Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 17 – 29 april 2022
 
Beste mensen,  
 
In deze nieuwsbrief nogmaals aandacht voor de concept jaarrekening van de diaconie/ZWO, twee acties voor Oekraïne en voor de laatste maal de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’. Hierin leert u Lies en André Lekkerkerker wat beter kennen. En we lezen dat Johan Prosman wordt bevestigd in Drenthe.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
1 mei, derde zondag van Pasen
De dienst  is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
Voorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst deze week door te geven aan Ellie Boot. Deze worden door de gastpredikant meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Kinderdienst
A.s. zondag 1 mei zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. De leiding is in handen van Bianca van den Burg samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
De volgende kinderdienst is op zondag 15 mei o.l.v. Anne van Wilgenburg.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033 2534988.
 
voorbedenCollectes 
De collectes zijn voor de  Eigen Diaconie en voor de Eredienst.  De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie
diakonie
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en waarvoor vaak een collecte bestemd is, heeft de diaconie van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze hulpverlening is om mensen de weg te wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulp te verlenen. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm gewaardeerd!
 
Bij de tweede collecte: Eredienst
erediest
De Bijbelse boodschap leert ons dat wij de opdracht hebben, in navolging van Christus, God en elkaar lief te hebben. Daarvoor hebben we elkaar nodig, ieder met zijn of haar eigen gaven. Dit komt voor een deel tot uitdrukking in de erediensten. Met uw steun aan de collecte kunnen we samen de kosten dragen voor o.a. de vergoeding voor gastpredikanten, vieringen met Maaltijd van de Heer, koffie, thee en limonade na de dienst. En uiteraard worden er ook oecumenische erediensten georganiseerd.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Eigen Diaconie, Eredienst of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Collectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
 
Bevestiging Johan Prosman
Wij ontvingen bericht van de bevestiging van Johan Prosman als predikant van de Hervormde gemeente van Kolderveen/Dinxterveen en Gereformeerde Kerk van Havelte-Nijeveen-Wanneperveen op zondag 1 mei aanstaande. 
Johan is predikant en is samen met zijn vrouw Janneke sinds ongeveer drie jaar meelevend lid van de Eshofgemeente. Zij wonen op dit moment nog aan de Veenslagenweg, maar Johan heeft nu dus een beroep aangenomen naar bovengenoemde gemeenten. Verschillende gemeenteleden uit ‘de Eshof’ zullen Johan kennen, hij legt makkelijk contact, maar als gevolg van corona zijn er helaas nogal wat beperkingen geweest om elkaar echt te ontmoeten. Johan,  Janneke en hun zoontje gaan straks wonen in Nijeveen. We wensen hem en zijn gezin een mooie bevestigingsdienst en heel veel woon- en werkplezier in Nijeveen toe!
 
                     Oekraïne
 
Hulp aan Oekraïne gaat door!
 
Zoals u weet gaat de actie voor de doos ‘kinderen voor kinderen’ voorlopig door. We blijven geld inzamelen voor de Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Kijk voor meer informatie in de nieuwsbrief van 22 april.
 
De kledingactie waarover we vorige week al schreven loopt nog tot en met 1 mei. Dus heeft u baby- of kinderkleding, die niet meer wordt gedragen? Dan is deze van harte welkom. De kleding mag in dichte zakken of dozen aangeleverd worden in de Eshof. U mag het onder de leestafel neerzetten in de centrale hal. Graag voorzien van een papier of sticker dat dit kleding betreft voor Stichting Oekraïne. Dan zorgen wij ervoor dat de kleding via de Stichting zijn weg vindt naar Oekraïne. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
 
Stichting ‘Vreespol helpt Oekraine’
Er is nog een initiatief voor hulp aan Oekraïne, waar we u op willen wijzen. Dat is namelijk de Stichting Vreespol helpt Oekraïne. Dit is een initiatief van Koen en Lotte van Bloemendaal. Zij gaan binnenkort naar de Oekraïense grens om daar vluchtelingen op te halen en hulpgoederen te brengen.  
  
Afwezigheid Ellie Boot 
Van 2 t/m 11 mei is Ellie afwezig i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Hetty Harmsen zal in deze dagen contactpersoon zijn voor situaties waarin er een predikant nodig is. Zij kan Mieke Groen en/of Peter Breure vragen om in geval van nood in te springen. In voorkomende gevallen kunt u mailen naar hettyostermann@kpnmail.nl of bel 06 51569501.
 
Concept jaarrekening 2021 Diaconie en ZWO
(Namens het college van diakenen: Anja Bouw, penningmeester en Nico van Rootselaar, administrateur)
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de concept jaarrekening Diaconie en ZWO over het jaar 2021 aan te bieden, bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de exploitatierekening over 2021. Daarnaast een tekstuele toelichting op de jaarcijfers. De voornoemde stukken worden besproken in de kerkenraad van 19 mei 2022. De balans en exploitatierekening zijn in verkorte vorm weergegeven. Door op deze link te klikken kunt u de documenten inzien. De uitgebreide of gesplitste versie (diaconie en ZWO) kunt u opvragen bij de penningmeester, Anja Bouw en bij de administrateur, Nico van Rootselaar. Bezwaren op de jaarrekening kunt u indienen via Eunice van Zomeren, vóór 19 mei 2022. 
 
Agenda week 17
ma. 2 mei t/m wo. 11 mei: oecumenische reis naar Toscane
wo. 4 mei, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
 
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 6 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 5 mei 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Nel Stoffelsen, 
predikantsassistent 
06 25316748