Diensten

zondag 01 oktober 10:00 uur
drs. Erik Idema, Nijkerkerveen

Collecten: Straatpastoraat en Jeugd- en jongerenwerk

zondag 08 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 15 – 14 april 2022
 
Beste mensen,  
 
Vanwege de vieringen van het Paastriduüm verschijnt de nieuwsbrief een dag eerder dan u van ons gewend bent. De liturgieën van alle vieringen zijn apart te downloaden. Graag vragen we uw aandacht voor het bloemenfonds. We blijven deze week verbonden met Heidi van Dusschoten.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
Zeven wegen van barmhartigheid
De paaskaars die dit jaar in de Eshof staat, is bewerkt door de kinderen van de basiscatechese. Zij hebben er symbolen op geplakt die verwijzen naar de zeven wegen van barmhartigheid. Zes ervan zijn te vinden in Matteüs 25,35-36: "Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."
Op elke zondag van de Veertigdagentijd stond één van deze wegen centraal. In de dagen rond Pasen komt de zevende van de wegen aan bod. Die is in 1207 door paus Innocentius III toegevoegd: de doden begraven.
 
                                                                                                  paaskaars 
Vieringen van het Paastriduüm
Na twee jaar van oecumenische paasvieringen online kunt u ze dit jaar eindelijk weer in levenden lijve meemaken:
donderdag 14 april, 19.00 uur, Pauluscentrum: Witte Donderdag
vrijdag 15 april, 19.00 uur, de Eshof: Goede Vrijdag
zaterdag 16 april, 22.00 uur, de Eshof: Paaswake
zondag 17 april, 10.00 uur, de Eshof: Paasmorgen
 
Voor de medewerkers aan de diensten verwijs ik u naar de liturgieën. De diensten zijn te volgen op kerkdienstgemist.nl.
 
De rode draad 
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)          
 
 
Paasmorgen
 

Het rode koord

Doorgebroken licht

De zon breekt de aarde open

wenkt mensen naar het licht

om op te staan

De zon breekt harten open

laat liefde groeien

op zere plekken

De zon breekt door

zet tuinen in bloei

waar muren stonden  

rode koord 
 Goede Vrijdag
 
Het rode koord

Rode draad

verborgen in het donker

op zoek naar het licht

*op de website van de Eshof staan alle voorgaande verbeeldingen en teksten.
 
Rode draden van Barmhartigheid
Het rode koord heeft haar bestemming bereikt. Onderweg zijn verbindingen gelegd, sporen achtergelaten, nieuwe wegen ontdekt, is moed verzameld en wakker geschud, om wat donker is in het licht te zetten. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst deze week door te geven aan Ellie Boot. Deze worden meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 033 2534775.
 
Kinderdienst
Op Paasmorgen, zondag 17 april zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. De leiding is in handen van Vera Vizee samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Collectes 
Deze week zijn de collectebestemmingen opgenomen in de diverse liturgieën. 
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is Stichting Hulpdienst Hoevelaken, Eigen Diaconie, Stichting Moederzorg, Muziek en Liturgie, Cantorij, kinderdienst of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Bloemenfonds
bloemenfonds
Elk jaar in april vragen de dames van het bloemfonds uw aandacht voor het bloemengeld. Met uw bijdrage kunnen we een bloemetje geven aan de 70, 75, 80-jarigen en ouder, voor huwelijksjubilea en aan wie wel een bloemetje kan gebruiken om zo te laten weten dat we aan hen denken. Een bijdrage kunt u overmaken op NL66 RABO 0302 21 38 13 t.n.v. Prot. Gem. de Eshof kerkrentmeesters o.v.v. Bloemenfonds. Als u liever een contante bijdrage geeft, kan dat ook door het geld in een enveloppe bij iemand uit uw wijkteam, een ambtsdrager, koster, dominee, Lies Lekkerkerker of Joke van der Klok af te geven. Graag op de enveloppe vermelden dat het geld bestemd is voor het bloemenfonds.
Namens Lies en Joke alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Agenda week 16
di. 19 april, 10.00 uur: Liturgisch Werkoverleg, Boekweitveld 60
di. 19 april, 20.00 uur: Werkgroep Communicatie, de Eshof
wo. 20 april, 13.30 uur: Bloeidaalgroep, weth. Schimmellaan 24 Barneveld
do. 21 april, 19.30 uur: Diaconie, de Eshof
do. 21 april, 19.30 uur: Informatiebijeenkomst reis Toscane, de Eshof
vr. 22 april, 9.30 uur: overleg liturgisch centrum, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 22 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 21 april 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacqueline Berends, 033 2987586