De Diaconie

Het diaconaat is één van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is: dienstbaar opstellen. Wat vrijer vertaald is het: hulp bieden gericht op lichamelijke, materiële en sociale noden in de gemeente, haar omgeving en elders in de wereld.

Uit de Bijbel leren we dat barmhartigheid en gerechtigheid wezenlijke plichten voor ons zijn. In het Nieuwe Testament wordt het woord vooral gebruikt in de context van zorg aan weduwen en wezen en aan de armen in bredere zin. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van God voor ons mensen. Door de hele Bijbel heen lezen we dat God daarbij speciaal oog heeft voor wie arm en kwetsbaar is. Jezus Christus zegt van zichzelf dat hij niet is gekomen om te heersen, maar om te dienen. Hieruit blijkt dat de dienst aan God ook altijd dienst aan de mens is. Kerk zijn zonder diaconaat kan dus niet. Hieronder een overzicht van onze activiteiten.

 

Hulp bieden aan mensen in financiële, lichamelijke of sociale nood 

Algemeen doel van deze hulpverlening is mensen de weg wijzen, te begeleiden naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen door geld of goederen te geven. Het is belangrijk om mensen, die steun vragen, ook hulp te geven in de vorm van bijvoorbeeld persoonlijke assistentie, begeleiding en verwijzing naar organisaties.

Beoordelen van hulpvragen en bepalen collecte bestemmingen 

Vrijwel alle inkomsten komen van de collectes tijdens de kerkdiensten. Een klein deel bestaat uit giften van gemeenteleden of organisaties. Het is onze taak om de collectegelden op verantwoorde en goede wijze te besteden voor diaconale doeleinden.

Organiseren en ontplooien van diverse activiteiten 

De Diaconie probeert d.m.v. diverse activiteiten haar diaconale taak onder de aandacht te brengen. Nog belangrijker is om de diaconale taak uit te voeren voor de mensen die het nodig hebben. Een aantal vaste onderdelen keren ieder jaar terug zoals het uitdelen van kerstattenties en kerstpakketten en het organiseren van een kerstmiddag.

Betrokkenheid met maatschappelijke organisaties in de directe omgeving

Waar de diaconie kan helpen met (tijdelijke) financiële en materiële hulp is het vooral belangrijk om mensen verder te begeleiden. Er zijn hiervoor een aantal organisaties waar wij goede contacten mee onderhouden zoals; Het Diaconaal Beraad gemeente Nijkerk, Sigma Nijkerk en Stichting Hulpdienst Hoevelaken.

Contactpersonen

Heeft u een hulpvraag of kent u iemand die onze diaconale hulp goed kan gebruiken. Bel of mail ons. Ga naar het tabblad 'Dit zijn wij' en dan Organisaties.