Diensten

zondag 26 juni 10:00 uur
ds. Ellie Boot en Anny Smink/Petrus en Paulus/ oecum./in Pauluscentrum


zondag 03 juli 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Eigen diaconie en Eredienst

Welkom

 Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 28 juni 2022
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 18 – 6 mei 2022
 
Beste mensen,  
 
Eindelijk was het dan zover. Na een paar keer te zijn uitgesteld vanwege corona, kon op maandag 2 mei de bus vertrekken naar Italië voor de oecumenische reis. Verderop in deze nieuwsbrief een kleine foto impressie. 
De ‘zon’ blijft voorlopig schijnen in de Eshof. Alex schrijft afsluitende woorden over zijn rubriek ‘verbonden blijven met’. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 
8 mei, vierde zondag van Pasen
De dienst  is te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie.
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst vanwege de afwezigheid van Ellie Boot deze week door te geven aan Hetty Harmsen. Deze worden door de gastpredikant meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar hettyostermann@kpnmail.nl. 
 
Zon☀️dagen in de Eshof
(namens de Liturgische Vormgroep, Bea de Rijke)
 zon
Voorlopig zal de zon elke zondag blijven schijnen in de Eshof. 
Haar licht, warmte, liefde, vrede en energie in het Liturgisch Centrum blijven uitstralen.
Een bron van hoop, omdat ze niet alleen dichtbij, maar zichtbaar is waar je ook bent.
Zoals deze woorden weergeven:
 
-Over ons schijnt dezelfde zon,  waar we op de wereld ook zijn-
 
Kinderdienst
Op zondag 15 mei zal er weer een kinderdienst zijn tijdens de kerkdienst. De leiding is in handen van Anne van Wilgenburg samen met een tweede begeleider. Alle kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Adri Zijlstra, tel. 033 2534988.
 
Collectes 
De collectes zijn voor het Straatpastoraat Amersfoort en voor het Pastoraat  De bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
Bij de eerste collecte: Straatpastoraat Amersfoort
straatpastoraat
Deze stichting heeft een straatpastor in dienst die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De straatpastor respecteert de religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet treden. Onze bijdrage is zeer welkom.
 
Bij de tweede collecte: Pastoraat
pastoraleraad
Het Pastoraal Team bestaat uit wijkouderlingen, jeugdouderling(en), pastoraal medewerkers en onze predikant. In samenwerking met diakenen en contactpersonen vervult  men de pastorale zorg voor de gehele gemeente. Met uw steun is het mogelijk dat ons pastorale team bezoeken aflegt, zo nodig in overleg ondersteuning geeft en ook pastorale cursussen kan volgen.
 
We vragen u het bedrag dat u zou bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is, Straatpastoraat Amersfoort, het Pastoraat of Stichting Oekraïne heeft hulp nodig.
 
collectemuntenCollectemunten
U kunt natuurlijk collectemunten gebruiken. De manier waarop dit in z’n werk gaat kunt u uitgebreid lezen in Nieuwsbrief nr. 9 van 1 mei 2020
 
Afwezigheid Ellie Boot 
Ellie is nog t/m 11 mei afwezig i.v.m. de oecumenische reis naar Toscane. Hetty Harmsen zal in deze dagen contactpersoon zijn voor situaties waarin er een predikant nodig is. Zij kan Mieke Groen en/of Peter Breure vragen om in geval van nood in te springen. In voorkomende gevallen kunt u mailen naar hettyostermann@kpnmail.nl of bel 06 51569501.
 
Fietsen inzamelingsactie voor Oekraïense vluchtelingen
Deze week start een inzamelingsactie voor fietsen voor Oekraïense vluchtelingen in Nijkerk en Hoevelaken.
 
 
 Afsluiting rubriek Verbonden blijven met elkaar
(door Alex Hollestelle en Ellie Boot)
 
In Nieuwsbrief 6 van 12 februari 2021 verscheen het eerste artikel in de rubriek Verbonden blijven met elkaar. Ellie schreef: ‘We zien elkaar al bijna een jaar niet of nauwelijks meer in de kerkdiensten in de Eshof.’ Een nieuwe rubriek werd geïntroduceerd: Vragen: Hoe zou het met hem of haar gaan? Hoe wordt de coronatijd beleefd? Hoe houden gemeenteleden het vol? 
In maart 2021 nam ik deze taak van Ellie over. Wekelijks stonden in de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’ door Alex Hollestelle twee verhalen van gemeenteleden, die hun ervaringen wilden delen. In oktober 2021 hebben we de koers verlegd. Na 70 ‘corona-bijdragen’ was het tijd voor een iets andere invulling. Welke passie heeft iemand? Waar gaat hij/zij voor? Was er een bijzondere situatie? Er kwamen verrassende verhalen van een schilder, een imker, organisten, een pastorale medewerker, een treinmachinist, diaconale rentmeesters, een kenner van Franciscus van Assisi, een verpleegkundige, een student aan de kunstacademie, kerkenraadsleden en vele anderen. 
Nu we elkaar weer in de Eshof kunnen zien en langzamerhand mensen weer meer durven doen, is de noodzaak van de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’ een beetje verdwenen. En om die reden lijkt het ons goed te stoppen met deze rubriek. Aan de rubriek ‘Verbonden blijven met elkaar’ hebben ruim 100 gemeenteleden/families meegewerkt. Met veel creativiteit zijn leden de coronatijd doorgekomen. Vaak deelden zij zeer persoonlijke dingen. Ook gepassioneerde verhalen toonden aan dat mensen ergens voor gaan, waar zij met veel liefde over spreken. Dit alles gaf een wekelijkse meerwaarde aan de Nieuwsbrief.
Dank voor de vele corona-bijdragen en persoonlijke verhalen. Met veel plezier heb ik de teksten bewerkt en de interviews afgenomen. We hebben zoveel mogelijk alle leeftijdsgroepen betrokken bij de rubriek. Met als resultaat vele pareltjes aan verhalen!
 
Dankjewel Alex
Ruim een jaar lang kregen we elke maandag een mail van Alex met de bijdrage voor die week. Steeds weer waren ook wij benieuwd met wie we die week verbonden zouden blijven. Dank voor alle mooie verhalen. 
 
Agenda week 19
ma. 9 mei, 20.00 uur: Repetitie musical Kaïn, de Eshof
wo. 11 mei, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 13 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 12 mei 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een fijne week toe.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jacquelien Berends
033 2987586