Diensten

zondag 28 juli 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten

Collecten: Eigen diaconie en Beeld- en geluidsinstallatie

zondag 04 augustus 10:00 uur
ds. Gert Landman, De Bilt

Collecten: Kerkinactie/ZWO en BRIES

Welkom

De inleverdatum voor de kopij voor de Rondom  van  september is dinsdag 27 augustus 2024
Uw bijdragen graag op  rondomdeeshof@gmail.com
 
Nieuw: Ontruimingsplan zie: Info/Ontruimingsplan
 
 
ANBI FC blauwAlgemeen Nut Beogende Instelling - ANBI.
 
A. Algemene gegevens PG De Eshof behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken     
RSIN/Fiscaal nummer:     803 983 645
Nummer Kamer van Koophandel 76398668
Website adres: http://www.pgdeeshof.nl/
E-mail: Secretaris.kerkrentmeesters@pgdeeshof.nl
Adres: De Veenslag 16
Postcode: 3871 NG
Plaats: Hoevelaken

De Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

 
Door de jaren heen is de gemeente een plaats geweest waar mensen op verhaal mochten komen. Dat betekent: weer bijkomen; na uitputting nieuwe krachten winnen; de schade weer inhalen. Dat gold voor de kinderen en jongeren die werden opgenomen, maar ook voor de volwassenen die in onze ‘herberg’ onderdak vonden. Ondanks dat er het nodige veranderd is in de samenstelling van de gemeente en in de vormen waarin de verhalen van God en de mensen worden vertaald, is dit de kern gebleven van hoe wij gemeente willen zijn. 

Onze missie is dat wij een gemeente willen zijn waar mensen op verhaal kunnen komen: 

  • waar ze niet beschadigd worden, maar juist in hun waarde worden gelaten;
  • waar het verhaal van de geschiedenis van de mensen met God en van God met de mensen en met de mens Jezus, zoals we dat kennen uit de bijbel en alles wat daardoor geïnspireerd is, en zoals dat zichtbaar is geworden in het leven van Jezus, wordt doorverteld en voorgeleefd;
  • waar al deze verhalen bij elkaar komen en mensen kracht geven om op een respectvolle manier met zichzelf, elkaar en deze wereld om te gaan.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente van De Eshof te Hoevelaken.
 
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 1 predikant plus 14 ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Zie voor de samenstelling onze pagina Organisatie
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk "de roeping van kerk en gemeente".

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
zoeken op beleidsplan 2021-2025 "de toekomst open tegemoet".
 
Onze missie is dat wij een gemeente willen zijn waar mensen op verhaal kunnen komen. Om dat goed te kunnen doen, willen we ‘met beleid’ bezig zijn. We houden in het oog wat onze wortels zijn, houden oog voor de veranderingen dichtbij en ver weg, en proberen ons telkens opnieuw daardoor te laten uitdagen. We brengen in kaart wat er nu in en door onze gemeente gebeurt, wie daarvoor verantwoordelijk zijn en wie daar aan bijdragen. We zoeken naar mogelijkheden om nieuwe uitdagingen op te pakken, binnen de ruimte/grenzen die we hebben. Klik hier voor het actuele Beleidsplan 2017-2021 van de Protestantse Gemeente De Eshof te Hoevelaken
 

E. Beloningsbeleid 
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op https://protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Zie voor de verantwoordelijken in onze gemeente onze pagina Organisatie
Voor een beknopt overzicht van georganiseerde activiteiten, verwijzen we graag naar onze pagina Activiteiten

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

De Eshof verkort ovz 2023

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Bekijk hier het verkorte overzicht begroting van onze gemeente voor 2024

Hier kunt u het verkorte overzicht van de jaarrekening 2023 inzien