Diensten

zondag 26 mei 10:00 uur
Eunice van Zomeren

Collecten: Nijkerks Diaconaal Beraad en Jeugd- en Jongerenwerk

zondag 02 juni 10:00 uur
ds. Marian van Giezen, Houten/kinderdienst

Collecten: Eigen diaconie en Pastoraat

 
ONTRUIMINGSPLAN
 

1. Inleiding
 
In dit ontruimingsplan worden de maatregelen aangegeven die genomen zijn om in geval van calamiteiten de Eshof snel te ontruimen. Naast de organisatie wordt ook informatie gegeven over de alarmnummers en preventieve maatregelen.
 
Gezien het gebruik van de ruimten van de Eshof zijn 2 verschillende situaties te onderscheiden: 
 • een calamiteit tijdens een kerkdienst of andere bijeenkomst met een volle kerkzaal.
  In het algemeen is hiervan alleen op zondagmorgen sprake (tot 300 personen)
 • een calamiteit tijdens een ander gedeelte van de week als slechts een beperkt aantal  personen aanwezig is ( < 50) verdeeld over de zalen
 
2. Gegevens Gebouw
 
Naam object     de Eshof  
Adres De Veenslag 16
Postcode 3871 NG
Gemeente Hoevelaken (Nijkerk)
Telefoon object      033-2534790
Beheerder Hans van Eck (tel. tik aan)
Vervanger
Jac van Hoeijen (tel. tik aan)

Zie voor de gebouwgegevens de gebruikersvergunning. Hierin bevindt zich ook de plattegrond van het gebouw. 
Het gebouw, dat slechts uit 1 bouwlaag bestaat, heeft 2 uitgangen. 
De hoofdingang van het gebouw bestaat uit een dubbele deur welke naar het manifestatieveld leidt. 
Aan de tegenoverliggende kant van het gebouw dient een enkele deur als uitgang. 
Op de verhoging naast de preekstoel is een enkele nooddeur aanwezig, die eveneens op het manifestatieveld uitkomt.
Een tweede nooddeur is aanwezig aan de andere kant van het gebouw in het zalengedeelte achter de keuken. Dit is ook een enkele nooddeur in zaal 1 die eveneens aan de kant van het manifestatieveld uitkomt.
Zie bijlage 2 voor de nood- en blusvoorzieningen.

3. Taken en verantwoordelijkheden

Tijdens een kerkdienst is de koster verantwoordelijk voor het toezicht op een goed gebruik van het gebouw om calamiteiten zoals brand te voorkomen. In geval er zich toch een calamiteit voordoet ligt de verantwoording voor de uit te voeren acties bij de koster.
 
In geval van andere bijeenkomsten met volle kerkzaal, maar waarbij geen sprake is van een kerkdienst, wordt vooraf met de betreffende organisatie afgesproken wie de leiding heeft in geval van noodsituaties.
 
Als zich een noodsituatie voordoet is de prioriteitenvolgorde:
 1. Hulpdienst alarmeren – zie bijlage 1
 2. Ontruimen van het gebouw
 3. Hulp aan gewonden of andere hulpbehoevende
 4. Blussen van een eventuele brand
Op andere momenten als slechts beperkte aantallen mensen aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid van acties bij de beheerder.
In de gebruikelijke ruimtes hangen instructies voor noodsituaties inclusief de vluchtroute.

De verantwoordelijkheid van koster/beheerder heeft betrekking op de periode tussen het zich voordoen van een calamiteit en de aankomst van de hulpdiensten.

4. Ontruimingsactie
 • In het geval een snelle ontruiming van het gebouw noodzakelijk is, wordt door de koster allereerst de deuren open gemaakt en bij elke deur een ambtsdrager (of andere geschikte persoon) aangesteld om toe te zien op snelle doortocht.
 • Na het waarschuwen van hulpdiensten ziet de koster er op toe dat iedereen naar buiten gaat. Voor een ordelijke ontruiming wordt de kerkzaal opgedeeld in vakken. De mensen op de verhoging verlaten de kerkzaal via de nooddeur en de rest via de hoofdingang en de zijdeur.
 • Bij de uitgang zorgt een aangewezen persoon voor splitsing van de stromen naar hoofdingang en zijdeur.
  • De verzamel plaats voor de ontruiming is het manifestatieveld voor het kerkgebouw.
  • De mensen uit de zalen worden afgevoerd via de nooddeur in zaal 1.
  • De koster verlaat als laatste de kerk en controleert alle ruimten of deze leeg zijn (ook toiletten). Hij wacht de hulpdienst op en rapporteert zijn bevindingen.
  • Als alleen enige zalen met beperkt aantal personen in gebruik zijn, ziet de beheerder toe op snelle ontruiming en controleert dit.
  • In geval van brand zorgt koster en/of beheerder voor afsluiten van gas en apparatuur voor zover dat bereikbaar is.
Zie bijlage 1 voor de alarmnummers
 
 
5. Instructies/ Incidenten
Om betrokkenen bekend te maken met de procedures worden tenminste eenmaal per jaar de kosters, beheerder en ambtsdragers geïnstrueerd over de procedures, vluchtwegen en blusmiddelen.
Deze instructies worden aangetekend in een logboek (zie bijlage 4).
In dit logboek worden ook eventuele incidenten vastgelegd en daarop genomen maatregelen. Tevensworden controles van de Brandweer en eventuele aanwijzingen hierin vastgelegd.
 

6. Bijlagen

1. Alarmnummers van hulpdiensten Kosters
2. Plattegrond met nood- en blusvoorzieningen
3. Algemene preventie maatregelen
4. Logboek voor aantekeningen
 
  
Algemeen 112
Meander Medisch Centrum    033 - 850 50 50
Huisartsenpost Eemland 0900 – 3311233
Ambulance 112
Brandweer 112
Gemeentehuis Nijkerk
033 – 247 2222
(landelijk toegangsnummer; 14033)
 

Schets waar div. dingen staan -> blussers; lichtknoppen; gasafsluiter etc.
 
2024 ontruimingsplan plattegrond
 
 
 • Er dient te allen tijde op te worden toegezien dat alle in-, uit- en doorgangen vrijgehouden worden van obstakels.
 • Buitendeuren dienen door iedereen van binnenuit gemakkelijk te openen te zijn.
 • De vloeren van vluchtwegen mogen nooit, door welke oorzaak dan ook, glad zijn. Vloermatten dienen zodanig aangebracht te zijn dat zij niet kunnen verschuiven en in geen enkel opzicht gevaar voor uitglijden, struikelen of vallen kunnen veroorzaken.
 • De aanwezige brandblusmiddelen dienen steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en bereikbaar te zijn. Zij dienen zodanig aangebracht te zijn dat altijd duidelijk is waar het materiaal zich bevindt.
 • Zelfsluitende deuren dienen nooit in geopende toestand geblokkeerd te worden.
 • In het gebouw mogen geen brandgevaarlijke stoffen op andere dan de voorgeschreven wijze aanwezig c.q. opgeslagen zijn.
 • Bij het verrichten van brandgevaarlijke handelingen bij reparaties en dergelijke dient altijd de nodige voorzorg in acht genomen te worden.
 • Het gebruik van open vuur (kaarsen) is beperkt tot de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Bij activiteiten buiten kerkdiensten waar veel mensen verwacht worden (musical, stiltedag) dient een verantwoordelijke voor de veiligheid aanwezig te zijn.
 • De aanwezigheid van een sleutelplan is voorwaardelijk.
 • De stoelen in de kuil en op de verhoging dienen altijd geschakeld te staan.
 
Nr.     Datum          Onderwerp                            Personen/ actie                       Opmerkingen