Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 16 – 22 april 2022
 
Beste mensen,  
 
We beginnen met een bericht van overlijden. Verder in deze brief nieuws van de ZWO over de doos voor ‘kinderen voor kinderen’, een avond in het kader van Vorming&Toerusting en de afwezigheid van Ellie i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Ook vraagt de voorzitter van de kerkenraad dringend uw aandacht voor de vacature van scriba. En verbonden blijven we met Frits Harmsen. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
Bericht van overlijden
Op vrijdag 15 april is zeer onverwacht Sindy Eikens overleden aan een hersenbloeding. Zij was jarenlang de partner van Henk Westerman. Op vrijdag 22 april zal er om 14.00 uur een afscheidsdienst zijn in de Eshof. Aansluitend wordt ze door enkele naaste familieleden naar het crematorium gebracht. Alle anderen zijn welkom in De Stuw voor de condoleance. In de dienst van 24 april zal Marian van Giezen Sindy gedenken.
 
24 april, tweede zondag van Pasen
De dienst  is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst deze week door te geven aan Ellie Boot. Deze worden door de gastpredikant meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in april kunt u hiervoor contact opnemen met Hans Nobels, tel. 033 2534775.
 
Collectes 
De collectes zijn voor het Nijkerks Diaconaal Beraad en voor Vorming & Toerusting. De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Nijkerks Diaconaal Beraad
ndb
Het Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB) is een samenwerking tussen de verschillende diaconieën van de gemeente Nijkerk met als doel elkaar te versterken. Het NDB heeft bijvoorbeeld mensen opgeleid tot schuldhulpmaatje en die hebben wij al een aantal keren dankbaar mogen inzetten voor gezinnen in Hoevelaken. Ook organiseert het NDB jaarlijks het vakantieproject waarbij gezinnen, die om financiële redenen niet op vakantie kunnen, geheel verzorgd een week op vakantie mogen. Daarnaast deelt het NDB ieder jaar verrassingspakketten uit via de voedselbank en vluchtelingenwerk. Om deze samenwerking in stand te kunnen houden is uw bijdrage zeer welkom!
 
Bij de tweede collecte: Vorming & Toerusting
vorming en toerusting
De commissie Vorming & Toerusting bestaat uit leden van 'de Eshof' en de St. Paulusgeloofsgemeenschap. Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om jaarlijks een programma aan te bieden van gespreksgroepen en thema-avonden.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Nijkerks Diaconaal Beraad, Vorming & Toerusting of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemunten Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020


Scriba gezocht!

(door Eunice van Zomeren) 

Sinds begin maart heb ik de één na mooiste taak uit de kerkenraad ingewisseld voor die van voorzitter. Daardoor is er een vacature ontstaan voor een scriba.

De scriba werkt nauw samen met de predikant en voorzitter (samen moderamen) en heeft een spilfunctie in de kleine kerkenraad. Dit pas samengestelde team van kerkenraadsleden schrikt niet van vergaderen, maar wordt vooral blij van het gemeentewerk. We vergaderen (soms samen met de grote kerkenraad) acht keer per jaar.  De scriba houdt daarbij het administratief overzicht en heeft een belangrijke rol in de onderlinge communicatie en afhandeling van post.

Wat wij zoeken is iemand die:

- handig is met de computer 

- communicatief vaardig is en soepel in overleg

- een paar uur per week tijd heeft

- niet schrikt van vergaderen en notuleren, maar vooral blij wordt van mensen!

De scriba wordt ondersteund door liefdevolle bezige bijen uit de gemeente, dus het werk is goed te overzien en te doseren in je eigen (al zo volle) agenda.

Ben jij onze nieuwe scriba? Voel je je verbonden met ’de Eshof’ en ben je graag bezig met zinvolle dingen? Voor ons ben je echt van betekenis!

Stuur even een mailtje, dan ontvang je evt. nog wat meer informatie: evanzomeren@telfort.nl 


 
Oekraïne
Hulp aan Oekraïne gaat door!
In de laatste berichtgeving over de doos ‘kinderen voor kinderen’ gaven wij aan dat de actie voor Oekraïne na de Pasen stopt. De huidige situatie maakt echter dat alle hulp nog steeds broodnodig is. Daarnaast zijn wij getroffen door de enorm actieve en positieve ontwikkelingen die de Stichting Oekraine heeft hulp nodig in de afgelopen weken heeft doorgemaakt. Dat maakt dat er afgelopen week is besloten onze steun aan de stichting te verlengen tot een nader te bepalen tijdstip. De steun die deze stichting in Oekraïne biedt, is niet alleen nu in oorlogstijd enorm van belang, maar ook in de toekomst als Oekraïne aan wederopbouw mag gaan werken.
 
Op 8 april is er wederom een transport richting Oekraïne vertrokken. De Stichting meldt daarover zelf het volgende:
Dankzij de steun van Nederlandse ziekenhuizen (en donateurs voor transportkosten) heeft Stichting Oekraïne heeft hulp nodig vandaag medische beademingsapparatuur, operatielampen, babybedjes en nog veel meer naar Oekraïne mogen sturen. Iedereen bedankt voor alle steun!
 
Ook melden zij op hun site door de oorlog weer tijdelijk kinderkleding in te zamelen. Ook dit initiatief ondersteunen wij graag van harte. Dus heeft u baby- of kinderkleding, die niet meer wordt gedragen? Dan is deze van harte welkom. De kleding mag in dichte zakken of dozen aangeleverd worden in de Eshof. Dit kan vanaf heden tot en met 1 mei. U mag het onder de leestafel neerzetten in de centrale hal. Graag voorzien van een papier of sticker dat dit kleding betreft voor Stichting Oekraïne. Dan zorgen wij ervoor dat de kleding via de Stichting zijn weg vindt naar Oekraïne. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 2 t/m 11 mei is Ellie afwezig i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Hetty Harmsen zal in deze dagen contactpersoon zijn voor situaties waarin er een predikant nodig is. Zij kan Mieke Groen en/of Peter Breure vragen om in geval van nood in te springen. In voorkomende gevallen kunt u mailen naar hettyostermann@kpnmail.nl of bel 06 51569501.
 
Concept jaarrekening 2021 Diaconie en ZWO
(Namens het college van diakenen: Anja Bouw, penningmeester en Nico van Rootselaar, administrateur)
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de concept jaarrekening Diaconie en ZWO over het jaar 2021 aan te bieden, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de exploitatierekening over 2021. Daarnaast een tekstuele toelichting op de jaarcijfers. De voornoemde stukken worden besproken in de kerkenraad van 19 mei 2022. De balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven en zijn als apart document te downloaden.  De uitgebreide of gesplitste versie (diaconie en ZWO) kunt u opvragen bij de penningmeester, Anja Bouw en bij de administrateur, Nico van Rootselaar. Bezwaren op de jaarrekening kunt u indienen via Eunice van Zomeren, vóór 19 mei 2022. 
 
Vorming & Toerusting 
(door Frits Harmsen)
 
‘Hoe joods is een christen’
Over deze prikkelende vraag zal Fred Kok op donderdag 28 april om 19.30 uur in het Pauluscentrum een inleiding houden. Deze avond is al twee keer eerder gepland, maar kan nu gelukkig doorgaan.
In deze tijd is het antisemitisme helaas nog steeds volop aanwezig. Joodse scholen, restaurants en andere instellingen kunnen niet zonder permanente bewaking. Wat veel mensen niet beseffen is dat in ons dagelijkse leven vele gebruiken en gewoonten een joodse oorsprong hebben. 
Ook in het kerkelijk leven zijn de joodse wortels nog volop aanwezig. Is onze kerk een tempel of een synagoge? Traditioneel gebouwde RK kerken hebben een grondplan van de tempel van Salomo. In traditioneel gebouwde protestantse kerken is het interieur bepaald door de luister- en leeropstelling van de synagoge, om maar een paar voorbeelden te noemen.
Meer dan we ons bewust zijn stammen we uit een joods-christelijke traditie en is onze cultuur bepaald door de joodse wortels van ons christelijk geloof.
Bent u van plan deze ongetwijfeld boeiende inleiding bij te wonen , laat het even weten, dan weten we hoeveel koffie gezet moet worden. Opgeven kan bij Wim Eggenkamp, tel: 06-22556190; e-mail wim.eggenkamp@xs4all.nl of bij Frits Harmsen, tel: 06-20162652; e-mail: fritsharmsen@kpnmail.nl 
Uiteraard bent u ook welkom zonder dat u zich heeft opgegeven. Voor het bijwonen van deze avond vragen we €5.
 
Agenda week 16
ma. 25 april, 19.00 uur: Wijkteam 9, de Eshof
ma. 25 april, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
do. 28 april, 19.30 uur: ‘Hoe joods is een christen’ door Fred Kok, Pauluscentrum
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 29 april. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 28 april 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe met een gezellige koningsdag!
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen, 
predikantsassistent , 06 25316748