Diensten

zondag 31 oktober 10:00 uur
ds. Ellie Boot
Collecten: Hospice Nijkerk en Pastoraat

zondag 07 november 10:00 uur
Kanselruil met Pauluscentrum
Collecten: Oecumene PKN en Onderhoud gebouw

Welkom

Welkom op de vernieuwde website van de Eshof.
 
Er is voor een nieuwe indeling gekozen. We nodigen u uit rond te kijken in het menu dat u hierboven vindt.
 
Om snel toegang te krijgen tot veelgebruikte onderdelen hebben wij onderaan elke pagina een aantal onderwerpen opgenomen.
  
ANBI FC blauwAlgemeen Nut Beogende Instelling - ANBI.
De Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken en de Diaconie van de Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI),
op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de
Protestantse Kerk in Nederland.
Kamer van Koophandel
PKN landelijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Utrecht       onder het nummer 30 258 482.
De Eshof te Hoevelaken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Amersfoort onder het nummer 76 398 668.

Onze ANBI-gegevens
Protestantse gemeente De Eshof te Hoevelaken,
 RSIN nummer: 803 983 645
Diaconie van de Protestantse gemeente De Eshof te Hoevelaken,
 RSIN nummer: 824 079 851

Contactadressen
Protestantse gemeente De Eshof te Hoevelaken
Postadres:
De Veenslag 16,
3871 NG Hoevelaken
Telefoonnummer: 033-2534790
Email: scriba@pgdeeshof.nl
Doelstelling en Beleid
De doelstelling en het beleid van de Protestantse Gemeente De Eshof te Hoevelaken zijn verwoord in het Beleidsplan 2017 - 2021 - 2023 en is gepubliceerd op deze website onder het kopje “de Eshof / Rapporten” (of via de link: Beleidsplan 2023)
Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 15 ambtsdragers.
Het College van kerkrentmeesters telt 4 ambtsdragers.
Het College van diakenen telt 5 ambtsdragers.
Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.
Beloningsbeleid
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.
Predikanten zijn geen werknemers van de Protestantse Gemeente van De Eshof te Hoevelaken maar zelfstandig belastingplichtigen.
Hun arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen.
De koster/beheerder en de organisten zijn wel werknemers van de Protestantse Gemeente van De Eshof te Hoevelaken.
Voor hen gelden de landelijke richtlijnen van de Kerk, te vinden op de landelijke website.
Verslag activiteiten
Op onze website www.pgdeeshof.nl vindt u verslagen en overzichten van onze activiteiten.
Financiële Verantwoording
Onderaan deze pagina vindt u de financiële verantwoording van de kerkrentmeesters en diaconie van het voorgaande jaar alsmede de begrotingen voor dit jaar.
Toelichting jaarrekening College van Kerkrentmeesters.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente ontvangt geen overheidssubsidie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (o.a. vergoeding koster) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
Toelichting jaarrekening Diaconie
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.