Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
ANBI FC blauw

DIACONIE

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken is aangemerkt als een ANBI-instelling.

 
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente De Eshof te Hoevelaken    
RSIN/Fiscaal nummer:     824 079 851
Nummer Kamer van Koophandel 76398900
Website adres: http://www.pgdeeshof.nl/
E-mail: diaconie@pgdeeshof.nl
Adres: De Veenslag 16
Postcode: 3871 NG
Plaats: Hoevelaken

De Protestantse gemeente ‘de Eshof’ ziet barmhartigheid en gerechtigheid als wezenlijke plichten. Het diaconaat vindt zijn oorsprong in de Bijbel. Mattheus 25: 31-46 maakt duidelijk dat de dienst aan God ook altijd dienst aan de mens is. Kerk en diaconaat zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. De taak van de diakenen is ervoor te zorgen dat aan leden van de gemeente en aan anderen die onder druk leven, hetzij van incidentele dan wel van structurele aard, zowel in eigen omgeving als elders in de wereld, in navolging van Christus, gerechtigheid en barmhartigheid bewezen wordt. Met het oog daarop zullen zij de leden van de gemeente opwekken en zo toerusten, dat ook zij in woord en daad voor hen die geen helper hebben, zullen opkomen. Het diaconaat draagt zorg dat de door de gemeente tot dat doel ter beschikking gestelde stoffelijke bijdragen ingezameld en zorgvuldig beheerd en besteed worden. Daarnaast zullen andere middelen worden gezocht en aangewend.

De diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 22 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 ambtsdragers, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Diakenen telt 5 diakenen en 4 diaconaal rentmeesters en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie en ZWO. Zie voor de samenstelling onze pagina OrganisatieDe kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 


2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 


3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan
 
Het beleid van de diaconie is gericht op het in de meest ruime zin `diaconaal bewust maken´ van de gemeente. Het `diaconaal bewust maken´ kan o.a. plaatsvinden door diaconale taken uit te laten voeren door gemeenteleden. De diaconie heeft dan eerder de rol van regisseur dan van uitvoerder. Er zijn echter taken die alleen door diakenen uitgevoerd mogen worden. De diaconie zal voor de projecten wellicht aansluiting zoeken bij projecten of kerken in de omgeving. Vanuit de oecumenische gedachte binnen ´de Eshof´ worden ook mensen geholpen die niet aangesloten zijn bij de gemeente. Het beleid van de diaconie, voor de periode 2017 – 2021, is in grote lijnen een voortzetting van het beleid van voorgaande jaren. Gezien de samenstelling van de gemeente is het beleid van de diaconie met name gericht op de oudere leden. In het overzicht van taken en activiteiten is dat te zien. Klik hier voor het actuele Beleidsplan 2017-2021 van de Protestantse Gemeente De Eshof te Hoevelaken
 

E. Beloningsbeleid

De leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F.  Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Zie voor de verantwoordelijken in onze gemeente onze pagina Organisatie
Voor een beknopt overzicht van georganiseerde activiteiten, verwijzen we graag naar onze pagina Activiteiten

G. Voorgenomen bestedingen

Kosten voor beheer en plaatselijke activiteiten laten zich over het algemeen goed begroten; de uitgaven lopen nagenoeg in de pas. Nieuw hierin is het project “Nieuwe Hoevelakers” (gericht op vluchtelingen en statushouders) en de inrichting van een noodfonds. Dit fonds zal worden gevuld met meevallers uit de lopende exploitatie en doelgerichte collectes

Dit ligt anders voor het diaconaat wereldwijd. Het jongerenproject in Georgië zal mogelijk een langere looptijd hebben dan gepland. Dit betekend ook meer tijd voor fondsenwerving maar ook meer kans om projecten die in het verleden zijn uitgevoerd zoals Grace Care India, All4Uganda, vluchtelingen in Griekenland en Team Up (een samenwerkingsverband van Unicef, War Child en Save the Children) incidenteel te ondersteunen .In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een diaconie voorkomen.

Resultatenoverzicht voor ANBI publicate

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt via collecte gevraagd om hun bijdrage voor het diaconaal werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Ook wordt er voor het werk van de ZWO om een vrijwillige bijdrage gevraagd. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van specifieke projecten gehouden inzamelingen. Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

De toename wordt veroorzaakt door uitgestelde betalingen ten behoeve van ons diaconale project in Georgië. Livingstone, de reisorganisatie die jongerenreizen organiseert heeft als gevolg van geopolitieke omstandigheden zijn activiteiten beëindigd. De verplichting t.a.v. het project is geoormerkt en vastgelegd in een bestemmingsreserve. We zien dit effect ook terug in de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht. Opvallend is dat het totaal aan vrijwillige bijdragen en opbrengsten uit giften en collecten in positieve zin afwijkt van de begroting. Misschien is de begroting met de nodige terughoudendheid opgesteld; feit is dat de geefbereidheid van de leden van de Eshof onverminderd groot is.