos ‘kinderen voor kinderen’ nog in het teken van Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Laat de dagen voorafgaand aan Pasen ook voor de mensen in Oekraïne leiden naar de zeven wegen van barmhartigheid.
 
Sinds 24 april is het oorlog in Oekraïne. Dat kan u niet ontgaan zijn. En hoewel Rusland zich heeft teruggetrokken uit de regio Kiev, is de strijd nog lang niet gestreden. Vooral in het oosten van de Oekraïne laait de strijd nu op.
Mochten de Russen uiteindelijk hun strijd staken, dan is er nog een lange weg te gaan voor de bevolking om daar weer een bestaan op te bouwen.
Ook daarin kan de stichting veel betekenen, vooral op het gebied van medische materialen.
Sinds het begin van de oorlog heeft de stichting al 5 transporten geregeld en verzorgd.
Op zaterdag 26 maart 2022 heeft de stichting het vijfde hulptransport (vrachtwagen) naar Oekraïne gestuurd, met 1.408 dozen medische disposables. 
Op 31 maart zijn ze al uitgeladen in Dnipro Oekraïne, een grote stad tussen Charkov, Marioepol en Kherson. Veel ziekenhuizen werden geholpen met de medische disposables.
oekraine hulpdiensten   lankaart okraine
  
Vieringen van het Paastriduüm
Na twee jaar van oecumenische paasvieringen online kunt u ze dit jaar eindelijk weer in levenden lijve meemaken:
donderdag 14 april, 19.00 uur, Pauluscentrum: Witte Donderdag
vrijdag 15 april, 19.00 uur, de Eshof: Goede Vrijdag
zaterdag 16 april, 22.00 uur, de Eshof: Paaswake
zondag 17 april, 10.00 uur, de Eshof: Paasmorgen
 
Agenda week 15
zo. 10 april, 10.00 uur: Afsluiting Basiscatechese
ma. 11 april, 9.30 uur: Wijkteam 2, Ridderspoor 12
ma. 11 april, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 13 april, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 13 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof (i.v.m. de vesper begint de repetitie later!)
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 14 april. Dit in verband met de diensten in de stille week: op donderdag, vrijdag en zaterdag. Dus kopij voor de nieuwsbrief graag voor woensdagmiddag 18.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie ‘stille week’ toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748