Diensten

zondag 10 december 10:00 uur
ds. Roel Bosch, Zeist/Advent II

Collecten: Eigen diaconie en Onderhoud gebouw

17:00 uur
Vesperteam

Collecte: Voedselbank

Welkom

De tab Organisatie is weer up-to-date gebracht! 
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
  
 
 
Nieuwsbrief nr. 20 – 19 mei 2023
 
Beste mensen, 
 
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor de jeugd-doe-dienst die op pinkstermorgen wordt gehouden. Ook zijn we weer op zoek naar een nieuwe cantor. Evert Veldhuizen vertelt u er alles over. En tot slot een berichtje over de musical Ruth die opgevoerd zal worden in Barneveld. 
 
 
21 mei – zevende zondag van Pasen
De dienst is ook te volgen op kerkdienstgemist.nl. Voor de medewerkers aan de dienst verwijs ik u naar de liturgie. 
 
voorbedenVoorbeden 
Ik nodig u uit om gebedsintenties voor de zondagse dienst door te geven aan Ellie Boot. Deze worden  meegenomen in de voorbeden. Graag via de mail naar ellie.boot@hccnet.nl.
 
Autodienst
Als vervoer naar de kerk een probleem voor u is, kunt u altijd met de auto worden opgehaald. Voor de diensten in mei kunt u hiervoor contact opnemen met Annie Hanse op tel. 033 2535288.
 
Collectes 
De collectes zijn bestemd voor de Voedselbank en het Jeugd- en jongerenwerk. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor het Grace Home Jongensverblijf.
 
De informatie over de collectebestemmingen vindt u in de Rondom. Zie voor uitgebreide informatie over het doel van de collectedoos voor het Grace Home Jongensverblijf de Nieuwsbrief van 6 januari 2023.
U kunt ervoor kiezen het bedrag dat u wilt bestemmen voor de collectes over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld is: Voedselbank, Jeugd- en jongerenwerk of het Gracehome Jongensverblijf.
 
collectemuntenCollectemuntengroene kerk
Met het oog op duurzaamheid en onze verantwoordelijkheid als Groene Kerk, heeft het college van kerkrentmeesters in 2018 besloten om de collectebonnen te vervangen door collectemunten. De collectemunten zorgen voor gemak (geen kleingeld nodig) en zijn verkrijgbaar in drie varianten: de rode munten à € 0,50, de gele munten à € 1,00 en de blauwe munten à € 2,50. Zie voor het gebruik van collectemunten nieuwsbrief nr. 35 van 2 september 2022.
 
Jeugd-doe-dienst 
 
vuurHallo allemaal,
 
Eerste pinksterdag is er weer een jeugd-doe-dienst.
We willen graag naar buiten en  leuke en uitdagende activiteiten met jullie gaan doen.
Vanaf 10.00 uur zijn  alle kinderen van 4 t/m 16 jaar van harte welkom in de Eshof. Komen jullie ook? 
 
Namens de leiding van de kinderdienst,
Ilse en Richard 
  
  
 
 
 
Cantor gezocht
(door Evert Veldhuizen, voorzitter Cantorij)
 
Na het vertrek van Jean-Pierre Gendrault zijn wij weer op zoek naar een nieuwe cantor.
We herhalen daarom de oproep die wij vorig jaar deden.
 
cantorij
Onze cantorij bestaat uit 24 enthousiaste leden (18 vrouwen en 6 mannen). De cantorij werkt gemiddeld eens in de maand mee aan de kerkdienst (niet in de zomer) en repeteert elke woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het zangseizoen loopt van eind augustus tot eind mei. De repetities zijn natuurlijk primair gericht op het instuderen van de te zingen liederen; daarnaast zijn ze ook momenten van informele ontmoeting van de cantorijleden. Vier ochtenddiensten in het jaar zijn oecumenisch, dan wordt er samen gezongen met het Rooms-Katholieke Pauluskoor. 
 
rol/taken cantor
  • voorbereiden en leiden van de repetities,
  • begeleiden op de piano (zo mogelijk) van de cantorij tijdens de repetities,
  • directie van cantorij en gemeente tijdens de diensten waarin de cantorij zingt,
  • in overleg: deelname aan het liturgisch werkoverleg, dit vindt plaats voor de diensten waaraan de cantorij medewerking verleent. In het liturgisch werkoverleg hebben de organist, de cantor, de predikant en twee cantorijleden zitting. Het doel van het overleg is om de kwaliteit en de continuïteit van een zorgvuldige en aansprekende liturgie in stand te houden. Uiteindelijk is de predikant verantwoordelijk voor de liturgie. 
  • het zangniveau van de cantorij te allen tijde proberen te verhogen.
gewenste eigenschappen van de cantor
  • ervaring in koordirectie in de brede kerkmuziek, indien nodig de bereidheid om zich verder te verdiepen en te bekwamen,  
  • plezier in het enthousiasmeren van cantorij en gemeente,
  • plezierig kunnen samenwerken met voorgangers en musici,
  • openstaan voor de liturgie die in De Eshof wordt gebruikt.
vergoeding
Professionele vrijwilligers zijn (niet-)gemeenteleden die hun specialistische kennis en vaardigheden structureel ten dienste stellen van ‘de Eshof’. Onder deze categorie worden o.a. de kerkmusici (organisten en cantor) gerekend. De professionele vrijwilligers hebben een specifieke opleiding voor hun taak of functie. Zij kunnen een passende vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.
 
inlichtingen en reacties
Voor verdere inlichtingen kunt u desgewenst contact opnemen met Evert Veldhuizen, voorzitter van het cantorijbestuur, 033 2536403, email e.veldhuizen100@gmail.com. Aan hem kunt u ook uw interesse in de vacature kenbaar maken door uw brief en cv op te sturen. De reactietermijn sluit op 16 juni 2023.
 
emmaus Musical Ruth in Barneveld
 (door Frits Harmsen)
 
 In de nieuwsbrief wordt nieuws vermeld dat van belang is voor de leden van ‘de Eshof’.   Activiteiten van andere kerken maken doorgaans geen deel uit van de Eshof nieuwsbrief. Voor   onze oud organist Erik van Veelen maken we graag een uitzondering. Erik is muzikaal leider van   de musical Ruth die 2 en 3 juni opgevoerd zal worden in de Emmaüskerk in Barneveld. Zie voor   de aankondiging 
 
 
  bijgaande foto.
 
 Deze musical is in 2014 met veel succes in de Eshof op de planken gebracht. 
 
 Mocht u belangstelling hebben voor deze musical, stuur dan een mailtje of WhatsApp bericht   naar Erik van Veelen; e-mail: greeterik@gmail.com of tel. 06 16696680. Erik zal dan de kaarten   reserveren.
 
 
 
 
Vakantie Ellie Boot
Van 29 mei t/m 18 juni heeft Ellie vakantie. Nel Stoffelsen is dan contactpersoon. Ze kan contact opnemen met de predikanten in de regio die bereid zijn achtervang te zijn. Ze is  bereikbaar op mail: nel.stoffelsen@kpnmail.nl of tel: 06 25316748. 
 
Agenda 
wo. 24 mei, 13.30 uur: Inloopmiddag, de Eshof
wo. 24 mei, 20.00 uur: Repetitie cantorij, de Eshof
 
Volgende nieuwsbrief 
De volgende nieuwsbrief kunt u verwachten op vrijdag 26 mei. Kopij voor de nieuwsbrief graag voor donderdagavond 20.00 uur mailen naar nieuwsbriefeshof@kpnmail.nl 
 
Ik wens u allen een mooie week toe.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Stoffelsen
predikantsassistent
06 25316748