Algemeen Nut Beogende Instellingen -ANBI-
 
De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandig opererende onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn "algemeen nut beogende instellingen" (ANBI). Dit is vastgelegd in een zgn groepsbeschikking ANBI. 
Het belangrijkste voordeel van deze ANBI status is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erfbelasting. Giften, bijvoorbeeld in het kader van de actie kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn giftenaftrek in aanmerking komen bij de inkomstenbelasting.
 

Lees meer...

Organisatie

Doelstelling
De doelstelling en ons beleid vindt u in ons beleidsplan

Bestuurssamenstelling
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad bestaande uit 1 predikant, 11 ouderlingen (waarvan 1 met speciale aandacht voor de oecumene), 9 diakenen en 7 ouderlingen/kerkrentmeesters en kerkrentmeesters. Voor het statuut (kerkorde) verwijzen wij naar de landelijke website.

De gegevens van de predikant, voorzitter van de kerkenraad en scriba vindt u tevens op de pagina organisatie

Lees meer...

Financiële begroting
Hieronder vindt u de begrotingen van zowel de Kerkrentmeesters als de diaconie.
Als u op lees meer klikt kunt u direct naar het jaar springen waarin u geïnteresseerd bent.

Lees meer...

Financiële verantwoording
Hieronder vindt u de financiële verantwoordingen van zowel de Kerkrentmeesters als de diaconie.
Als u op lees meer klikt kunt u direct naar het jaar springen waarin u geïnteresseerd bent.

Lees meer...